Energetika 8.9.2016

By | september 10, 2016

Koncom leta sme sa vybrali do Serede. Dôvodom bolo spoločné snaženie štátu a bankového sektora pri obnove bytových domov. Ukážeme vám, ako to funguje v praxi. V rozhovore s generálnym riaditeľom ŠFRB načrtneme, kam to bude celé smerovať. Vitajte. Zo ŠFRB získali v Seredi úver, ktorým pokryli 75 % nákladov na celkovú obnovu bytového domu. O výbere banky, ktorá poskytne úver na zvyšnú štvrtinu, rozhodli hlasovaním vlastníci bytov. A práve tu nastala špecifická situácia. SBD Sereď ešte nemá všetky byty prevedené do vlastníctva. Na niektorých bytových domoch je viac ako tretina družstevných bytov. Sú to byty, ktorých nájomníci zatiaľ nepožiadali o prevod bytu do osobného vlastníctva. Keď takýto bytový dom začne vybavovať bankový úver, môže to byť problém. V takomto prípade skoro žiadna komerčná banka nechce dať úver na bytové domy, kde je viac ako tretina bytov vo vlastníctve jedného vlastníka. Takúto možnosť dáva len Wustenrot stavebná sporiteľňa. Vieme prispôsobiť splátku splácania stavebného úveru a medziúveru tak, aby vyhovoval možnostiam fondu opráv, na ktorý sa obyvatelia skladajú. Úvery zo stavebného sporenia, ktoré poskytujeme, poskytujeme bez založenia bytov a bytového domu. Wustenrot stavebná sporiteľňa nevyžaduje záložnú zmluvu, respektíve zápis záložného práva v notárskom centrálnom registri záložných práv a taktiež ponúka rovnakú úrokovú sadzbu počas celého obdobia splácania. Pri celkovej obnove bytových domov v Seredi profitujú z kombinácie ŠFRB a stavebného sporenia. Dôvodov je viac. Bytový dom musí preukázať nejaké vlastné prostriedky. To je dôvod, prečo sa rozhodujú vlastníci bytových domov práve pre stavebné sporiteľne.09-08_energetika01496815-31-47 Vieme poskytnúť úver až do výšky 3 mil. eur na jeden bytový dom. Pokiaľ sa bavíme o spoločenstve vlastníka bytov, tak vedia získať štátnu prémiu vo výške 66,39 eura na každé 4 byty v danom bytovom dome. Vedia si zvoliť možnosť zabezpečenia úveru, ktorý od nás vyžadujú, vedia si zvoliť dĺžku splácania od 7 do 25 rokov. Máme 20 ročné skúsenosti a veľa pozitívnych referencií práve od vlastníkov bytových domov, ktoré financovali rekonštrukciu prostredníctvom nás. Ako rozhodujúci sa ukázal fakt, že obyvatelia tohto bytového domu sa rozhodli pre celkovú obnovu. Na domoch, ktoré sme zatepľovali od roku 2012, nám klesli technické jednotky od 34 % do 44 %. Samozrejme, nie na každom dome rovnako. Niekde je to 35 %, niekde 42. Vieme preukázať, že približne o 40 % klesli náklady na teplo, klesli technické jednotky v jednotlivých bytových domoch. Je to výhodné v tom, že čím komplexnejšie pojmú obnovu bytového domu, tým je to pre nich v konečnom dôsledku lacnejšie, pretože pri jednom rozhodovaní, pri jednom úvere docielia celkovú revitalizáciu. Po mojej ľavici máme bytový dom, ktorý sa rozhodol ísť do celkovej revitalizácie, čo znamená, že zateplili bytový dom, odstránili systémové poruchy, vymenili výťahy v bytovom dome a tak isto aj rozvody. Bytový dom, ktorý je po mojej pravici, má síce jedno rozhodovanie za sebou, ale jedno ešte pred sebou. Rozhodli sa dom v 1. fáze zatepliť, odstrániť systémové poruchy a keďže druhou najviac boľavou stránkou bol výťah, tak sa rozhodli pre modernizáciu výťahu. Výmena rozvodov ich ešte len čaká v plánovanom projekte, kedy uvažujú o financovaní výmeny rozvodov prostredníctvom úveru zo ŠFRB. Obyvatelia chcú ale vidieť výsledky a čím skôr, tým lepšie. Najlepšie okamžite. Práve prvý rok je však najbolestivejší. Vlastníci ešte nepociťujú reálne energetickú úsporu. Vyhodnocuje sa až po prvom vykurovacom období, kedy samotný projekt zateplenia bytového domu už je zrealizovaný, kedy už majú možnosť fyzicky to pocítiť vo vyúčtovaní služieb za predchádzajúce obdobie, kde sa reálne energetické úspory premietajú. Obrazne povedané, takto sa už aj tento červený dom vymaňuje z červených čísiel. Index úspor za minulý rok je 46 % celkového domu. Z toho na vykurovanie tepla je 32 % úspor. Preto aj vlastníci už uvažujú nad tým, že pôjdu do ďalšej investície, do výmeny rozvodov, pretože reálne úspory sa im premietli v ich platbách. Opatrnosť ľudí je na mieste, predsa len ide o finančne náročnejšie projekty. Potvrdzuje to doterajšia obnova, ako aj pripravené a so ŠFRB zazmluvnené zateplenie troch ďalších bytových domov, ktorých fasády momentálne “zdobia” žiaľ len takéto ornamenty. Zo ŠFRB sme už vyčerpali úver vo výške 3,2 mil. eur. Z WSS približne 1,4 mil. eur a vlastné zdroje 290 000 eur. Je tu teda otázka, vyčkávať a taktizovať, že svitne ešte na lepšie časy, alebo si úver zobrať čo najskôr, lebo ako sa vraví, dobré už bolo. Prezieravejší konajú už dnes tak, aby sa aj cez zimu, vlastne počas celého roka cítili doma komfortne. Každé čakanie niečo stojí. Čím viac budú majitelia bytových domov otáľať od rekonštrukcie, tým ich to bude stáť viac. Vzhľadom k tomu, že úrokové sadzby sú na veľmi nízkych hladinách a s každou rekonštrukciou, či už ide o zateplenie, obnovenie strechy, nové výťahy, získanie energetického certifikátu pre bytový dom. Bytový dom môže ušetriť na nákladoch, ktoré sú spojené s vykurovaním alebo zateplením, zníži náklady na teplo, energie. Súčasne sa môžeme baviť aj o zvýšení bezpečnosti a komfortu obyvateľstva v súvislosti s bývaním. Nečakal by som s rekonštrukciou takéhoto bytového domu a aj so skutočnosťou, že čím skôr zrealizujú usporené opatrenia, tým skôr môžu profitovať. ŠFRB má v tomto roku na rozvoj bývania takmer 400 mil. eur. V nasledujúcom rozhovore s generálnym riaditeľom fondu načrtneme, kam budú tieto peniaze smerovať, na čo sú určené. Je to výstavba bytov a bytových rodinných domov pre fyzické osoby. Ide aj o výstavbu nájomných bytov, kde konečným spotrebiteľom sú obce, mestá, samosprávne kraje, neziskové organizácie, právnické osoby. V neposlednom rade sú to prostriedky určené na výstavbu zariadení sociálnych služieb a ich obnovu, ako aj obnova bytových a rodinných domov Od začiatku januára nastali v podpore štátu zmeny. Boli sme zvedaví, v čom tieto zmeny a korekcie spočívajú. Jedná sa najmä o zvýšenie úveru na výmenu výťahov z 32 500 eur na 50 000, potom je to zníženie úrokových sadzieb, ktoré sa týkajú zateplenia a to z 1,5 % na 1 %. Pri výmene výťahu je to z 1 % na 0,5 %, zachovanie 0 % úrokovej sadzby, keď žiadateľ robí komplexnú rekonštrukciu budovy. Ďalšou významnou zmenou v legislatíve je, že žiadatelia, ktorí preukážu po 3 rokoch splnenie energetických požiadaviek stanovených vyhláškou, môžu žiadať o odpustenie istiny vo výške 10 %. V praxi to znamená, ak žiadateľ mal poskytnutý úver 1 mil. eur, tak ŠFRB môže pristúpiť až do výšky 100 000 eur odpustenia z tohto dlhu. Podstatné je, aby zlepšenia vyplývajúce z týchto zmien pocítil samotný občan. Zníženie úrokových sadzieb, ktoré ŠFRB poskytuje, sa prejaví na nižších splátkach pre občana, kde správca bytového fondu nemusí zvyšovať fond údržby v takej veľkej miere, ako by to bolo pri vyšších úrokoch.09-08_energetika01599615-31-23 Ďalšia vec, ktorú pocíti občan na peňaženke je, pokiaľ vlastník budovy dokáže garantovať alebo preukázať počas troch rokov zníženie energetickej náročnosti, tak mu bude odpustená istina vo výške 10 %, toto sa priamo prejaví na peňaženke občana. V našej relácii sústreďujeme pozornosť na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov. V tejto súvislosti zvyšuje sa aj úsilie po komplexnej obnove bytového fondu? Podľa štatistík obytné budovy sa podieľajú na celkovej spotrebe energie v rámci EÚ až 40 %. V súvislosti s touto problematikou samotní užívatelia zvyšujú dopyt po obnoviteľných zdrojoch energie, ktoré majú priamy vplyv na znižovanie energetickej náročnosti budov. V hre je teda takmer 400 mil. eur. A tak si položme skoro detinskú otázku. Je to veľa, alebo málo? Je to najväčší obnos finančných prostriedkov určených na obnovu bytového fondu v rámci existencie ŠFRB. Tieto zdroje predstavujú kombináciu vlastných zdrojov Štátneho fondu, ktoré pochádzajú zo splátok úverov, ale aj z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ z predchádzajúcich období. Podstatné je, aby sa tieto zdroje darilo správne a efektívne čerpať. V súčasnosti sme čerpali zdroje z operačných programov Jessica 2, Jessica 3. Jessicu 2 sme vyčerpali kompletne a v súčasnosti dočerpávame zdroje zo štrukturálnych fondov Jessica 3, ktorý slúži na financovanie podpory bývania pre mimobratislavské kraje. Bratislavský kraj financujeme z vlastných zdrojov fondu. V rámci operačného programu Jessica 3 predpokladáme, že tieto zdroje vyčerpáme, ale posledné číslo budeme vedieť až po ukončení tohto fiškálneho roka. Žiadatelia o obnovu bytových domov mali podať svoju žiadosť do konca mája. Oficiálne je to ale do 31. 10. Pýtali sme sa, či v tom nie je nejaký termínový rozpor. Všetci, ktorí podajú žiadosť do 31. 10. na príslušný mestský úrad v sídle svojho okresu, môžu získať úver z nášho fondu. Finančných prostriedkov máme dostatok, vieme uspokojiť všetky žiadosti. Je potrebné, aby žiadosť spĺňala všetky podmienky pre poskytnutie podpory a v neposlednom rade aby bola vypracovaná v súlade s platnou legislatívou. Na záver tu máme niekoľko zaujímavých rád a odporučení. Všetkým žiadateľom by som chcel odporučiť, aby od začiatku spolupracovali s dobrým projektantom, ktorý posúdi stav ich budovy, na ktorú požadujú úver a odporučí im rozsah prác. Veľmi dôležité je sústrediť sa na kvalitnú projektovú dokumentáciu a skúsený stavebný dozor. Môžu sa obrátiť na pracovníkov mestských úradov, ktorí im pomôžu pri spracovaní žiadosti. Dnes sme na konci, ďakujeme vám za pozornosť, ale veľmi sa s vami nelúčime, pretože sa v tento mesiac uvidíme ešte raz.

Category: VAT

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.