Občan za dverami 30.4.2017

By | máj 13, 2017

Voľba riaditeľa školy v Cejkove nebola v súlade so zákonom. Napriek tomu ho starosta vymenoval. Pán riaditeľ je bábkou v rukách pána starostu. To nie je pravda. On riadi obec a ja školu. Vydáva nezmyslené nariadenia. Sám si protirečí. Kolegyne chodia na hodiny vystresované. Vyhráža sa mi, že keď sa mi nepáči, môžem odísť. Zlá pracovná atmosféra, vzájomné obviňovanie, trestné oznámenia. Takáto nepríjemná situácia je v ZŠ v zemplínskej obci Cejkov. Viaceré učiteľky tvrdia, že tam panuje bossing. Psychické šikanovanie nadriadeným. Majú obavu chodiť do práce. Riaditeľ školy to odmieta. Vraj chce len zlepšiť kvalitu vyučovania. Rozuzliť spleť protichodných tvrdení sa pokúsil Peter Navrátil. Pán riaditeľ so starostom prišli do kabinetu a pán starosta sa mi vyhrážal, že keď sa mi nepáči, môžem odísť. Nastúpilo nové vedenie a situácia je katastrofálna. Pán riaditeľ plní všetky príkazy, ktoré mu pán starosta dá. Normálne sa v tom vyžívajú. Starosta v tom, že týra ženy. Že vládne nad nimi. A tento je sexuálny deviant. Slečna sa priznala, že je prostitútka. Živí sa tým. Videl som to na vlastné oči. Pána riaditeľa som videl na vlastné oči. Pracovná atmosféra na ZŠ v Cejkovej je podľa výpovede niektorých učiteľov, ktorí nabrali odvahu otvorene o atmosfére hovoriť, veľmi zlá. So súčasným riaditeľom školy nevedia nájsť spoločnú reč. Obviňujú ho z bossingu, teda šikanovania podriadených a nemorálneho správania. Kolegyne chodia do práce vystresované. Niektoré musia brať tabletky na to, aby prežili deň. Pán riaditeľ je bábkou v rukách pána starostu. Robí všetko to, čo mu on prikáže. Vstupuje na hodiny, vstupuje do vyučovacieho procesu. Vydáva povolenia. Samozrejme ústnou formou, nič oficiálne. Rozhoduje koho prijať, koho neprijať, koho vyhodiť. Podľa našich informácií starosta zasahuje do riadenia školy. Starosta obce a riaditeľ školy to odmietajú. To nie je pravda. Starosta sa do mojej práce nestará. On riadi obec a ja školu. Vy tvrdíte, že nezasahujete do riadenia školy. Nie. Ani teraz? Nie. Ani teraz. Dokázať, že starosta obce do riadenia školy naozaj zasahuje je pre učiteľov komplikované. Ide o tvrdenie proti tvrdeniu. A naša skúsenosť? Skôr ako riaditeľ súhlasil s nakrúcaním rozhovoru o súhlas najprv požiadal starostu. (tel.) Počkajte, zavolám starostovi. Zavolá pánovi starosti. (tel.) Pán Navrátil. Počúvam vás. (tel.) Nie som proti. Podľa sťažujúcich sa učiteliek škola roky fungovala bez problémov. Tie nastali keď sa zriaďovateľom školy stala obec. Išlo najmä o prevody financií na fungovanie školy a zasahovanie starostu do jej riadenia. Pán starosta si trocha poplietol právomoci. A aj právomoci moje, ako riaditeľky školy. Stali sme sa rukojemníkmi starostu. On dostal financie na účet. A potom dával podmienky. Nedám vám výplaty, kým riaditeľka neurobí toto a toto. Neprevádzali sa peniaze tak, ako by mali. Z prenesených sme vyplácali originálne finančné prostriedky. Z našich sme platili kuchárky a vychovávateľku v školskom klube. Nemám o tom žiadnu vedomosť. Úradne ma o tom nikto neinformoval. Nemám ani výsledky kontrol. Boli tam kontroly, o ktorých ma neinformovali. Škola má právnu subjektivitu. Riešili si svoje problémy. So všetkým som chodila za ním. Bola účtovná uzávierka a vedel čo robím. Vedel kde idú finančné prostriedky. Každú faktúru odsúhlasil. To nie je pravda. Znamená to, že nie je pravda, čo tvrdí bývalá riaditeľka? Nie je. Podľa sťažujúcich sa učiteliek starosta okrem ekonomických vecí zasahuje aj do riadenia školy. Trval na tom, aby som sa s ním radila o tom, koho chcem prijať. A boli tu ľudia, ktorí podľa neho mali odísť zo školy. Možno toto sa v mestách nestáva, ale na dedinách áno. Zvolá poradu všetkých učiteľov a vynadá nám do sprostých. Nedá sa ani povedať ako on komunikuje s ľuďmi. Porady boli cez vyučovanie. Aj dve hodiny. Pán starosta nás tam urážal a deti boli bez dozoru. Áno. Bolo to tak. Keď to bolo častejšie, ľudia s tým nesúhlasili. A ja som súhlasila s nimi. Nikdy som poradu na škole nezvolal. Bol som na porade ak ma zavolali. Aj to nie vždy. Iba som tam sedel. Ak sa niekto niečo spýtal, tak som odpovedal. Z pozície zriaďovateľa vraj zasahoval aj do odmeňovania učiteľov O odmenách som vedel, ale nikdy som nepovedal koľko komu má dať. (tel.) Starosta obce, ktorá je zriaďovateľom ZŠ, nemá kompetencie zvolávať porady učiteľov a nemá kompetenciu zasahovať do prijímania či prepúšťania učiteľov, či určovať výšku odmien zamestnancov ZŠ. V dôsledku zlých vzťahov bývalá riaditeľka po 24 rokoch práce zo školy odišla. Navrhli mi, že by bolo dobré, keby som odišla. Podobne dopadla aj jej nasledovníčka. Tá sa však postu riaditeľky vzdala oveľa skôr. Prehovoril ma, aby som bola riaditeľkou. Bolo to v marci. Povedala som, že do konca školského roku. Ale potom som to vzdala, lebo som tu nemohla nechať kvalitných ľudí, aby zostali učiť na škole. Museli odísť, lebo on proti nim niečo mal. Jednou z nich je aj Alžbeta Bojková, švagriná bývalej riaditeľky Na konanie starostu upozorňovala ešte ako poslankyňa obecného zastupiteľstva. Súčasný riaditeľ, ktorého starosta vymenoval vlani, jej najprv zrušil úväzok a keď prestala chodiť do práce, dal jej výpoveď za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Dostal príkaz, že ma má vyhodiť. A je jedno ako. Nie je to môj výmysel, Povedal mi to sám riaditeľ. Urobil som to vzhľadom k zníženému počtu žiakov v škole. Z toho vyplývajú aj počty vyučovacích hodín. Bola nutná organizačná zmena. Jej dcéra, ktorá ju právne zastupuje tvrdí niečo iné. Je to pomsta za to, že upozornila na zneužívanie právomoci verejného činiteľa a na narábanie s finančnými prostriedkami školy. Zároveň povedala, že riaditeľ je na svojom poste protiprávne. S tým súhlasia aj ďalší učitelia, ale aj Ľuboš Maňko, ktorý odhlásil zo školy svojho syna vzhľadom na konanie riaditeľa. Voľby vraj neboli v súlade so zákonom. Neboli prítomní členovia z krajského školského úradu a školskej štátnej inšpekcie. Bolo tam 9 členov školskej rady. Prebehlo výberové konanie. On dostal 5 hlasov a ďalší 2 uchádzači po 2 hlasy. Napriek tomu je tam. Prostredníctvom neho sa starosta realizuje tak, ako potrebuje. Ľudí, ktorí poukazujú na jeho prešľapy zo školy odstraňuje. Neviedol som výberové konanie. Zúčastnil som sa ho ako kandidát na riaditeľa školy. Riešili to nadriadené orgány a ja nie som kompetentný posúdiť zákonitosť výberového konania. Na to, že voľba súčasného riaditeľa školy nebola v poriadku poukazuje aj školský úrad. Rovnaký názor má aj ministerstvo školstva. Napriek tomu starosta vo vymenovaní riaditeľa problém nevidí. Je súčasný riaditeľ na svojom poste oprávnene? Podľa rady školy áno a ja rešpektujem rozhodnutie rady. Ešte raz, podľa vášho názoru je súčasný riaditeľ zvolený legitímne. Áno. Tvrdí to napriek tomu, že ho na neúspešnosť výberového konania mailom upozornil školský úrad. Keby mi rada školy neodovzdala návrh na vymenovanie tohto pána, tak to neurobím. A napriek tejto informácii ste to urobili. Rada školy mi odporučila vymenovať pána Majerníka. Tu je informácia o tom, že to bol nelegálny postup. Ja nemám takúto informáciu. Vy ste tento mail nedostali? Nie. Naozaj? Vidíte ho prvýkrát v živote? Možno ho dostal predseda. Asi o polhodinu neskôr starosta obce predsa len priznal, že mail od pracovníka školského úradu videl a jeho obsah pozná. Ale školský úrad mu nie je nadriadený, tak konal tak, ako konal. Okrem riaditeľa školy boli nelegitímne zvolení aj členovia rady školy, na zodpovednosť ktorej sa starosta odvoláva a za ktorej ustanovenie podľa zákona zodpovedá. Určite nebola legálna. Je podľa vás rada školy funkčná? Áno. Aj legitímna? Áno. (tel.) Pri voľbe členov do rady školy boli porušené niektoré ustanovenia vyhlášky. Ministerstvo školstva nemá v tomto smere kompetenciu rozhodnúť o legitímnosti rady, nakoľko nemáme kompetenciu preskúmavať konanie orgánov samosprávy. Úrady sa zhodujú na tom, že pri voľbe členov rady školy i riaditeľa bol porušený zákon, no zasiahnuť nemôžu. Na otázku, či je pán Majerník právoplatným riaditeľom školy a jeho rozhodnutia sú platné, sme odpoveď nedostali. To je veľmi ťažká otázka. Vzhľadom na legislatívu v školstve. Dalo by sa to prirovnať k situ. V našej legislatíve máme toľko dier, že ani právnici si s tým neporadia. (tel.) Právne úkony riaditeľa školy, ktorý bol zvolený radou, ktorej ustanovenie je spochybnené, môže posúdiť a preskúmať len súd. V tomto smere ministerstvo nevie konať. Vieme poskytnúť len výklad zákona a odporučiť riešenia. V tomto prípade sa treba obrátiť na súd. Od každého kontrolného úradu príde odpoveď, že na starostu obce nemajú dosah. Starosta nemá nadriadeného. Odbor školstva, ministerstvo školstva, školská inšpekcia sa môžu pozrieť na to, aká je situácia, môžu navrhnúť opatrenia, dať nejaké stanovisko a to je všetko. Úrady nám nepomohli. Starosta nemá nad sebou orgán, ktorý by mu klepol po prstoch. Kým bude zriaďovateľská pôsobnosť na obciach, dovtedy budú takéto porušenia zákona zo strany samospráv. Práve v takýchto prípadoch by pomohlo, ak by existoval jednotný štátny kontrolný orgán. V prípade porušenia zákona by mal právomoc tvrdo zasiahnuť. Samospráve, ako zriaďovateľovi školy, udeliť adresnú sankciu. Sťažujúci sa učitelia by tak nemuseli od úradov dostávať odpovede iba s citáciami porušených paragrafov, ktoré sami už poznajú, no nevedia ako sa majú brániť. Vráťme sa späť do ZŠ v Cejkove. Výsledkom tejto situácie sú mimoriadne napäté vzťahy v škole i vzťahy so starostom obce. Podávané sú trestné oznámenia, Konflikty už viackrát na pôde školy riešila polícia. Na Facebooku kritizujú starostu i riaditeľa. Ten zasa obhajuje prijímanie nových učiteľov a svoje riadenie v regionálnej televízii. Bolo aj to, že pôsobím príliš direktívne. K tomu by som zaujal také stanovisko, že to je uhol pohľadu. Ak niekto dlhé roky nemá také pracovné návyky, aké sú bežné na každej škole, kde je poriadok ako má byť, potom sa zmení vedenie, ktoré vyžaduje plnenie povinností, tak je to vnímané zo strany niektorých ľudí ako direktívne. Tí, čo by si zaslúžili, aby sme sa im poďakovali za prácu, tých teraz kopeme do hlavy vďaka takémuto postoju. (s plačom) Toto ma veľmi bolí. Výsledkom napätej atmosféry sú aj narušené vzájomné vzťahy v učiteľskom zbore školy. Sú tu dva tábory učiteľov. Jedni spolupracujú s riaditeľom. Druhí si síce vykonávajú svoju prácu, ale sú v nemilosti. Sedem kolegýň malo problémy po psychickej stránke. Kvôli pánovi starostovi a pánovi riaditeľov. Robí zmätočne, nie v súlade so zákonom. Klame, obviňuje nás. Neviem či takto dokážem ďalej fungovať. Som demotivovaná. Myslíte si, že ste vhodný človek na post riaditeľa tejto školy? Na túto otázku nie som kompetentný odpovedať. Pol roka som robila zástupkyňu. Keď pán riaditeľ nastúpil, zavolal si ma a povedal mi, aby som odstúpila. Aby som nerobila prieky. Starosta ma vo funkcii nechce, lebo som “pyskatá”. Tak som odstúpila. Nie som zvyknutá, aby sa niekto so mnou rozprával spôsobom, chod, Sadni, buď ticho, neozývaj sa, nie som zvedavý na tvoj názor. Každý má právo vysloviť svoj názor. Na škole dochádza k bossingu, k šikane na pracovisku. Tieto veci sa ťažko dokazujú. Riaditeľ školy však šikanu či nevhodné správania sa voči podriadeným odmieta. V žiadnom prípade to nie je pravda. Bossing sa na pracovisku zo strany zamestnávateľa, pána riaditeľa ZŠ, inšpekciou práce nepreukázal. Akým spôsobom ste to šetrili? Šetrenie prebiehalo výsluchom samotného pána riaditeľa a jednotlivých zamestnancov. Žiaden zo zamestnancov sa nesťažoval na bossing? O týchto skutočnostiach sme viazaní mlčanlivosťou. Stredisko kontaktovalo riaditeľa školy i starostu obce písomne. Ich odpovede boli nedostatočné. Zneli áno, nie, nie je to pravda. Mali sme záujem o osobné stretnutie. Oboch sme kontaktovali. Bohužiaľ bezúspešne. Navrhli sme mediáciu. Starosta obce nemal záujem. (tel.) ZŠ sme zaradili do zoznamu plánovaných kontrolných subjektov na rok 2017. Kontrola by mala byť vykonaná v máji alebo júni. Nemáme u nás žiadny spôsob okamžitého zásahu v prípade bossingu zo strany zamestnávateľa. Odporúčame obrátiť sa na súd. Je to o svedectvách a v takej atmosfére sa ťažko získavajú. Pravda je tá, že ak človek ide do práce so stiahnutým žalúdkom, v strese, nedokážem si predstaviť priebeh vyučovacieho procesu. Okrem problémov v riadení školy vyčítajú učitelia riaditeľovi aj nízky morálny kredit. Zvlášť po udalosti, ktorá sa mala stať po oslavách Dňa učiteľov v mestskom parku v Trebišove. O 21.30 h som volal hliadku, lebo pri prechádzke s priateľmi sme v parku “nachytali” 50 ročného muža pri sexuálnom styku s maloletou Rómkou. Takto som to aj nahlásil. Nakoniec to nebola maloletá Rómka, bola len malého vzrastu. Išlo o súčasného riaditeľa školy. Áno. Je to fakt. Bol podnapitý s Rómkou. Osobne ste to videli. V piatok večer sme prijali oznam o narušení verejného poriadku v parku. Hliadka zistila, že sa tam nachádzajú určití ľudia. Ľudí stotožnila. Bolo to realizované ako priestupok proti verejnému poriadku. Po doplnení zo strany oznamovateľa v pondelok ráno bol spisový materiál postúpený na obvodné oddelenie do Trebišova s podozrením z trestného činu výtržníctva. Po objasnení skutkového stavu veci verejný príslušník rozhodne o ďalšom postupe vo vyšetrovaní v zákonnej lehote do 30 dní. Nie je to pravda. V tej dobe som bol s kolegom. Ešte v ten večer, 31.3.2017 okolo 22.h, v Trebišove. A až do právoplatného ukončenia vyšetrovania sa k tejto záležitosti nebudem vyjadrovať. Nemôžete nám povedať čo sa tam dialo? Vyjadril som sa jasne. Videl som to na vlastné oči. Áno. Pána riaditeľa som videl na vlastné oči. Slečna sa priznala k prostitúcii, že sa tým živí. Oni to všetko popierajú. (tel.) Zamestnanec nesmie vykonávať činnosť, ktorou by sa znižovala jeho dôstojnosť vo vzťahu k vykonávanej funkcii. Obvinenie z priestupku proti verejnému poriadku, či prečin výtržníctva by podľa závažnosti mohlo byť konanie v rozpore s povinnosťami, ktoré ustanovuje zákon o výkone práce vo verejnom záujme. O danej veci nič konkrétne, ani nič záväzné neviem. Iba také šumy tu boli. Žiadna polícia ma neinformovala. Ak by bola na stole takáto úradná správa, tu prehlasujem, že budem konať spravodlivo. Ako? Budem riešiť pána riaditeľa podľa potreby tak, že ak to je pravda, odvolám ho. V čase nakrúcania reportáže ešte výsledok policajného vyšetrovania známy nebol a tak nevieme, či policajti riaditeľa školy obvinili, alebo dospeli k záveru, že skutok sa nestal. Vo vyspelej spoločnosti by bolo nemysliteľné, že verejný činiteľ s takýmto podozrením nemá dočasne pozastavenú činnosť, stále riadi ZŠ a učí deti na 1. stupni. Napriek prezumpcii neviny. Dodávame, že pán riaditeľ by sa funkcie možno aj ľahšie vzdal, ak by mal vzor. Napr. v miestnych i vrcholových politikoch. Prežite ešte peknú nedeľu. A ak sa ako občania ocitnete za dverami úradov, firiem a spravodlivosti, dajte nám vedieť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.