Občan za dverami 9.4.2017

By | apríl 23, 2017

Nedostať zaplatené za vykonanú prácu sa u nás akosi udomácnilo. Alebo často máte pocit, že na niektorých úradníkov treba len veľký bič a malý dvor? Aj o tom bude dnešný Občan za dverami. Vitajte. Za odrobenú prácu dodnes nedostali plácu. V roku 2007 sme pracovali pre jednu košickú firmu. Dodnes nemáme zaplatené. Prokuratúra i krajský stavebný úrad potvrdili podozrenia občana. Bolo to riešené ohláškou drobnej stavby. To je v rozpore so zákonom. Osobný bankrot je ideálne riešenie pre tých, ktorí majú veľké dlhy a nezvládajú ich splácať. Čím vyšší dlh, tým väčšia časť sa z neho škrtne. Skrátka prídu veritelia. Podobne ako naši dvaja sťažovatelia. Za prácu zaslúženú plácu dodnes nevideli. Koľko a kedy uvidia, to ešte len uvidia. Alebo má niekto záujem odkúpiť pohľadávky týchto živnostníkov? V roku 2007 sme pracovali pre jednu košickú firmu. SVIP s.r.o. konateľ V. Bodnár. Dodnes nemáme zaplatené peniaze za vykonanú prácu. Na účte mal niekoľkonásobne viac. Podľa súdnoznaleckých posudkov mal vyplatiť peniaze a nevyplatil. Nevieme pochopiť právnu stránku. Človek to urobí, zarobí peniaze. On sa má dobre, dedina sa má dobre a len my sme poškodení. L. Forgáč a Š. Póč pracovali pred 10 rokmi pre košickú stavebnú spoločnosť SVIP. Väčšinu prác vykonávali pri výstavbe kanalizácie v obci Rozhanovce a jej okolí. Používali vlastné stavebné mechanizmy. Pracovali sme ako živnostníci, pracoval som s bagrom. Kolega pracoval s Tatrou. Robil som autodopravu. Vozil som zeminu a ostatný potrebný materiál. Za vykonanú prácu vystavovali konateľovi firmy faktúry. Mesačne sme mu dávali faktúry. Splatnosť bola podľa dohody 60 dní. Nikdy nám nevyplatil plnú sumu. Nikdy nám nevyplatil celý mesiac, iba časť faktúry. Nepomáhali urgencie, ani prosby u hlavného ekonóma firmy. Hovoril, že môže zaplatiť iba toľko, koľko mu konateľ povie. Peniaze im chýbali, no zmluva ich tlačila v práci pokračovať. Ak by sme my odstúpili od zmluvy, bude nás penalizovať. Tak sme radšej robili a čakali čo bude ďalej. Situácia sa zhoršovala. Napokon za odrobenú prácu už nedostali nič. Chodili sme za ním každé dva týždne. Pýtali sme sa na peniaze. Stále sľuboval, že čaká balík peňazí. Brali sme to stále tak, že keď dostane peniaze, tak nás vyplatí. Podľa verejne dostupných zdrojov za výstavbu kanalizácie mala firma V. Bodnára dostať takmer 113 miliónov korún, teda viac ako 3,5 milióna eur. No namiesto vyplatenia oboch živnostníkov v októbri 2008 spoločnosť SVIP vstúpila do likvidácie a vyzvala ich uplatniť si svoje pohľadávky v konkurznom konaní. Došlo k speňaženiu majetku, ktorý v tom čase spoločnosť SVIP mala. Toto stačilo na uhradenie 5 % z prihlásených pohľadávok. To nepokrylo ani len náklady na údržbu strojov. Investoval som svoje peniaze. Nafta, cestná daň, poistenie. Naftu nám on predával. Pri každej faktúre si tú čiastku stiahol. Sťahoval si ju v plnej sume. My sme platili DPH. Náklady na naftu boli 50:50. My sme robili a on bral peniaze. Nešlo o malé sumy. Pánovi Póčovi dlhovala spoločnosť SVIP okolo 1,2 milióna korún. To je cca 40 000 eur. Pánovi Forgáčovi 380 000 korún, čo je 12 600 eur. Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Nechcete to nejako riešiť? Ako konateľ ste zodpovedný. Prehrali ste s nimi 2 súdy. Nebolo to z vašej viny? Nechcete to riešiť? Ide o dosť veľké peniaze. Necítite zodpovednosť voči tým pánom? So získanými 5 % sa nemohli uspokojiť. Na konateľa spoločnosti podali trestné oznámenie. Sú presvedčení o tom, že spoločnosť na úhradu faktúr peniaze mala. Mal dostatok finančných prostriedkov. Na účte mal niekoľkonásobne viac. Preto peniaze vyplatiť mal. Ale nevyplatil. Polícia povedala, že to nie je trestný čin. Okrem toho tvrdia, že konateľ ich zavádzal, lebo o blížiacom sa krachu firmy musel vedieť. Mal povedať, že s nami ďalej nepočíta, aby sme nerobili. Naopak, tlačil nás pracovať aj cez víkendy. To je podvod. Spoločnosť bola v úpadku. Bola zadlžená skôr, ako bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Obaja preto podali na konateľa spoločnosti v r. 2012 žaloby a OS v Košiciach im o 2 roky dal za pravdu. Bývalý konateľ firmy SVIP mal za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu L. Forgáčovi zaplatiť 21 900 eur a Š. Póčovi takmer 62 000 eur. Ale efekt žiadny. Peniaze sú v nedohľadne. Nemá žiadny majetok. Keď sme naňho podávali trestné oznámenie majetok mal. Mal domy, chaty. Pri poslednom zistení už nemá nič. Bolo podané trestné oznámenie, začal sa zbavovať majetku. Príkazy od exekútora nepreberal. Keď už nemal nič, vtedy prebral. Pán Bodnár mal majetok. Mal niekoľko nehnuteľností. Ale kým prebehli súdne konania, šikovným spôsobom ich previedol na iné osoby. Zrazu sa stal nemajetným. Čarovné slovo nemá z čoho. Musíme sa s tým uspokojiť. Bývalý konateľ firmy SVIP V. Bodnár po rozhodnutiach súdu vyhlásil osobný bankrot. Pravdepodobne sa opäť zopakuje situácia, ktorú už obaja živnostníci zažili pri konkurze jeho spoločnosti. Aj keď obaja vykonali práce pre spoločnosť SVIP na základe objednávky, znova im bude zaplatená len minimálna suma. Opäť dostanú len pár percent. V čase nakrúcania reportáže bol konkurz na majetok V. Bodnára. Teda na to, čo z neho oficiálne zostalo. Išlo o 11 ročný Opel. Auto som predal a ukončil som živnosť. Musel som vrátiť dlhy. Prišiel som o majetok. Zostala mi iba Felícia. Má 21 rokov. Z bytu som všetko musel predať. Bol šikovný, nebude mať žiadne následky. Máme informácie, že chodí na ryby a spokojne si žije. L. Forgáč je na polovičnom invalidnom dôchodku. Prácou na bagri sa stále snaží prispievať do rodinného rozpočtu. Š. Póč bol nútený predať Tatru a dnes sa za 196 eur ako opatrovateľ stará o chorého otca. A čo konateľ spoločnosti SVIP, ktorá v r. 2006, 2 roky pred svojim krachom, získala z verejného obstarávania zákazky za viac ako 4 mil. eur, V. Bodnár? Oficiálne je bez majetku. Býva v dome svojej dcéry a oddychuje na dôchodku. Obec Hornú Stredu sme navštívili vlani v septembri. Miestnemu občanovi sa nepozdával prenájom telocvične na sklad. Na prípad sa pozreli nadriadený úrad i prokurátor. A čo zistili? Nastala zmena k lepšiemu? Vitajte opäť v Hornej Strede. Podal som sťažnosť na krajský stavebný úrad. Potvrdil mi závažné porušenie zákona zo strany obce. Konkrétne starostu. Stavebný otvor bol riešený ohláškou drobnej stavby, čo je v rozpore so zákonom. Potvrdila to aj okresná prokuratúra. Opäť nám ďalší prípad potvrdzuje, že Slovensku by pomohlo, keby obce nevykonávali funkciu preneseného výkonu štátnej správy. Stavebných úradov už vôbec nie. Vlani v septembri sme boli v Hornej Strede, kde sa pán Lednický sťažoval na zhoršenie životných podmienok po tom, ako v jeho susedstve poslanci schválili prenájom obecnej budovy. V bývalom zariadení telovýchovnej jednoty vznikol sklad stavebnín. Následok? Hluk, kamióny na úzkej komunikácii, otvor v stene budovy. Prípad riešili úrady a napísali svoje stanoviská. Prokurátor v jednom smere konštatoval porušenie zákona o majetku obcí. Podal prokurátorské upozornenie. Obec nezverejnila zámer prenajať nehnuteľný majetok. Obec mala stanoviť aj primerané trhové nájomné. Dopytom na realitné kancelárie, či znaleckým posudkom. Možnosť prenájmu bola zverejnené na obecnej tabuli i internete. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bude prerokované upozornenie prokurátora a zaujmeme k nemu stanovisko. Obec by mala svoje uznesenie zrušiť a vyhlásiť novú verejnú súťaž. Alebo iné verejné ponukové konanie, aby sa prenájom majetku uskutočnil v súlade so zákonom. Do uzávierky reportáže nebolo stanovisko zverejnené. A čo otvor v stene, ktorý obec schválila? V druhom smere prokurátor skonštatoval, že došlo k porušeniu stavebného zákona. Dal protest prokurátora proti rozhodnutiu obce, ktorá vykonáva funkciu stavebného úradu. Stalo sa to nedopatrením. Nebol to úmysel. Obec rozhodla o svojom majetku a už to je vyriešené. Excelentne. Zrušili sme naše a ako obec sme požiadali príslušnú obec, aby nám vydali ohlásenie drobnej stavby. To sa stalo. Príslušnú obec určuje nadriadený orgán. Okrem toho sa okresný i krajský stavebný úrad vyjadrili, že otvor do nosnej priečky budovy nie je možné povoliť iba ohlásením. Budova má železobetónový skelet. Murivo je iba výplň. Nie je nosné. Nepotrebovali sme stavebné povolenie iba ohlásenie drobnej stavby. Okresný úrad rozhodol od stola. Nebol sa tu pozrieť. S tým nesúhlasíme. Otvor v stene je stavebnou úpravou. Zasahovalo sa do nosnej steny. Obvodovej. Zároveň sa mení spôsob užívania stavby. Zo zákona je vylúčené riešiť to cez inštitút ohlásenia. Musia urobiť vykonávací projekt so statickým posudkom. Či tam otvor vôbec môže byť, aký má vplyv na konštrukciu a v projekte musia byť definované opatrenia za akých podmienok môže byť urobený. Ak otvor urobili bez projektu, je to hazard. Ak cez otvor chodia ľudia, definoval by som to ako trestný čin. Multifunkčná budova, nazývaná telocvičňa, je skladom stavebnín. Prokurátor v tom nevidel problém. Podľa listu vlastníctva je budova multifunkčná. Tak do úvahy pripadá jej využitie na rôzne účely. Tie nie sú nikde vymedzené. Stavebný zákon hovorí, že účel užívania je určený v kolaudačnom rozhodnutí. Aj prokuratúra by mohla prečítať stavebný zákon celý. Argumentácia listom vlastníctva je pochybná. List vlastníctva nie je listina, v ktorej sa určuje účel užívania stavby. Nikdy nebola plánovaná ako telocvičňa. Nikdy. Bola to multifunkčná budova a reštaurácia. Budova sa môže používať na to, na čo je predpoklad jej určenia. Takmer s istotou môžeme povedať, že nebola skolaudovaná na skladové účely. Prístup k budove nie je taký, ktorý by dovoľoval zásobovanie. Nadriadený orgán, v tomto prípade okresný úrad, sa vecou musí zaoberať komplexne. Sám skonštatoval nejaké porušenie zákona. A iné porušenie zákona skonštatoval prokurátor. Hovoríme o jednom uznesení obecného zastupiteľstva. Našli sme minimálne 3 porušenia zákona a to nie je málo. A možno ani dosť. Pán Lednický stále neodkázal, že hluk z ohláseného merania nevystihuje realitu. Napriek osobným záznamom ťažko dokazuje, že podnikateľ nedodržiava otváraciu dobu. On sám nevie o čo sťažovateľovi ide. Prečo mi tu posiela kontroly? Televíziu, trestné oznámenia. Prečo nepríde? Býva vedľa. Radšej ma bude fotografovať cez plot, zo strechy. To nie je normálne. Tieto dohody nedodržiavam. Ak tam je niekto o 5 minút skôr, či neskôr. Po 16.h kamióny nechodia. Konflikt by mohol vyriešiť súd. Možno by sa dalo aj dohodnúť. Zatiaľ sa pán Lednický nestačí čudovať čo všetko nesedí, či nesedelo pri prenájme budovy a dvora. Tu je pozemok s mojim domom. Rozloha pozemku je 840 m2. To je podobný pozemok, možno trocha väčší ako má podnikateľ prenajatý. Na základe čoho si prenajal väčšiu plochu ako mal v nájomnej zmluve? V zmluve sme mu museli napísať približne koľko m2 prenajíma, aby mohol začať budovať. Rozumiete. Bez nájomnej zmluvy budovať nemôže oplotenie. Keď oplotenie bolo vybudované, prišiel hlavný kontrolór, premeral to a určil presne koľko to je m2. Urobil sa dodatok k nájomnej zmluve a subjekt platí nájomné presne podľa m2. Dodatok obec s podnikateľom podpísala až rok po nájomnej zmluve. Po tom, čo na to na miestnom zastupiteľstve upozornil pán Lednický. Na webe sme ho objavili až po písomnej komunikácii s hlavným kontrolórom obce 14.3.2017. Objavil sa do 3 mesiacov od podpisu, čo je zákonom stanovený čas. Inak by bol neplatný. A tak pán podnikateľ dostal na prenájom namiesto 600 m2 dvora až 1 066 m2, čo ročne prinesie obci vyše 4 000 eur. Podľa starostu vyplatil spätne aj rozdiel v nájomnom. Naša obec nie je v dlhoch. Kto nemá dlhy, má výčitky úradov. Pán Lednický má zasa dojem, že pán podnikateľ má výhradné postavenie vo vzťahu k obci. Za stavebné práce si mal za rok 2016 vyfakturovať vyše 33 00 eur, pričom nie je jediným, kto v obci podniká so stavebninami. Položky nad 1 000, či 5 000 eur, musia pre obstaranie využívať súťažiaceho, alebo realizátora prostredníctvom elektronického kontraktačného systému v záujme transparentnosti. Sťažovateľa zaujalo 5 faktúr pána podnikateľa zo začiatku r. 2016. Dve majú rovnaký dátum a spolu by prevyšovali 5 000 eur. Ďalšie dve boli vyhotovené s 3 dňovým odstupom. Niečo sa dialo v škole. Aká tam je hlavička? Základná škola s materskou školou. Musíte sa spýtať ich. To podpisujete vy. Prečo? Škola patrí pod obec. Základná škola je samostatný právny subjekt. Asi pred rokom sme rekonštruovali školský klub. Všetko funguje s finančným zabezpečením obce. Po vykonaní prác je faktúra vystavená na ZŠ a my si následne vyžiadame peniaze z obecného úradu. Potom je faktúra preplatená. Školou, ale z obecných peňazí Pána riaditeľa teší, že má vynovený školský klub. Pána starostu teší, že údajne tak výhodne. Len pánovi Lednickému sa stále nepáči netransparentnosť faktúr. Neviem či sa bavíme o obecných, alebo o súkromných stavebninách. V uvedenej samospráve sa pravdepodobne uplatňuje princíp “ja bratovi, brat mne.” Ak vystavíte faktúru bez špecifikácie za čo má ZŠ alebo obec zaplatiť peniaze, ak sa neodvolávate na žiadnu objednávku, kde sú špecifikované veci, za ktoré máte platiť, tak nastáva veľké podozrenie na to, že sa nedodržuje zákon. Delia sa zákazky. Obec nevidí problém vo fakturácii, ani vo zverejňovaní faktúr. Ich skeny sa už nemusia zverejňovať. Na webe obce zostali po našom nakrúcaní len tabuľky. Ale aj v nich musí byť podrobný odpis popisu všetkých prác, ktoré sa fakturujú. Mnohé faktúry od pána podnikateľa majú ešte jednu chybičku krásy, neobsahujú zákonom povinný údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva. Možno by za zmienku stál podnet na príslušný daňový úrad, správu finančnej kontroly. Dať preveriť, či to je v súlade so zákonom. Pýtať sa môžu aj ďalší občania v obci, nielen pán Lednický. Ak občan vidí, že faktúra je všeobecná, že z faktúry nie je zjavné či kúpa, alebo služba bola výhodná, je možné podať infožiadosť a pýtať sa na doplnkové informácie. Infozákon garantuje vysokú kvalitu transparentnosti. Občania sa môžu na webe oboznámiť s tým, ako sa hospodári s verejnými prostriedkami, môžu upozorňovať kontrolóra na podozrenia z nevýhodných zmlúv, z uprednostňovania podnikateľských subjektov. Infozákon je významný nástroj v procese transparentnosti. V súvislosti s takýmito prípadmi človeku napadá, či nie je neoficiálne vyhlásená súťaž medi aktérmi kto najrýchlejšie a najhlúpejším spôsobom dospeje do cieľa, mať papiere. Budúca nedeľa je veľkonočná a prázdninová. Občan nebude. Užite si sviatočné voľno bez problémov. O 2 týždne uvidíte reportáž o nevydarenom predaji domu. Predávajúci nemajú ani peniaze, ani dom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.