Občan za dverami 7.6.2015

By | jún 8, 2015

Dnes vám opäť ponúkneme aj osožné spotrebiteľské informácie. Napr. o tom, že ak chcete ušetriť na elektrine, prístroj na zníženie jej spotreby by ste si nemali kúpiť. Zdá sa vám to absurdné? Vitajte v Občanovi za dverami. Rozhodnutím okresného úradu prišli urbárnici zo dňa na deň o majetky. Zrušil všetky listy vlastníctva urbárnych vlastníkov. Je opreté o nepravdivé skutočnosti, ktoré nenastali. Kúpil prístroj, ktorý mu sľuboval ušetriť až 75 % elektrickej energie. Stojí to iba 38 eur. Tak, že to vyskúšame. Veď sa to vráti do 2 3 mesiacov. ROEP teda Register obnovenej evidencie pozemkov mal v SR sprehľadniť vlastnícke vzťahy. Členovia urbárskeho spoločenstva Šváby však vďaka tomuto ROEPu, či vlastne rozhodnutiu štátnych úradníkov o svoje pozemky prišli. Aj keď vyhrávajú jeden súd za druhým, nič sa nedeje. Ich lúky a pasienky vlastní štát, ktorému podľa všetkého vôbec nepatria. Pozemkové spoločenstvo Urbár Šváby združuje asi 65 spoluvlastníkov pozemkov, ktoré zdedili po rodičov, starých rodičoch, alebo príbuzných. Časť pozemkov je zastavaná, asi 1/3, a 2/3 sú pasienky a orná pôda. Ide o lukratívne pozemky v tesnom susedstve mesta Prešov, ktorého sa Šváby, do roku 1960 išlo o samostatnú obec, neskôr stali súčasťou. História švábskych urbárnikov siaha až do roku 1873. V pozemkových knihách sa dlhé roky označovali ako Urbárski gazdovia. Roľníci na Šváboch hospodárili samostatne až do 1.9.1959, kedy odovzdali do užívania svoje pozemky štátnym majetkom susednej obci v Solivare. Ostali však vlastníkmi pozemkov a nič sa na tom nezmenilo ani po Nežnej revolúcii. Po roku 1989 boli na tých listoch vlastníctva zapísaní Urbárski gazdovia obce Šváby. V roku 1995 sa Urbárski gazdovia v zmysle zákona zmenili na pozemkové spoločenstvo Urbár Šváby. Od roku 2003 boli už na listoch vlastníctva uvádzané aj mená a podiely jednotlivých spoluvlastníkov. A bolo tomu tak až do roku 2011, kedy v rámci registrácii obnovenej evidencie pozemkov bolo vtedajšou správou katastra vlastníctvo väčšiny pozemkov vymazané. Toto rozhodnutie neskôr potvrdil aj katastrálny úrad. Zrušil všetky listy vlastníctva urbárnych vlastníkov. My sme na tej Komisii boli s pánom Degrom, sedeli sme tam 2 hodiny, argumentovali sme. Aj napriek tomu, že sme boli v tej chvíli zapísaní ako vlastníci, neakceptovala a vymazala nás. A zapísala tam Slovenskú republiku ako vlastníka. Opierala sa o rozhodnutia finančného oddelenia ONV. Tie boli 3 z roku 1968 a 1970.06-07_ObĎcan za dverami[(023141)21-06-41] V nich sa hovorí, že pozemky Urbárskych gazdov obce Šváby prešli Dňom založenia družstva na družstvo a z družstva na štát a následne na ostatné štátne orgány. Absolútne nepravdivé skutočnosti, ktoré nenastali. Máme dôkazy že nikdy na Šváboch družstvo nebolo. Vo svojej výrokovej časti hovoria o tom, že náš majetok prešiel na štát na základe zákona 81 z roku 1949. Ale to sa nestalo. Nikto neskúma podstatu. Už vtedy to bolo rozhodnutie, ktoré bolo založené na nepravdivých skutočnostiach. Vtedajší socialistickí úradníci sa totiž v roku 1970 opierali o 20 rokov starý a v tom čase už neplatný zákon, podľa ktorého založením jednotného roľníckeho družstva prešli automaticky všetky v pozemky urbariátu do vlastníctva družstva a štátu. Tieto rozhodnutia finančného odboru boli dané v roku 1968 a 1970. Zákon 81/49 v čase vydania rozhodnutia finančného odboru už neplatili. Tento zákon bol zrušený. Teda rozhodnutia finančného odboru boli nulitné a boli protizákonné. Takže ten majetok nemohol ani prejsť na družstvo alebo ďalšími zákonmi na štát. Všetko bolo motivované tým, že katastrálne územie obce Šváby bolo prilepené k mestu Prešov a jeho priemyselná časť sa rozširovala smerom na juh práve do nášho katastrálneho územia, takže potrebovali riešiť aj tieto pozemky. To, že rozhodovali podľa neplatného zákona, ale aj fakt, že družstvo vo Šváboch nikdy založené nebolo, úradníkom vtedajšieho okresného národného výboru neprekážalo. Podľa všetkého to neprekáža ani úradníkom súčasného okresného úradu. Zároveň úradníci argumentujú, že posudzovanie ich správnosti a zákonnosti nepatrí do právomoci správneho orgánu na úseku katastra. A tak je vlastne jedno, že družstvo vo Šváboch nikdy nevzniklo. Dôležité je vraj to, že ich neplatnosť za 45 rokov žiadny orgán predpísaným spôsobom nevyslovil. Paradoxne právoplatnosť iných úradných listín tí istí úradníci ignorujú. Samotný kataster objavil vo svojej zbierke zmluvu z roku 1958, ktorú uzatvára štát a bývalý Urbárski gazdovia obce Šváby, kde štát kupuje od týchto Urbárskych gazdov nejaké pozemky. Nie je dôvod na to, aby štát v 1958 odkupoval to, čo mu už dávno malo patriť. Čiže správny orgán na jednej strane rešpektuje rozhodnutia z roku 1970, ale na druhej strane nerešpektuje ďalšie rozhodnutia, resp. ďalšie úkony, ktoré boli realizované. Napr. dedičské rozhodnutia, lebo samotné dedičské rozhodnutie je originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. To, že pred 45 rokmi nebolo všetko s kostolným poriadkom dosvedčuje aj to, že napriek týmto rozhodnutiam úradníkov z ONV zostali na listoch vlastníctva ako majitelia pozemkov aj naďalej zapísaní Urbárski gazdovia a následne členovia Urbáru Šváby. Ani tento fakt u úradníkov prešovského okresného úradu neobstál. Sú tam rukolapné dôkazy zo všetkých orgánov. My sme sa odvolali na všetky inštitúcie, na ktoré sa dalo, no nikto s nami nechce jednať. Komunikácia je ťažká, aj na listy, ktoré napíšeme, nedostaneme odpoveď. Tak akoby nás každý ignoroval. O týchto námietkach rozhodovala komisia Registra obnovenej evidencie pozemkov a následne vydal správny orgán rozhodnutia, ktorým zamietol všetky tieto námietky. Argumentoval tým, že sú tu rozhodnutia finančného odboru a on nie je oprávnený nejako rozhodovať o vlastníckom práve, ale musí sa riadiť listinami, ktoré má. Momentálne sa neviem dostať k svojim pozemkom. Členovia Urbáru tvrdia, že nikto z komisie ROEP sa počas konaní nebol ochotní ich dôkazmi, svedectvami, archívnymi, či úradnými dokumentmi vážne zaoberať. Komisia musí byť zložená z 3 členov vlastníkov, spoluvlastníkov alebo nájomcov pozemkov. Tak to hovorí zákon. A správny orgán tento zákon vôbec neakceptoval a nás vôbec nepripustil nikoho. My sme úplne vylúčení z komisie. Podľa nášho zistenia ale práve I. Degro vo svojom odvolaní v máji 2012 dokázateľne namietal účasť 2 členiek komisie, ktoré neboli ani vlastníčkami ani nájomníčkami pozemkov. Úrad odvolanie zamietol. Komisia zasadala asi 3 krát, ale ani v jednom prípade sa nepýtali osôb znalých pomerov, ako to vlastne v tej obci bolo. Správny orgán a komisia musia zistiť skutočný stav veci z listín, z výpovede svedkov, od štátnych orgánov a ostatných organizácií a preveriť skutkový stav a na základe toho rozhodnúť. Správny orgán vôbec neakceptuje ani výpovede svedkov, lebo ich nemá, neakceptuje ani naše dôkazy, ktoré dávame, akceptuje len rozhodnutia finančného odboru ONV. Zákon 180 z roku 1995 hovorí práve o tom, že tie podklady, ktoré má komisia pripraviť pre rozhodnutie sa zisťujú aj zo zbierky listín katastrálneho úradu, to je dôležitý zdroj, ale aj z rôznych archívov, z výpovedí svedkov, osôb znalých pomerov. Roľníci vo Šváboch hospodárili na svojich pozemkoch 59, odovzdávali kontingenty, teda naturálie za užívanie pozemkov štátu. Teda nemohli nikdy pozemky, ako hovorí finančný odbor ONV a dnešní úradníci na okresnom úrade, prejsť na družstvo a štát. Správne konanie je riadené tzv. zásadou materiálnej pravdy. Účastník konania má právo podávať návrhy na dokazovanie, má právo predkladať dôkazy, ale nemá povinnosť. Je to správny orgán, ktorý ex offo musí zistiť, aká tá reálna pravda je, aká je tá skutočnosť, čiže on musí vykonať dokazovanie, sám z vlastne iniciatívy musí chodiť a zisťovať. A toto nebolo realizované. Výsledkom tohto neotrasiteľného postoja úradníkov bolo niekoľko desiatok súdnych žalôb, ktoré podali členovia urbáru na krajský súd a požiadali ho o preskúmanie zákonnosti postupu úradníkov prešovského okresného úradu. Krajský súd v Prešove zrušil napadnuté rozhodnutie a vrátil vec na ďalšie konanie. Hlavnými dôvodmi rozhodnutia bolo najmä to, že v konaní o ROEP neboli vypočutí svedkovia, ale vychádzalo sa iba z predložených listín a preto rozhodnutie trpelo chybou nedostatočne zisteného skutkového stavu a je aj nepreskúmateľné. Právoplatnými rozsudkami a právnym názorom súdu sú úradníci viazaní a musia ho rešpektovať. Otvorili teda nové správne konania, v ktorých sa už budú musieť zaoberať aj dôkazmi a svedectvami členov Urbáru Šváby. Okrem toho musí okresný úrad zaplatiť aj trovy súdnych konaní, čo je takmer 500 eur na 1 rozsudok a tých je niekoľko desiatok. Kedy budú nové konania ukončené, úradníci nevedia. Vyzerá to tak, že sa spolieha na to niekto, že ľudia to nechajú tak. Nič sa v tom našom štáte nedeje, čaká sa na to, pokiaľ nás prejde trpezlivosť a nikto sa nebude o to ďalej zaujímať. Dodávatelia elektrickej energie traste sa. Na internete sa dá len za 38 eur kúpiť prístroj, ktorý zníži účty všetkým vašim klientom až o 75 %. Pousmiali ste sa? Takto reagoval aj náš sťažovateľ, ktorý si tento zázračný doprial zo svojho dôchodku. Jeden sme si zaobstarali aj my v redakcii a kolegyňa ho dala otestovať odborníkom. Nalákala ma na prvý pohľad zaujímavá vec, ktorá mala ušetriť až 75 % účtov za spotrebu elektrickej energie. Po mojom prvom odskúšaní som sa presvedčil, že to nie je pravda. Rozhodol sa odstúpiť od zmluvy a prístroj chcel vrátiť. Akurát, že nevedel kam, keďže odosielateľ bol spoza veľkej mláky. S firmou komunikoval len mailom, lebo iný kontakt neexistuje. A oni vám odpovedia mailom, že “vaša žiadosť bude posúdená expertným tímom.” U mňa to trvá už 3 mesiace. Čakám na odpoveď, čakám, kam to mám vrátiť, lebo ten spotrebič mi je na 2 veci. Prvý taký varovný signál je už z komunikácie, kedy boli spotrebiteľovi zasielané automaticky generované správy, ktoré nič nehovorili a reagovali len na všeobecnú situáciu riešenia problému a následne aj označenie dodávateľa s poukazom na tretie krajiny v zásade na úrovni daňových rajov iba umocňujú pocit a úsudok o nekorektnosti konania a netransparentnosti a nedôveryhodnosti toho dodávateľa. Predajca je v USA, ale firma a stránky je registrovaná v Paname. Lustráciou týchto stránok sme zistili, že poskytuje všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú v rozpore s našou národnou legislatívou a sú tam nezmysly. Keď niekto predáva cez internet, musí poskytnúť identifikačné údaje o sebe. Musí tam byť obchodné meno a sídlo, pokiaľ ide o právnickú osobu. Pokiaľ ide o fyzickú, tak adresa geografická, mailový kontakt, telefónny kontakt, daňové identifikačné číslo, pokiaľ je platca DPH, ďalej register, ktorý ho zapísal a uvedený orgán dozoru, teda Slovenská obchodná inšpekcia. Okrem toho tam musí byť popis tovaru, cena, dodacie a platobné podmienky a čo je podstata, že odstúpenie od zmluvy bezdôvodne do14 dní a informácie o uplatnení reklamácie. Je snaha zastierať alebo zahmlievať skutočného dodávateľa predávajúceho, pričom neboli splnené ani základné informačné povinnosti, keďže spotrebiteľ má vždy vedieť, s kým uzatvára zmluvu, od koho nakupuje produkt. Je to mimoriadne dôležité pre ďalšie uplatňovanie práva ako reklamácie, riešenie kvality produktu a podobne po oboznámení sa s funkčnosťou a stavom produktu. Zaplatíte kuriérovi v presvedčení, že v tejto škatuľke nájdete faktúru a ja okrem tohto dokladu o potvrdení objednávky nemám žiadnu faktúru.06-07_ObĎcan za dverami[(029151)21-06-43] Kontaktovali sme aj kuriérsku firmu a zistili sme, že tá má zásielkovú zmluvu s predávajúcim. Kuriérska spoločnosť nemá s tým nič spoločné. On nie je predávajúci. Predávajúci je v USA. Čo v tomto prípade môže Slovenská inšpekcia robiť, aby sa takého nepoctivého predajcu zbavila? My sme v tomto prípade oslovili národný orgán dozoru v USA, požiadali sme ich o súčinnosť pri zamedzení takéhoto konania, ale opatrenia nemôžeme od tohto orgánu vyžadovať. Ja by som odporúčal spotrebiteľom v situácií, keď sa im dostane produkt neznámej skladby, aby sa ešte predtým, ako zaplatia doručovateľovi, oboznámili s týmto produktom. Majú na to právo. Nikto nemôže spotrebiteľovi brániť, aby si uplatnil svoje práva pri preberaní. Je to ekvivalentná situácia, akoby si preberal tovar priamo od predávajúceho. Čiže ak dôjde k neporozumeniu alebo konfliktu s kuriérom, môže to byť pre spotrebiteľa signál, aby tovar neprevzal. Občania musia zvážiť, či si budú objednávať cez neznáme stránky. V tomto ich orgán dozoru neochráni. Samozrejme, že aj my sme firmu oslovili. Na opakovanú ponuku vyjadriť sa reagoval dokonca celý tím. A keďže ide o zahraničnú firmu, chápeme aj menšie jazykové prešľapy. Chceli sme vedieť, ako sa volá zákazník aj číslo jeho objednávky, aby sme mohli preveriť jeho prípad. Chceli sme ešte vedieť, ako reklamoval náš výrobok a kam ho poslal a či dodržal naše podmienky. Vieme, že si chcete robiť svoju show, ale buďte korektní. S pozdravom Tím Energy saver pro. No konkrétne odpovede na naše otázky sme nedostali. Spotrebiteľ aj keď si neprevezme zásielku, odporúčam mu, aby odstúpil od zmluvy pre právnu istotu. Môžem povedať z našich skúseností, že spoločnosti, ktoré sú príznačné tými exotickými sídlami alebo exotickými názvami, ako je to v tomto prípade, tak takmer vôbec neuplatňovali voči nemu nároky. Takýto výrobok, teda šetrič energie je určený výrobok, to znamená, že pred uvedením na trh musí mať posúdenú zhodu, vyhlásenie o zhode a musí byť označený značkou CE. A keď chce niekto aj z tretích krajín dovážať výrobok na náš trh, tak musí mať vyhlásenú zhodu. Tá značka CE má presne geometrické rozmery, teda vzdialenosť a polomery tých oblúčikov, ako predpisuje EÚ. To je skutočná značka. A čínske výrobky obsahujú toto CE, ale majú iné rozmery, inú vzdialenosť a tak. Čiže obsahujú CE, ale keby sme sa presne pozreli na geometriu toho, tak by sme videli, že tam sú rozdiely. Interpretuje sa to ako China Export, teda CE. Na tomto type výrobku by mala byť ešte ďalšia normovaná značka. Menší štvorček vo väčšom štvorčeku. To je normalizovaná značka, ktorá sa používa na označenie výrobkov, ktoré sú triedy ochrany 2, teda takých výrobkov, u ktorých je bezpečnosť zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou. Toto je CE, ktoré má normalizované rozmery a tieto štvorčeky sústredne umiestnené je značka pre elektrické spotrebiče triedy ochrany 2. Máme takýto výrobok uvedený na našej webovej stránke, prišla notifikácia zo Španielska a tento výrobok bol označený ako nebezpečný. Riešilo sa to už aj na zasadnutí komisie dozorných orgánov EÚ. Bude sa to sledovať. Nie je to len prípad SR, ale vyskytlo sa to aj v Bulharsku a iných štátoch EÚ. Pri surfovaní po internete sme našli stránky okrem češtiny a slovenčiny aj v taliančine, chorvátčine, rumunčine, slovinčine, bulharčine či dokonca nemčine. Rovnako existujú aj stránky s referenciami spokojných užívateľov a odborníkov, ktorí odporúčajú tento výrobok. V rôznych jazykových mutáciách sú použité rovnaké fotografie a menia sa iba mená. No keď budete surfovať o niečo dlhšie, táto vecička sa dá zohnať ešte výhodnejšie, dokonca len za 6 eur. No pozor, tu platí, že čím lacnejší prístroj, tým menej vám ušetrí. Keďže lepšie je raz osobne skúsiť alebo aspoň vidieť, ako 100 krát čítať na internete, šetrič sme dali otestovať odborníkom na elektrofakultu. Vybral som niekoľko spotrebičov, ktoré sa zvyčajne v domácnosti používajú. Takže najskôr začneme s najťažšou technikou. Máme tu pripojenú teplovzdušnú pištoľ, ktorú používajú domácu majstri na rôzne veci a oni pracujú s tou pištoľou aj dlhšie. Prepneme si na Watty a vidíme, že spotreba sa pohybuje okolo 1370 Wattov. Spotreba sa, dá sa povedať, ustálila a teraz keď použijeme šetrič energie, tak sa pozrieme a vidíme, že zázrak sa nestal. Prístroj je v prevádzke, 2 zelené kontrolné diódy svietia, ale nič sa nestalo.06-07_ObĎcan za dverami[(039221)21-06-45] Vypínam zariadenie a vidíte, že spotreba prakticky klesla na nulu. Môžeme zapojiť druhé zariadenie. Je to lampa, ktorá obsahuje v sebe transformátor, je ta výbojka. Takže vidíme zase, že spotreba prakticky nulová a so šetričom asi 24 Wattov. Dáme šetrič energie preč. Bráni sa, nechce sa mu von. A opäť taká istá spotreba. Ale aby toho nebolo málo, tak skúsime obyčajnú žiarovku. 60 wattová žiarovka má v skutočnosti 57,5 Wattu spotrebu. Zase aplikujem šetrič, očakávam úsporu 75 %, ale opäť sklamanie, žiadna úspora sa nevyskytla. Urobíme ešte jeden taký pokus na ventilátore, lebo tie sa používajú, ide leto. Zapneme ho na najvyšší výkon. Opäť skúsim, čo to spraví a znova nič. Môj názor je, že zariadenie je z hľadiska deklarovaných vlastností nefunkčné. Samotnú spotrebu zariadenia vieme zistiť. Dám zariadenie do zásuvky a teraz vidíme, že z hľadiska Wattov nemá zariadenie žiadnu spotrebu, ale je zaujímavé, že keď si prepnem do merania voltampér reaktančných, teda jalový výkon, tak to zariadenie nám v sieti vyrába jalovinu a zhoršuje nám účinok celej siete. Keby sme tých zariadení mali 100, sieť by sa nám zhoršila a narástli by nám náklady na platenie. To bola viac menej zvedavosť. Viem, že je to drahá zvedavosť, ale sú tu ľudia, pre ktorých je 38 eur 10 % výplaty. Tejto firme nie je ľúto, že zoberie takémuto chudákovi 10 % z výplaty. Kde je morálka? O to vlastne išlo v novembri 1989? O to sa bojovalo na námestiach? O takéto podvodnícke kšefty? A takýchto je v SR viac.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.