Občan za dverami 28.6.2015

By | jún 29, 2015

Pre chybu VšZP čelí exekúcii. Je to jednoducho nespravodlivé. Náhradné výživné študentke zamietli. A takto sme dopadli. Bez peňazí, bez informácií. Pre vysokú škodu na vozidle poisťovňa dlho vyšetruje nehodu. Oni sa tak rozhodli a zákazník s tým nepohne. Kde bolo tam bolo, žila slečna Zuzana. Vybrala sa na vandrovku. A keďže v cudzine jej bolo lepšie ako doma, rozhodla sa tam usadiť. Ešte predtým zašla do zdravotnej poisťovne vybaviť potrebné veci. Spokojne žila a pracovala na Cypre. A zrazu po 15 rokoch si na ňu spomenula jej bývalá zdravotná poisťovňa. A bolo po rozprávke. Je to veľká neprávosť. Na jednej strane hovoria, aby ľudia neutekali do zahraničia, ale takto ich chcú prilákať späť? To čo napíše poisťovňa poistencovi je na nej. VšZP uviedla vo výzve nesprávne údaje. Nastalo tu pochybenie na strane VšZP. Išlo o pochybenie pracovníčky. Slečna Zuzana si po skončení VŠ hľadala zamestnanie na Cypre. Podarilo sa, a tak sa rozhodla ukončiť zdravotné poistenie v SR. Podala odhlášku a osobne sa bola informovať na pobočke v Trenčíne. Dala som pracovnú zmluvu, všetko som mala uhradené, odhlásili ma. Na odhláške z januára 2007 uviedla aj adresu na Cypre. Vo februári 2007 jej prišla výzva, že má zaplatiť 132,50 Sk za neoprávnene čerpané vecné dávky. Ďalej bolo uvedené, že neuhradené poistné je vo výške O Sk. Ak VšZP v roku 2007 uviedla, že neuhradené poistné je 0 Sk, tak toto poistné považujem za zaplatené. V roku 2014 som išla do banky vložiť nejaké peniaze na svoj účet. Pracovníčka mi povedala, že na účet mám exekúciu. Dozvedela som sa, že je z VšZP. Dlh poistencovi vznikol za roky 1998 1999. Časť dlhu bola uhradená v roku 2007 a časť nebola uhradené. Bolo to po skončení SŠ. Dva roky som pracovala v Anglicku. A práve toto obdobie nevieme zdokladovať. VšZP žiada doklady. Ale ak to bolo v roku 1997 1999, tak je možné, že som to platila v hotovosti. Doklady žiadajú v roku 2014, teda po 15 rokoch. Po 15 rokoch nemám doklad o tom, že som to zaplatila. Ako občan SR, až kým som v banke nebola upozornená o exekúcii, som žiadne upovedomenie, žiadnu výzvu, žiadnu informáciu o nedoplatku nedostala. Ani o tom, že sa začala exekúcia.06-28_Občan za dverami[(018948)20-27-18] VšZP vyzývala slečnu Sabovú na uhradenie pohľadávky. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou jej niekoľkokrát doručoval platobný výmer, na základe ktorého Slovenská konsolidačná, na ktorú VsZP previedla pohľadávku, spustila exekúciu. Aj exekútor doručoval informáciu o začiatku exekúcie. Celý reťazec mal jednu podstatnú chybu, všetci doručovali do Trenčína a nie na Cyprus. Správny orgán nemal žiadnu informáciu o nezdržiavaní sa účastníka konania v mieste doručovania. Ak by tomu tak bolo, tak by bol poistencovi ustanovený opatrovník v zmysle Správneho poriadku. V tomto prípade správny orgán aplikoval tzv. fikciu doručenia. Na rozhodnutiach vyznačil právoplatnosť a vykonateľnosť. Tá suma je veľmi smiešna. Ak som dlžná, tak samozrejme zaplatím. Nepotrebujem mať podlžnosti. V začatí správneho konania úrad nevykonáva kontrolu obsahovej správnosti údajov. Za to je zodpovedná zdravotná poisťovňa. Klientka podala odhlášku, v ktorej uviedla adresu trvalého pobytu a kontaktnú adresu. Kontaktná adresa nebola pracovníkom poisťovne zaevidovaná do informačného systému. Pochybenie vidím v konaní VšZP, ktorá nezaevidovala novú adresu. Za toto zodpovedá poisťovňa, to môže pani Sabová namietať. Došlo k pochybeniu pracovníčky. Nevieme prísť na to, ako k tomu prišlo. Je to neprávosť. Štát si robí s ľuďmi čo sa mu zachce. Na jednej strane sa hovorí, aby ľudia neutekali do zahraničia, ale takto ich chcú prilákať späť? Mám zablokovaný účet už vyše roka. Nemôžem s ním hýbať. Je to nespravodlivé. Pre chybu VšZP sa slečna Sabová o dlhu vo výške 177 eur nedozvedela. A penále rástlo. Po 10 rokoch dosiahlo výšku 1 270 eur. Plus trovy exekúcie, dohromady takmer 1 700 eur. V danom prípade už beží exekučné konanie, preto jediným možným spôsobom je uplatniť námietky v rámci tohto konania. Je tam niekoľko možností zvrátenia exekúcie. Ani v prípade doručovania zo strany exekútora nebol dodržaný správny postup. Upovedomenie o začatí exekúcie v roku 2014 prevzala matka, na základe splnomocnenia od dcéry, ktorá žila na Cypre. Exekútor to považoval za doručené. Do telefónu nám povedal, že neskúmal ktorá Sabová zásielku prevzala. Celé konanie sa musí dostať na začiatok. Aby došlo znovu k doručeniu, aby sa dal napadnúť výmer a následne sa brániť v rámci odvolania voči nemu, alebo na súde v rámci preskúmania rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Napadnutie platobného výmeru je pre poistenku zásadné. Zistili sme, že bol vydaný v decembri 2008. VšZP si v ňom uplatnila aj dlh z mesiacov spred decembra 1998. Teda starší ako 10 rokov a už premlčaný. Pri námietke slečny Zuzany by malo dôjsť k zníženiu dlžnej čiastky. Zhrnieme si to. Sťažovateľka čaká na rozhodnutie exekučného súdu o jej námietkach. V ďalšom súdnom spore môže namietať neplatnosť platobného výmeru, ktoré Úrad pre dohľad doručoval nesprávne. Nesie finančné, aj dôkazné bremeno. A prečo? Lebo jeden pracovník VšZP urobil chybu. VšZP nemôže vstúpiť do exekučného konania, lebo oprávneným sa stala Slovenská konsolidačná. Ak by sa VšZP dohodla so Slovenskou konsolidačnou, že pohľadávku im vrátia, tak by VšZP nič nebránilo v tom, aby urobila nápravu. Ak by chcela. Ak by na strane VšZP bola vôľa. VšZP napokon svoj postoj prehodnotila. Škoda, že až po tom, keď sme ju presvedčili, že konať môže a mala by. Priznanie viny je totiž iba prvým krokom k náprave krivdy. Aj na základe vášho podnetu VšZP opätovne prehodnotila prípad. Máme za to, že neboli splnené zákonné predpoklady pre aplikáciu fikcie doručenia. VšZP podnikla kroky k zastaveniu exekúcie a oslovila Slovenskú konsolidačnú. VšZP spolupracuje so spoločnosťou Slovenská konsolidačná a dorieši tento prípad v prospech klientky. Dôveruj, ale preveruj. Sťažovateľka z našej reportáže zistila, že táto múdrosť platí aj na úradoch. Otec mi neprispieva na výživné 1,5 roka. Na internete som zistila, že mám nárok na náhradné výživné. Musí sa sústavne pripravovať na povolanie. A rodič, ktorý má súdom určenú vyživovaciu povinnosť, ju 3 mesiace neplní. Ďalšou podmienkou nároku na výživné je aj návrh na exekúciu, ktorá nesmie byť 3 mesiace úspešná. Katarína bola presvedčená, že spĺňa štátom stanovené podmienky. Študuje v Brne a trvalý pobyt má v Turčianskych Tepliciach. Požiadala o náhradné výživné. Išla som sa ÚPSVaR v Turčianskych Tepliciach, kde som v septembri 2014 podala svoju prvú žiadosť. Hneď na začiatku som videla, že pani úradníčka nemá jasno vo veciach. Po 2 týždňoch mi volala, že mi chýbajú nejaké prílohy. Potrebné doklady som priniesla. O pár týždňov čakal študentku v schránke v Turčianskych Tepliciach odkaz od úradníčky. Vraj som nedoložila rodinný príjem. Na úrade som sa jej pýtala, či do príjmov domácnosti sa počíta aj mamin príjem. Povedala, že nie. Študentka doložila doklad zo sociálnej poisťovne o matkinom príjme invalidnom dôchodku. Mama mi telefonovala, že náhradné výživné neprešlo. Zistili sme, že príjem rodiny prekračuje zákonom stanovenú hranicu. Klientka bola na to upozornená. Svoju žiadosť potom zobrala späť. V tom čase mama poberala invalidný dôchodok a PN. Jej príjem a príjem osôb, ktoré spolu žijú v domácnosti, nesmie byť vyšší ako 2,2 násobok životného minima. Posudzuje sa to 6 mesiacov pred podaním žiadosti. Katarína sa ďalej snažila komunikovať s úradníčkou na ÚPSVaR o ďalšom možnom postupe. Povedala, aby som prišla so žiadosťou vtedy, keď už mama nebude poberať PN. Mám prísť o pol roka. Sťažovateľka si vypočítala, že zákonom stanovený limit na príjem by spĺňali už skôr, ako o pol roka. A to od decembra. Prišla som 22.12. Kompetentná úradníčka bola na dovolenke. Jej kolegyňa mi žiadosť neprebrala, nakoľko prvú žiadosť mala na starosti jej kolegyňa. Mladú študentku čakali po vianočných sviatkoch skúšky v Brne, preto jej mama v januári 2015 išla so žiadosťou na ÚPSVaR. Úradníčka jej povedala, že na náhradné výživné nemám nárok, lebo 5.12. som mala 25 rokov. Zákon hovorí, že oprávnenou osobou je dieťa do dovŕšenia 25 rokov. V tomto prípade dovŕšila 25 rokov 5.12. 4.12 bol posledný deň, kedy spĺňala zákonom stanovenú definíciu oprávnenej osoby na podanie žiadosti. Boli tam všetky potrebné potvrdenia, bol tam aj môj dátum narodenia, tak prečo mi túto informáciu neposkytli? Keby žiadosť podala 4.12. tak by jej priznali výživné za december. Išla by som tam.06-28_Občan za dverami[(034638)20-27-24] Myslela som, že to je do 26 rokov. V ČR je to tak. Pri podávaní prvej žiadosti získala klientka všetky informácie o možnosti získať náhradné výživné. Boli jej vysvetlené všetky podmienky, ktoré musí spĺňať. O ničom ma neinformovali. Spolu so žiadosťou mohla požiadať o vyplatenie náhradného výživného za 3 mesiace spätne. Tak aj urobila, avšak až vo februári 2015. Napísala som na ústredie do Bratislavy. Tiež mi napísali, že na to nemám nárok. Ak nespĺňala podmienky v mesiaci, kedy si podala žiadosť, nie je možné vyplatiť ani spätne 3 mesiace, o ktoré žiadala. Musí to byť pred dovŕšením 25 roku veku. Táto žiadosť bola podaná oneskorene a tak nárok nevzniká. Ani na náhradné výživné do budúcna, ani spätne. Mama s tým nebola spokojná, ale ja som povedala, že pani úradníčka určite vie čo robí. Veď na to tam je. A nakoniec to dopadlo takto. Bez peňazí, bez informácií. Bola v kontakte s úradom a aktívne sa zaujímala o to, čo má robiť. V takomto prípade úrady majú povinnosť informovať osobu, ktorá nemá právnické vzdelanie o tom, aké kroky má urobiť, aby jej boli priznané nároky, na ktoré má zo zákona nárok. Úrad mal jasne povedať, že na to má nárok. Teraz nespĺňa príjem, ale žiadosť musí podať najneskôr do 4.12. Na niektoré moje otázky odpovedala, že nevie, lebo je tam iba 3 mesiace. Takúto odpoveď si pracovníčka na ÚPSVaR nemôže dovoliť. Každý pracovník musí absolvovať školenie. Trváme na tom, aby adaptačný proces pre nových zamestnancov bol naozaj naplnený. Pani úradníčka v Turčianskych Tepliciach povedala, že informáciou si nie je istá, lebo ešte nemala školenie. Podľa našich informácií boli klientke všetky aspekty vysvetlené. Existuje zákon o náhrade škody voči štátu. Hovorí o náhrade škody pre nezákonný postup. Avšak v takomto prípade potrebujeme dôkaz, že došlo k nezákonnému postupu. Že bol porušený zákon, že orgán nepostupoval tak, ako mal. Bohužiaľ, oneskorené podanie druhej žiadosti sa už nedá vrátiť. Otázkou tiež zostáva, či pri vzatí späť prvej žiadosti úradníčka postupovala správne. V januári som tam poslala mamu, nič som nepodpisovala. Každú žiadosť, ktorá sa berie späť, musí podpísať žiadateľ. Ak žiadateľ zoberie svoju žiadosť späť, tak úrad sa ďalej žiadosťou nezaoberá. Mamu som na toto nesplnomocnila. Ona za mňa nemala podpisovať žiadne doklady. V hlavičke je meno žiadateľky Katarína Navrátilová. Podpísaná je Navrátilová. Pracovníčka si nespomína presne. Klientka hovorí, že ona žiadosť nevzala späť. Odporúčame jej skontaktovať prokurátora, ktorý môže oprávnenosť tohto rozhodnutia napadnúť. Potom je správny orgán povinný preskúmať správnosť rozhodnutia. Skončiť zo sociálneho úradu na súde nie je pre študentku ideálna cesta. Keby pracovníčka ÚPSVaR dôrazne upozornila študentku pred podaním druhej žiadosti, že tak musí urobiť najneskôr deň pred dovŕšením 25 rokov, určite by nešla sama proti sebe a nezostala dobrovoľne bez peňazí. Šťastne poistený je každý až do prvej poistnej udalosti. Po nej percento šťastných rapídne klesá. Dokonca na oboch stranách a úmerne k výške škody, ktorú má poisťovňa vyplatiť. V nasledujúcej reportáži uvidíte, že klient aj poisťovňa majú predsa len niečo spoločné. Obaja sú nešťastní. Kontaktoval som ich raz za týždeň. Písal som maily, bol som tam osobne. Žiadal som o vyjadrenie k šetreniu. Šetrenie sa musí konať tak dlho, kým sú zjavné všetky dôkazy o tom, že poistná udalosť prebehla tak, ako to vinník a poškodený uviedli. Pán Priadka kúpil pred pár rokmi na leasing do firmy dodávku. Štyri mesiace pred ukončením leasingu mal autonehodu. Šoférovala zamestnankyňa spoločnosti. Vracala sa domov. Na aute bola poškodená predná maska. Priamo na mieste som škodu nedokázal ohodnotiť. Zavolala políciu, auto je na leasing, všetko musíme podchytiť. Vodička sa plne nevenovala vedeniu vozidla a zozadu narazila do druhého vozidla. Privolanie polície bolo logickým krokom. Auto poškodeného totiž skončilo bez zadného kufra. Ďalším krokom bolo nahlásenie poistnej udalosti poisťovni. Prišiel zmluvný partner na obhliadku. Určil veci, ktoré majú ísť na demontáž a asi o týždeň prišiel opätovne vozidlo obhliadnuť. Spísal zoznam všetkých škôd. Následne nám poisťovňa oznámila, že si máme dať vozidlo opraviť. Vozidlo sme odťahovou službou odviezli do autorizovaného servisu, nakoľko bolo nepojazdné. Bolo jasné, že oprava bude drahá. Odhad sa vyšplhal na 18 000 eur. Zostatková hodnota auta za 3 roky užívania podliezla 15 000 eur. Poisťovňa sa následne vyjadrila, že oprava je neekonomická a vozidlo sa nemusí opravovať. Nič nevyčíslili, len povedali, že to ešte nie je doriešené. Ešte prebieha šetrenie nehody. Problémom bol aktuálny leasing. Kým leasingová spoločnosť nedostane rozhodnutie poisťovne o totálnej havárii, klient musí naďalej splácať mesačné splátky. Nakoniec poisťovňa pripustila totálnu škodu, ale likvidačná správa sa neobjavila. Už bolo auto aj úplne splatené a je problém. Z auta je vrak a nedá sa zmeniť vlastník. Na políciu musíte priviezť auto na obhliadku. Leasingová spoločnosť vám dá pokutu za to, ak neprepíšete auto. Platíte ďalšiu bežnú mesačnú splátku. Časová súslednosť nie je tak evidentná, ako popisuje klient. Aj v záujme ostatných našich klientov, z ktorých príspevkov vyplácame poistné udalosti, aj v ich záujme musíme každú poistnú udalosť dôkladne prešetriť. Poisťovňa je povinná preverovať nielen rozsah a obsah škody, ale aj právny základ. Či škoda, ktorá reálne vznikla, je krytá poistením. Toto zákon nazýva vyšetrovanie poistnej udalosti. Ak sa rozhodnú šetriť 5 rokov, tak zákazník s tým nepohne. Zákon nedáva limit, za ktorý to treba urobiť. Počas šetrenia poisťovňa musí urobiť všetko pre to, aby si preverila, či má naozaj povinnosť plniť a v akom rozsahu. A čas letí. Komunikácia nepriniesla výsledky. A tak sa pán Priadka rozhodol pripomínať inak. Keď ubehlo 6 mesiacov, tak mi stačilo. Auto som polepil a zaparkoval pred generálnym riaditeľstvom. 29. marca sme tam dodávku postavili. Bola nedeľa a v pondelok 30. marca. zrazu mali znalecký posudok. Ten hovoril, že nehoda sa nestala tak, ako bolo uvedené v zápise vodičov. Pri tejto poistnej udalosti nebolo zjavné ako k nej prišlo. Bolo zjavné kto je vinník a kto je poškodený, ale nebolo zjavné ako k nehode prišlo. Čo na tom môže byť sporné?06-28_Občan za dverami[(028187)20-27-23] Dvaja ľudia svorne tvrdia, že jeden stál na krajnici, lebo mal defekt a druhý vodič doňho narazil. Bola tam polícia, nafotila to a zdokumentovala. Potvrdila, že sa stala nehoda, udelili sa pokuty a poisťovňa zrazu povie nie, takto sa to nestalo. Pri dopravných nehodách nás kontaktujú zástupcovia poisťovní a zisťujú si potrebné informácie. V tomto prípade sa tak nestalo. Dopravný policajt nie je expert a znalec. V takýchto prípadoch sme povinní privolať expertného znalca, ktorý je špecialista na túto oblasť. Oficiálne som ich žiadal o poskytnutie znaleckého posudku. Asi o týždeň mi odpísali, že znalecký posudok mi neposkytnú z dôvodu možných špekulácií. Poistený má právo dostať sa ku všetkým dôkazom a podkladom, ktoré poisťovňa využila na to, aby odmietla plniť poistné plnenie. Stanovisko poisťovne je negatívne. Poistná udalosť nebude plnená. Stanovisko má klient k dispozícii. Vyjadrenie experta bolo natoľko závažné, že sme k plneniu poistnej udalosti nepristúpili. Majú podozrenie, že som spáchal trestný čin. Spisy som si preštudoval, bolo tam aj vyjadrenie znalca. On okomentoval udalosť, ktorá sa stala a na základe toho sa takto vyjadrili. Netreba sa nechať zastrašovať určitými praktikami niektorých poisťovní, že podajú trestné oznámenie na poisteného za trestný čin poistného podvodu. Orgány činné v trestnom konaní musia riadne vyšetriť a preukázať úmysel poistenému. Každému klientovi môžem povedať, bráňte sa, dajte sťažnosť. Ak vám poisťovňa nevyhovie, od januára je tu NBS, kde svoju sťažnosť môžete adresovať. Ak máte pocit, že poisťovňa vám neprávom odmietla poskytnúť poistné plnenie, tak dajte žalobu na súd. Ak sa preukáže, že to bola iba šikana zo strany poisťovne, odporúčal by som, aby dotknutý poistený podal oznámenie pre trestný čin krivého obvinenia. Toto je praktika, ktorá má za cieľ odradiť spotrebiteľa, aby sa domáhal toho, čo mu patrí. A súd strieda súd. Strašná predstava i realita na Slovensku. Postup poisťovne preveruje NBS. Aj keby mala nejaký výsledok, nám, ako tretej osobe, by ho neposkytla. Do uzávierky ho stále nemala. Pán Priadka si medzitým zabezpečil vlastný znalecký posudok a čaká. Nie je problém, už vie byť trpezlivý. Viem čo nás čaká, nebude to ľahko dosiahnuteľné. Každému, kto chce mať istotu, že reálne kúpil to, čo mu sľúbil poistný agent, odporúčam, aby si riadne prečítal všeobecné poistné podmienky. Najmä drobnými písmenami opísané plnenie. Lebo až v prípade súdneho sporu sa spotrebiteľ väčšinou dozvie čo si kúpil a čo nekúpil. Čo nebolo zahrnuté v poistnom produkte.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.