Občan za dverami 25.6.2017

By | jún 27, 2017

Letná pohoda a oddych nie sú dopriate každému. Niektorí musia strpieť na svojom majetku obmedzenie vlastníckych práv. Iní zase majú problém svoj majetok predať. Aj o tom bude naše dnešné vysielanie. Vitajte v Občanovi za dverami. Povodie Váhu nestihlo za 23 rokov do katastra zapísať vecné bremeno. Záhradkárom to dnes komplikuje život. By som bola rada, keby Povodie Váhu dalo bremeno, dali pravidlá hry. Centrum právnej pomoci dalo dôchodkyni kontakt na advokáta. On mi to zobral ako súkromné. Klamal ma. Pri vodnej nádrži v Budmericiach vyrastá už niekoľko desaťročí malebná záhradkárska osada. Ľudia si tam prichádzajú oddýchnuť. Pokoj im nedávno narušila zmena vlastníckych vzťahov. Aj susedské vzťahy dostali zabrať. A ako vyšlo najavo, vodné dielo obmedzuje užívanie pozemkov. Platí ochranné pásmo od osi potrubia v každom smere 4 m, kde nie je možné zriadiť trvalú stavbu. Tu je ochranné pásmo. Oni to môžu hocikedy rozryť, lebo všeličo sa deje. Pozemky sú zaujímavý biznis aj v rámci SR a môžeme sa s tým stretnúť hocikde. Vodnú nádrž Budmerice postavili v 80. rokoch. Zachytáva prebytočnú vodu stekajúcu z Malých Karpát a chráni tak územie pred povodňami. Je všeobecne známe, že tam ide potrubie. Potrubie napája priamo vodnú nádrž. Sú to dve veľké rúry, ktoré vedú krížom cez záhradkársku kolóniu. V tesnom susedstve podzemného potrubia stojí od roku 1994 chata manželov Zelenákovcov. Bývajú v nej po celý rok a až do tohtoročnej jari k nej mali prístup a mohli prejsť autom až do dvora. V priestore nad podzemnou vodnou stavbou bola trávnatá plocha, ktorú udržiavali záhradkári a o čosi ďalej spevnená cesta, ktorú využíval každý, kto potreboval. Pred Veľkou nocou sa však situácia zmenila. Najprv začali vytrhávať kamene. Potom to zamerali a deň pred Zeleným štvrtkom prišli a rozorali to. Tomuto incidentu predchádzala zmena vlastníckych vzťahov. Celý priestor s rozlohou necelých 9 árov kúpila spolu so svojou kolegyňou pani M. Miklášová. Zrejme s cieľom rozdeliť túto parcelu na viacero menších a odpredať ich tamojším záhradkárom. Tým, ktorí sa o spoločný priestor dovtedy starali a užívali ho. So Zelenákovcami sa však o predaji parcely pred ich chatou dohodnúť nedokázala. Hovoríte cenu, tak mi povedzte, koľko chcete za meter štvorcový. A ona, že 100 eur. Pre mňa to skončilo a povedala som, že takto nie. Až neskôr sme z dôvodu uspokojenia pani Zelenákovej riešili pozemok rozdelením na dve časti. Jej záujem je pozemok udržiavať, nie si ho kupovať. Ja som povedala, že za cenu, ktorú sme zaplatili za záhradu. Ona bola určená cena, že 6 eur. Lebo za cestu sme platili 6 eur. Ja som chcela 6. Tak som jej to ponúkla. My sme boli aktívni, my sme vyvolávali stretnutia, my sme navrhovali. Zo strany Zelenákovcov nebol ani náznak vyjednávať cenu. A bola by to určite prijateľná cena. Ponuka ceny pozemku vo výške 8 000 eur bola v inom období a v iných súvislostiach. V liste, ktorý pani Miklášová poslala Zelenákovcom v júni 2016 však čítame jasne. Vyzvali sme vás na ďalšie rokovania ohľadom neoprávneného užívania nášho vlastníctva a možnosti odkúpiť si od nás časť nášho pozemku. Ide o asi 3 áre, ktoré sme vám ponúkali za predajnú cenu 8 000 eur, ktorú sme po dohode nás oboch znížili na 7 000. Vaše vyjadrenie bolo jasné. O kúpu tohto pozemku susediaceho s vašou záhradou nemáte záujem. Z uvedeného dôvodu žiadame, aby ste sa zdržali akéhokoľvek užívania nášho majetku. 7 000 eur za 3 áre. Vyše 23 eur za meter štvorcový. Je to veľa alebo málo za pozemok v záplavovej oblasti, ktorý nechcete a potrebujete iba malú časť z neho? Som ochotná, ale nie za takú premrštenú cenu a nie všetko. Nemožno od niekoho požadovať, aby za každú cenu kúpil nehnuteľnosť. Najmä ak je presvedčený, že právo prechodu cez túto nehnuteľnosť mal už dávno, že mu patrila. Zelenákovci sa teda na kúpe pozemku pred svojou chatou s jeho majiteľkou nedohodli. Dnes už majú za sebou zážitok peny nastriekanej v zámke, aj rozoranej prístupovej cesty. Právne riešenie však existuje. Ak sa sťažovatelia domnievajú, že právo prístupu v tom koridore, ktorý dlhý čas užívali, im patrí a že ho vydržali v dobrej viere, tak je najlepšie, ak si to nechajú potvrdiť na súde a teda súd presvedčia o svojich argumentoch, a že skutočne boli splnené zákonné podmienky, tak toto právo by malo zostať v koridore, ktorý dlhodobo užívali. Ja tam vidím priestor na to, aby súd úspešne rozhodol v rámci vydržania tohto koridoru. Dokonca existuje aj možnosť, ako až do vyriešenia sporu, zriadenia vecného bremena, zamedziť podobným schválnostiam. Rozorať vlastný pozemok je totiž jedna vec, ale zamedziť prístup k nehnuteľnosti druhý. Vie to aj vtedajšia vlastníčka pozemku, o čom svedčí jej list z júna 2016. Vieme, že našou povinnosťou je umožniť vám vstup na vašu záhradku. Túto povinnosť si splníme. V aktuálnom stanovisku pre našu reláciu sme sa však už dočítali: Určite sme úpravou nášho pozemku zoraním neporušili žiadne práva tretích osôb. Z môjho pohľadu ide o klasický susedský spor, čiže nikto nesmie nad mieru primeranú okolnostiam obťažovať iného. Čiže v tomto prípade by som povedal, že ide o schválnosť, ktorá bola urobená a voči tomuto sa možno brániť. Čiže v tomto prípade by sa museli vlastníci záhradnej chaty obrátiť na súd a žiadať, aby súd zakázal takéto znemožnenie prístupu, pokým sa nevyrieši spor tým, že by bolo zriadené vecné bremeno. Našťastie pre Zelenákovcov. Počas prípravy reportáže veci nabrali iný spád. Musím sa pani Zelenákovej poďakovať, lebo na jej podnet, že pozemok predávame, sa ohlásil sused tohto pozemku, pán Matejík, a pretože naša ponuka bola pre neho výhodná, pozemok kúpil dcére. Pán Matejík má susediaci pozemok a ak bude v budúcnosti realizovať stavbu, má dostatok priestoru, aby dodržal predpisy. Preto nejde o žiadne obmedzujúce práva. K obmedzujúcim okolnostiam ohľadom výstavby sa ešte vrátime. No nateraz možno konštatovať, že nový vlastník pozemku, pán Matejík, sa chce dohodnúť na prechode cez pozemok, prípadne o odpredaji jeho časti Zelenákovcom. Súdy spor o zriadenie vecného bremena teda nateraz nehrozí. Ale pán Matejík sa musí pripraviť na to, že ho čoskoro bude kontaktovať Slovenský vodohospodársky podnik vo veci iného vecného bremena. Vyplývajúceho z podzemného kanála, ktorý vedie aj popod jeho pozemok. V súčasnosti vypracovávame nový geometrický plán, ktorý už zakresľuje reálny stav, ako je dnes. Postupne začneme so zriaďovaním vecného bremena na pozemky, kadiaľ potrubie prechádza. Po 23 rokoch, keď Slovenský vodohospodársky podnik začal spravovať vodné dielo Budmerice, robí konečne to, čo mal už dávno. Táto vodná nádrž nie je z pohľadu protipovodňovej ochrany na prvom mieste. Máme množstvo iných stavieb, ktoré reálne chránia ľudí pred povodňami a naše sily, ľudské kapacity aj prostriedky sa sústreďujú na tieto stavby. Vodohospodársky podnik sa musí dohodnúť s vlastníkmi pozemkov na zriadení. Ak sa s nimi nedohodne, vecné bremeno nie je možné zriadiť. V tom prípade nie je možné zapísať ho do katastra. Vecné bremeno teda v katastri napokon zapísané byť nemusí. To však nemení nič na tom, že pre vlastníkov dotknutých parciel z existencie podzemnej stavby vyplývajú obmedzenia. Nad toto potrubie nie je možné postaviť spevnenú komunikáciu, ale je možné postaviť nespevnenú komunikáciu. A platí tu zo zákona ochranné pásmo 4 m od osi tohto potrubia, kde nie je možné zriadiť trvalú stavbu. Zákon o vodách nám umožňuje v prípade potreby vstúpiť v nevyhnutnom rozsahu aj na cudzie pozemky. V praxi by to znamenalo, že ak by došlo k havárii potrubia, vykonali by sme tam výkopové práce. Treba dodať, že by sme ten pozemok uviedli do pôvodného stavu. Slovenský vodohospodársky podnik o obmedzeniach na dotknutých parcelách informoval stavebný úrad v Budmericiach. Ak niektorý z vlastníkov bude chcieť stavať, obec bude projekt konzultovať s vodármi. A to nie je jediný problém, ktorý v danej oblasti obec registruje. Na základe štátneho stavebného dohľadu totiž konštatovala, že pripravovaná zmena trasovania je v rozpore s vydaným územným rozhodnutím. Vlastníci, ktorým pani Miklášová záhradky či cestu predala, tak majú o starosti postarané. Ja si myslím, že to je zodpovednosť predávajúceho, ktorý tento pozemok predal, že ho o tejto skutočnosti neinformoval, lebo si myslím, že predávajúci o takejto skutočnosti vedel. Čiže ide o to, ako je nastavená kúpna zmluva. Vždy keď kupujem pozemok, tak aby bola ošetrená tak, že tam môžu byť skryté obmedzenia alebo skryté veci, ktoré v tomto čase neviem posúdiť a preto je dôležité, aby som si nastavil veci tak, aby som v budúcnosti od takejto zmluvy vedel odstúpiť. Vedeli o tom. Mňa presvedčovali o tom, že tu žiadne bremeno nie je. Veď som tu už vyše 20 rokov. A teraz, keď už konečne sme vlastníkmi a môžeme si tu pokojne nažívať, tak niekto takto znepríjemňuje život. V pokojnej časti záhradkárskej kolónie Budmerice sa nedávno prehnala búrka zmien vlastníckych vzťahov. Kúpno predajné zmluvy sme nevideli a nevieme posúdiť, do akej miery boli noví vlastníci nových parciel informovaní o obmedzeniach vyplývajúcich z existencie podzemného potrubia. Ak by Slovenský vodohospodársky podnik uviedol veci na správnu mieru a zriadil vecné bremená už v minulosti, zrejme by to ovplyvnilo aj ceny pozemkov. Niekto by tak stratil a niekto získal. Pozemky sú samozrejme zaujímavý biznis. Sú ľudia, ktorí sa vedia špecializovať na isté druhy pozemkov, vedia si ich vyhľadať, vedia sa orientovať v spleti právnych predpisov a možnostiach, ktoré im naša legislatíva umožňuje. Je to zdroj, na základe ktorého je možné zarobiť slušné peniaze. Bola v centre právnej pomoci, ale jeho klientkou nebola. Dostala právnika, ale právne zastúpenie nemala. Predávala nehnuteľnosť, ale nič nepredala. Rozprávka? Kdeže. Realita 88 ročnej dôchodkyne. Nerozumiete tomu? Pozrite si nasledujúci príbeh. Keď som dostala list, išla som, dali mi jeho, aby som zavolala. Zavolala som a on mi povedal, že už o mne vie, aby som pripravila doklady a že ich zoberie. Vtedy prišiel sem ku mne. Že ich zoberie a preštuduje. V tomto prípade to bol advokát, s ktorým sme mali dobré skúsenosti, vedeli sme, že pomáha aj iným ľuďom, ktorí nemôžu byť našimi klientmi, ale môžu sa stať jeho klientmi. Pani Irena býva v domove dôchodcov. Má na krku vyše 88 rokov a krátko pred 90 kou právne problémy s majetkom. Pozemok, na ktorom stojí jej zdedená chata, nemá vysporiadaný. Po nemilej skúsenosti s advokátom zašla radšej do Centra právnej pomoci. Pani sťažovateľka sa obrátila na Centrum právnej pomoci so žiadosťou o právnu pomoc. Ale vzhľadom na to, že nespĺňa jednu zo základných podmienok, ktoré stanovuje zákon a to je jej príjmová situácia, nemohli sme jej vyhovieť a priznať nárok na poskytnutie právnej pomoci. Napriek tomu ale pani Irena neodišla naprázdno. My sa snažíme klientov, ktorí z nejakých dôvodov nemôžu byť našimi klientmi, nakontaktovať na niekoho iného, kto by im mohol pomôcť a nepošleme ich teda len tak domov. Pani Irena dostala kontakt na advokáta, s ktorým mali v Centre právnej pomoci dobré skúsenosti. Ďalšia spolupráca mala byť teda na báze právnej pomoci bez spoluúčasti Centra. Zavolala som a on povedal, že o mne už vie. Že mám pripraviť doklady a on ich zoberie. Vtedy prišiel sem ku mne. Že zoberie a preštuduje to. Pán advokát netušil, čo ho čaká. A to bol len začiatok príbehu. Ja som to prevzal. Bola to doslova nesúrodá masa rôznych dokumentov. Keďže pani nemá právne vzdelanie, nevedela rozdeliť podstatné dokumenty. Bolo tam veľa podkladov, ktoré som roztriedil, vytvoril som z toho spis, aký má byť. A dal som jej vedieť návrh ďalšieho postupu. Dokumenty som musel mať zapožičané na dobu, kedy som robil túto vec. Z dokumentov bolo zrejmé, že nehnuteľnosť pani Ireny nemá vysporiadané právne vzťahy k pozemku. Nachádza sa ďaleko od Bratislavy a vyžaduje si aktívnu komunikáciu s miestnymi úradmi. Klientka bola netrpezlivá a mala dojem, že všetko dlho trvá, a že pán advokát nekomunikuje. Potom som bola dvakrát u neho. Nebral mi telefón. A tak jej známa začala písať listy do Centra právnej pomoci, Slovenskej advokátskej komory i samotnému advokátovi. V hre totiž bola záloha, ktorú advokátovi pani Irena poslala za tzv. právne služby, a dokumenty k nehnuteľnosti. 150 eur som cez banku poslala za to, čo mal urobiť. Ja som si ju nechal z toho dôvodu, že malo tam byť poskytovanie právnych služieb. To sa neuskutočnilo a začala sa domáhať vrátenia zálohy a vyúčtovania právnych služieb. Celý prípad je akýsi súhrn nedorozumení. Na zálohe sa advokát s dôchodkyňou dohodol potom, čo si sám upratal potrebnú dokumentáciu. Pani Irena sa ale rozhodla predať nehnuteľnosť vo vlastnej réžii a s advokátom sa dohodli na tom, že celý proces predaja právne ošetrí. Údajne preto si zatiaľ ponechal zálohu. Vzhľadom na to, že tam bolo naštudovanie právnej veci a nedošlo k poskytnutiu právnych služieb, ktoré boli zamýšľané, tak som sa rozhodol vyriešiť situáciu tak, že som jej vrátil celú zálohu na jej účet. V čase nakrúcania reportáže mala teda pani Irena peniaze na účte. Nevedela o tom, lebo výpis dostáva raz za mesiac. Otázkou zostáva, kde je jej dokumentácia, ktorú stále písomne žiada od advokáta. Ja som jej rýchlo odovzdal iba časť týkajúcu sa osvedčenia o dedičstve. Druhú časť som si ponechal preto, lebo som tam mal pripravovať prevodné zmluvy. Ale asi o mesiac mi zavolala, že chce aj zvyšnú časť dokumentácie, že to potrebuje pre kupujúceho. Tak sme sa stretli a ja som jej dokumentáciu odovzdal. Tomu pani Irena neverí a aj preto sa prípadom zaoberá Slovenská advokátska komora. Voči advokátovi M. T. bolo začaté disciplinárne konanie. Vzhľadom na to, že nie je ukončené, nemôžeme sa k prípadu vyjadriť. Starší človek by nemal byť sám. Obzvlášť ak potrebuje riešiť záležitosti, ktorým veľmi nerozumie. S pochopením nášho zložitého systému má často problémy aj bdelý občan. Napriek tomu niektoré veci nie sú až také zložité. Napr. aj služba Centra právnej pomoci. Pokiaľ nemáte trestnoprávny problém a vaše financie sú biedne, môžete byť jeho klientom. Klient musí preukázať príjem, musí povedať základné informácie o právnom spore, v ktorom potrebuje právnu pomoc. Lebo okrem iného sa vyhodnocuje aj to, či ten spor nie je zrejme bezúspešný, teda či vie preukázať svoje tvrdenia, či to nie je premlčané a podobne. V takom prípade posúdime, či spĺňa podmienky, vydáme rozhodnutie o nároku na právnu pomoc a určíme advokáta, ktorý bude klientovi poskytovať právnu pomoc, a s ktorým bude klient ďalej komunikovať. Kedy dostanete právne služby takpovediac zadarmo? Jednou z podmienok, ktorú pani sťažovateľka nespĺňala, je príjem. Jej príjem nemôže presahovať 1,4 resp. 1,6 násobok sumy životného minima. Ak je do sumy do 1,4 násobku, právna pomoc prostredníctvom Centra alebo advokáta určeného Centrom je bezplatná. Ak je príjem do 1,6 násobku, tak sa určitou finančnou mierou klient podieľa. To, že služby poskytuje Centrum v prípade finančnej núdze bezplatne pre občana, neznamená, že advokát pracuje zadarmo. Ak Centrum právnej pomoci určí advokáta bez finančnej účasti klienta, tak náklady spojené s výkonom advokácie uhrádza advokátovi Centrum právnej pomoci. A teda my všetci prostredníctvom daní. Takže ak máte nárok na služby Centra právnej pomoci, mali by ste mať s advokátom podpísanú zmluvu a plnú moc na právne úkony. Myšlienka, pre ktorú bolo Centrum zriaďované, je stále nadradená, aby aj človek, ktorý nemá dostatok financií, nebol obmedzovaný v prístupe k spravodlivosti, alebo mohol sa spravodlivosti dovolať. Na to bolo Centrum zriadené. Na to bolo zabezpečené, aby mohlo Centrum vyberať z databázy všetkých advokátov. A my všetci, majetní aj nemajetní občania, veríme, že raz sa tej spravodlivosti aj dovoláme. A dovtedy aspoň na nasledujúce 2 mesiace vyhlasujeme dovolenku všetkým vašim problémom. Užite si leto v pokoji, v zdraví a hlavne nech vás obchádzajú všetky spory. Opäť sa uvidíme 10. septembra.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.