Reportéri 29.1.2015

By | február 12, 2015

V Slovenskom krase vrcholí právna bitka o hačavský urbariát. Ide tu o peniaze? Samozrejme. A o veľké. O urbariát im ide, o lesy, o ťažbu a o dotácie za kosenie lúk. Kto získa štátne peniaze? Podielnici alebo bratislavské s.r.o.? Aj po 70 rokoch od oslobodenia koncentračného tábora v Osvienčime je pre obete, ktoré nacistické peklo prežili, táto minulosť stále živá. Neviem si dať dokopy, ako mohlo v strednej Európe vzniknúť niečo tak obludného. Sme v dedine Hačava, vzdialenej asi 40 km od Košíc. Je tu vyhľadávaná chalupárska aj turistická oblasť učupená v lone Slovenského krasu. To posledné, čo by ste tu očakávali, je problém s nedostatkom dreva. Ale stalo sa. Ono sa to bude dovtedy ťahať, kým niekto niečo neurobí, lebo ľudia potrebujú drevo. Je to ich jediný zdroj tepla. Nie je tu plyn a s elektrinou si nedovolí kúriť asi nikto. My len drevom. Vy tu nemáte plyn? Nemáme. Sme závislí na dreve. Napriek tomu, že sú ľudia v Hačave zo všetkých strán obklopený lesom a istým spôsobom ho ako podielnici urbariátu aj vlastnia, narúbať si v ňom sami drevo nemôžu. Za celú túto bizarnú situáciu môže spor o urbariát. Tie veľké firmy už nemali čo privatizovať, tak idú privatizovať pôdu ľuďom pod nohami. Tu je okolo 830 hektárov lesa, potom je tu cez 300 hektárov trvalých trávnatých porastov, kde sa poberajú dotácie a vieme, že tá skupina ľudí žiada dotácie. Spor, ktorý obec rozdelil na 2 tábory začal pred 5 rokmi. Vtedajší predseda urbariátu spolu s niektorými členmi dospel k záveru, že je potrebné zefektívniť hospodárenie na urbárskych pozemkoch v Hačave. Pomôcť tomu mala transformácia tunajšieho pozemkového spoločenstva na družstvo. Na takúto závažnú zmenu potrebovali súhlas vyše 2/3 podielnikov. Začali preto pripravovať valné zhromaždenie. Presviedčali ľudí, aby im dali splnomocnenia, aby ich mohli zastupovať na valnom zhromaždení. Sľubovali im to, že keď podpíšu tú plnú moc, tak sa dostanú do zlosovania na valnom zhromaždení a môžu vyhrať buď motorovú píli, kosačku, alebo plazmový televízor. S týmto splnomocnením chodili mesiac predtým pán Varga, pani Petrášová, chodili doslova s nejakými overovateľmi po domoch a toto žiadali, aby im podielnici podpísali. Ale pozor. Na tomto splnomocnení vôbec nie je zmienka, že sa bude napr. pán Varga hlasovať zaňho za premenu pozemkového spoločenstva. Iba tí, čo splnomocnenie nepodpísali, mohli neskôr z pozvánky na valné zhromaždenie vytušiť najdôležitejší bod jeho programu. Až tu bola prvá zmienka, ale to je bod číslo 8, že premena pozemkového spoločenstva, teda hlasovanie, a zároveň premenu pozemkového spoločenstva aj za výplatu finančných prostriedkov. Kto nebude hlasovať? Každý bude. Okrem nejasných bodov programu valného zhromaždenia poukazujú nespokojní podielnici aj na skupovanie podielov v urbariáte v čase pred jeho konaním a to ľuďmi zoskupenými okolo bývalého predsedu urbariátu. Tak môjho synovca dostal, že predal nám ten urbariát a my sme o tom vôbec nevedeli, ani za koľko, nič. Snaha získať rozhodujúci väčšinu na valnom zhromaždení, zahmlievanie hlavného dôvodu jeho zvolania, ale aj nevhodný čas jeho konania. Zvolané bolo totiž v Košiciach na Sobotu, kedy z Hačavy počas celého dňa žiaden spoj nejazdí. Toto všetko vzbudzovalo v nespokojných členoch urbariátu pochybnosti o dobrom úmysle prípravného výboru valného zhromaždenia. Žiadame, aby boli zapísané tieto pripomienky. To sa nehanbíte takto z nás robiť hovädá? Obyčajné stádo oviec. Poprosím prítomných, aby hlasovali. Toto je ukážka zvukového záznamu z valného zhromaždenia hačavského urbariátu z decembra 2009. Zjavne tam išlo do tuhého. Situácia bola dokonca natoľko vyhrotená, že časť zhromaždených podielnikov zo schôdze odišla. Žiadny výbor sa neuzniesol, nedal mandát nikomu a ja opúšťam túto sálu, lebo toto nie je právoplatné a nemáme tu čo robiť. Tento fakt je zaznamenaný v notárskej zápisnici valného zhromaždenia takto: “Vzhľadom na skutočnosť, že miesto rokovania valného zhromaždenia fyzicky opustili členovia, alebo splnomocnení zástupcovia členov pozemkového spoločenstva, a to v tak významnom počte, že ich neúčasť by mohla významne ovplyvniť kvóra potrebné na prijatie príslušných uznesení, predsedajúci valného zhromaždenia nariadil kontrolu počtu prezentovaných hlasov. Vyšlo z toho, že na valnom zhromaždení zostalo 505 hlasov z 1193. Takže ani polovica tam neostala. A oni ďalej pokračovali, ale už neboli uznášaniaschopní. Zo zmluvy o založení pozemkového spoločenstva jasne vyplýva, že na hlasovanie o premene spoločenstva alebo jeho zrušení je potrebný súhlas aspoň 2/3 hlasov. Podľa nespokojných členov urbariátu malo byť preto zhromaždenie ako uznášanianeschopné rozpustené. Potom bola prestávka, ktorú vyhlásila pani predsedajúca. Na 10 minút. A išli sa dojednať, čo ďalej s tým bodom 8, lebo po prvýkrát neprešlo hlasovanie. Potom za tých 10 minúť bolo ďalšie hlasovanie o tom istom hlase. Ale už keď sme odišli. Keď tam už ani polovica nebola. Ja som tam ostal do konca. Potom druhé hlasovanie už bolo, že prešlo na premenu. Na sporné valné zhromaždenie sme sa chceli opýtať bývalého predsedu urbariátu, pána Vargu, a jeho podpredsedníčky, pani Petrášovej, ktorí boli na valnom zhromaždení zvolení do predsedníctva družstva. Obaja nás odbili s odporúčaním obrátiť sa inde.01-29_21-49-00_STV1 (slo)_Reportéri[(017706)17-03-26] Obráťte sa na predstavenstvo, ktoré je teraz, oni vám všetko vysvetlia. Dobrý deň, pán Gábor? Áno. Tu Lemesányiová, RTVS. Súčasný predseda predstavenstva Hačava Družstvo, Ing. Gábor, odmietol telefonický rozhovor, aj nakrúcanie. Keď niečo chcete, napíšte otázky na firmu, veď adresu máte. Písali sme teda list. V ňom sme ho požiadali na reakciu na údajnú nezákonnosť hlasovania valného zhromaždenia za premenu pozemkového spoločenstva na družstvo a tu je jeho reakcia. Priebeh valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2009 bol osvedčený notárskou zápisnicou. V zápisnici sa uvádza, že valné zhromaždenie schválilo uznesenie o premene právnej formy. Notárska zápisnica je listina, ktorá osvedčuje pravdivosť toho, čo sa v nej osvedčuje. Dodnes nebol predstavenstvu predložený dôkaz o opaku. Notárska zápisnica zo zasadnutia zachytáva priebeh valného zhromaždenia celkom jasne. Teda aj to, že ani nie polovica delegátov, ktorí na valnom zhromaždení zostali, hlasovaním rušili, odvolávali a prijímali nové zmluvy týkajúce sa pôvodného pozemkového spoločenstva. Až napokon dospeli k záveru, že valné zhromaždenie schvaľuje premenu pozemkového spoločenstva na družstvo. Oni hlasovali a podľa nich je to v poriadku. V roku 2010, krátko po valnom zhromaždení, požiadalo vtedajšie predstavenstvo nového družstva o zápis do obchodného registra a okresnú súd v Košiciach ho povolil. Ako nástupníckej organizácii im register dokonca pridelil IČO pozemkového spoločenstva. Podľa mňa súd pochybil, lebo vôbec nemal zapísať do Obchodného registra urbariát Hačava Družstvo na základe notárskej zápisnice, lebo v notárskej zápisnici sa jasne píše, že valné zhromaždenie nebolo uznášaniaschopné. Zákon on Obchodnom registri delí zodpovednosť na 2 strany. Na jednej strane je povinný navrhovateľ uvádzať pravdivé údaje a predkladať listiny v súlade so zákonom, na základe ktorých požaduje zápis zmien. A na druhej strane zákon dáva povinnosť skontrolovať tieto podklady aj súdu ako Obchodnému registru, ktorý skúma pravdivosť predložených listín v súlade s právnym stavom danej spoločnosti. Pri každom návrhu na zápis do Obchodného registra, alebo zmien v Obchodnom registri, Obchodný register okresného súdu Košice I kontroluje podklady v súlade s Obchodným zákonníkom, zákonom o Obchodnom registri. Vzápätí po zapísaní do obchodného registra požiadalo predstavenstvo o prepis pozemkov na katastri. Okresný súd Košice I po preskúmaní zápisnice dňa 18.3.2010 rozhodol o zápise družstva, ktoré vzniklo v dôsledku premeny právnej formy bývalého pozemkového spoločenstva do Obchodného registra. Píše v liste pre Reportérov predseda predstavenstva družstva. Podľa dokumentov, ktoré máme k dispozícii, katastru v Moldave nad Bodvou stačil na prepis všetkých pozemkov vo vlastníctve pozemkového spoločenstva na družstvo 1 víkend. 19.3. podali na kataster, aby to kataster prepísal, to bol piatok. A keď sa pozrieme, tak 22.3. už s požehnaním vedúceho napísal, že súhlasím so zápisom mimo poradia. To sa podpísal pán vedúci. A v pondelok ráno už mali 31 listov vlastníctva prepísaných vlastníkov. Od toho momentu sa vlastníkom 165 hektárov dovtedy spoločného urbárskeho majetku stalo družstvo. A to je ten fakt, ktorý rozhorčil členov pozemkového spoločenstva Hačava. Tvrdia, že družstvo im ich urbariát ukradlo. 12.12.2009 sa stal podvod, 40 % poslancov schválilo ústavný zákon. Ak by som sa vás opýtala, tak o čo ide? Ide tu o peniaze? Samozrejme. O veľké. O urbariát im ide, o lesy, o ťažbu a o dotácie za kosenie lúk. Spornú premenu pozemkového spoločenstva na družstvo napadla nespokojná skupina členov urbariátu na súde. Spochybňujú zákonnosť premeny, ale aj zápisu do Obchodného registra. Žalobe dôvodia aj tým, že pozemkové spoločenstvo nikdy zrušené nebolo. Oni do 60 dní boli povinní, predseda urbariátu Varga s Petrášovou, podať na Lesný úrad, že bola premena pozemkového spoločenstva na družstvo. Mali podať notársku zápisnici, ale nepodali nič. Nešli na Lesný úrad, ale išli na Obchodný register. Pozemkový a lesný odbor okresného úradu Košice okolie nám túto informáciu potvrdil. Neregistrujú údajne žiadnu žiadosť o zrušenie pozemkového spoločenstva. V odpovedi na naše otázky píšu: “Ako obhospodarovateľa lesa v časti urbariátu pozemkového spoločenstva Hačava má okresný úrad Košice okolie, pozemkový a lesný odbor, vedený v registri pozemkových spoločenstiev naďalej urbariát pozemkového spoločenstvo Hačava.” Redakcia má k dispozícii aj dokument z ministerstva pôdohospodárstva SR z roku 2012, v ktorom ministerstvo upozorňuje na to, že: “K premene pozemkového spoločenstva došlo v rozpore so zákonom o pozemkových spoločenstvách, keďže za ňu hlasovalo iba 42 % delegátov valného zhromaždenia. V hačavskom urbariáte tak došlo v roku 2010 k nevídanej situácii. Na rovnakých pozemkoch s rovnakým IČO hospodárili 2 subjekty s rozličnou právnou formou. Družstvo aj pozemkové spoločenstvo. Kto z nich má právu tu zostať už takmer 4 roky rozhoduje súd. Potom, čo sme sa o prípad začali na súde zaujímať, prišla dobrá správa. Súd sa rozhýbal. Pokiaľ ide o určovaciu žaloby, v tomto konaní vedenom na okresnom súde Košice okolie, bol určený termín pojednávania na 29.1.2015. Malým víťazstvom pozemkového spoločenstva zatiaľ ostáva predbežné opatrenie. Toto bolo na ich návrh vydané a potvrdené súdmi v Košiciach aj Najvyšším súdom v Bratislave ešte v roku 2012. Napísal aj “predbežne sa zdržať nakladania s akýmkoľvek spôsobom s nehnuteľnosťami vrátane drevnej hmoty.” Návrh na predbežné opatrenie podalo pozemkové spoločenstvo potom, čo družstvo začalo v hačavskom urbariáte vo veľkom ťažiť drevo. Títo traja ľudia majú nejakú teplárenskú spoločnosť a chceli by ovládať náš urbariát. Myslíte, že im ide o drevo? O fazuľky určite nejde. Podľa Obchodného registra sa sídlo družstva už v roku 2011 presťahovalo do 400 km vzdialeného Holíča. A skutočne, na tej istej adrese, v Holíči, na ulici Sv. Martina sídli aj Prvá teplárenská spoločnosť, v ktorej predstavenstve je aj Ing. Gábor. Ten istý Ing. Gábor, ktorý je aj predsedom predstavenstva Urbariátu Hačava Družstvo. Nitky a prepojenia cez firmy vedú aj k iným menám a firmám, v SR spájaným s rôznymi podnikateľskými aktivitami. Kto je za tým? Je to skupina ľudí, podnikateľov, ktorí sú aj podielnici v urbariáte.01-29_21-49-00_STV1 (slo)_Reportéri[(027312)17-03-30] O čo ide tým ľuďom? Aby ovládli celý urbariát, aby mohli rozhodovať o nás bez nás. Treba povedať, že v lesoch hačavského urbariátu je nesmierne bohatstvo. Lenže tu nejde len o drevo, ale aj o lúky. Tie sú totiž v SR doslova dojnou kravou pre ich obhospodarovateľov. Štát prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry štedro dotuje ich údržbu. Na 1 hektár pokosenia je asi 300 eur. 285 eur. 100 eur môžu byť náklady, pokosenie, pohrabanie a asi 200 eur máte čistý zisk. Zistili sme, že za kosenie hačavského urbariátu vyplatila Pôdohospodárska platobná agentúra v rokoch 2011 2014 takmer 25 000 eur štátnych dotácií. Podľa našich informácii tu ale nekosilo družstvo, ale bratislavské s.r.o. EGH, EGDH a družstvo Cevi. Dozvedeli sme, že Ing. Gábor, ako urbariát zmenil na družstvo, podpisuje zmluvy s Ing. M. Hoľkom za tieto firmy. Áno, potvrdzujem, minulý rok tieto firmy boli žiadateľom. Výpisy z obchodného registra poskytujú dostatočný dôkaz o prepojení družstva so spomínanými bratislavskými s.r.o. Znamená to ale zároveň, že družstvo porušilo zákon ak v čase platnosti predbežného opatrenia, ktoré mu zakazuje nakladať s lesami a lúkami do právoplatného rozhodnutia súdu, si zmluvne dohodlo kosenie lúk v hačavskom urbariáte s inými spoločnosťami. Predseda predstavenstva družstva Ing. Gábor to však popiera. Družstvo požiadalo Pôdohospodársku platobnú agentúru o dotácie vždy výlučne vo vlastnom mene, nikdy nie sprostredkovane. V roku narazila kosa na kameň. O štátne dotácie na kosenie totiž požiadalo aj pozemkové spoločenstvo. Na určitých častiach lúk niečo pokosia a tým pádom tvrdia, že všetko pokosili, ale pritom my ako urbariát sme to kosili. Tých 90 % si žiadal aj urbariát pozemkového spoločenstva aj družstvo Cevi. Jeden ukazuje list vlastníctva, druhý tiež. Jeden má faktúru, kto to kosil a kedy, druhý má takisto. My prídeme na kontrolu na miesto a v zmysle manuálu nevieme rozhodnúť, kto je oprávnený. Tam je už odporúčané na náš orgán na ústredie PPA Bratislave na právne oddelenie. Desiatky tisíc štátnych eur za kosenie odvtedy visia vo vzduchu. Komu patria, rozhodne pravdepodobne až súd. Toto ale nie sú jediné štátne peniaze, o ktoré novovzniknuté družstvo žiadalo. Boli im priznané nejaké štátne dotácie? Áno, evidujeme na odbore projektových podpor ako konečného prijímateľa urbariát družstvo Hačava, ktorému bola schválená suma 705 131 eur v zmysle zmluvy o poskytovaní nenávratného prostriedku. Túto sumu použilo družstvo na výstavbu lesnej cesty a bez ohľadu na okolnosti treba povedať, že to bola pre Hačavu dobrá investícia. Pozemkové spoločenstvo je ale presvedčené, že okrem dreva práve štátne dotácie sú dôvodom všetkých snáh o premenu spoločenstva na družstvo. Na reakciu na tieto domnienky sme sa v liste pýtali predsedu predstavenstva družstva. Táto otázka zostala bez odpovede. Vráťme sa ale k obyvateľom Hačavy a ich problémom v drevom. Jedno je totiž isté, spor medzi pozemkovým spoločenstvom a družstvom si odnášajú hlavne oni. Keďže pre platné predbežné opatrenie nemôže rúbať drevo družstvo, nedovolí rúbať ani podielnikom. Darmo majú na drevo povolenie od pozemkového spoločenstva. Ľudia tú nie sú spokojní, lebo tu nemajú drevo, navzájom sa hlásia, policajti tu behajú. To je tu na dennom poriadku. Tí ľudia sú z toho znechutení, lebo majú legálne lístok, majú povolenie, majú to zaplatenie a príde za nimi policajt. Slávo volá, že sú tam policajti. Dám ti ho. Prosím, Slávo. Teraz policajti zadržali tých, čo berú drevo. Koho? Tú firmu, čo berie guľatinu. Ako zadržali? Môžeme potvrdiť, že policajti príslušného obvodného oddelenia policajného zboru Turňa nad Bodvou preverujú každé takéto oznámenie, pričom v uplynulom období sme zaznamenali väčší počet oznámení. Tie krádeže dreva kto najčastejšie oznamuje? Prevažne sú to oznámenia od predsedu urbariátu Hačava Družstvo. Družstvo? Družstvo. Áno. Vyšetrovateľ aj dozorujúci prokurátor všetky doterajšie trestné stíhania za údajne krádeže dreva síce zastavil, ľudia sú však z toľkého šikanovania už rozmrzení a medzi sebou aj rozvadení. Drevo si radšej kupujú od Štátnych lesov. Na ťahu je teraz súd. Je zrejmé, že až do jeho právoplatného rozhodnutia bude nad vyhľadávanou turistickou a chalupárskou oblasťou Slovenského krasu visieť súmrak nepokoja a nenávisti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.