Občan za dverami 21.6.2015

By | jún 28, 2015

Napriek tomu, že je dnes deň otcov, nebudeme hovoriť o nich, hoci by bolo o čom točiť. V aktuálnom vydaní Občana za dverami navštívime sociálny i stavebný úrad a reč bude i o jednom plagiáte. Vitajte. Stavebný úrad dom dodatočne skolaudoval a po 4 rokoch mu hrozí kolaudačná tortúra znova. Ja nemôžem za to, že stavebný úrad pochybil. Mestský poslanec v Gelnici získal titul aj za diplomovku, na ktorú plagiátorsky použil cudziu prácu. Presne to isté skopíroval. Texty presne sedia. Tabuľky vďaky za pomoc zhora nájdete na každom pútnickom mieste. Tabuľky vďaky z pomoc na úradoch, obzvlášť tých stavebných nenájdete nikde. A keďže sledujete Občana za dverami, isto je vám jasné, že zase nebolo niekde niečo s kostolným poriadkom. Chceli sme si tu postaviť chatku, išli sme v tom čase na stavebný úrad, požiadali sme o drobnú stavbu, alebo teda ohlasovaciu povinnosť, papiere sme vypísali a odovzdali a všetko bolo v poriadku. Stalo sa to, že sa prehodnotilo, že to už nebol extravilán a teda šťastie nám doprialo, že sme tu mohli postaviť dom. Ale ešte predtým som žiadal starostu, aby mi dal stavebné povolenie a pán starosta mi v tom čase povedal, že sa to dá spraviť naraz. Stavebné povolenie aj kolaudačné povolenie, že to nie je problém. Bolo jeho povinnosťou najprv si zabezpečiť súhlas alebo stavebné povolenie, podľa toho, ako znie zákon a o čo sa tam jednalo a nemal riskovať. Bežne sa to deje, ale vždy treba rátať s tým, že táto situácia je na ťarchu občana, lebo znáša riziko, či všetko dopadne tak, ako si to predstavoval. Pán Štefek nakoniec skolaudoval domček na základe dodatočného stavebného povolenia. Užíval si krásy prírody, no nie dlho. Tu sa zmenili majitelia pozemkov, došiel sem nový majiteľ pozemkov s tým, že tento dom pôjde dole, oni ho chceli zbúrať a že ja pôjdem odtiaľto preč. Napadli kolaudačné rozhodnutie. Susedia pána Štefeka si svoje práva bránili na vyšších inštanciách. Že oni sa nezúčastnili kolaudačného? Ja mám na papieri, že boli vyzvaní a že sa nedostavili. To predsa nie je môj problém. Prokuratúra však vydala upozornenie. Upozornenie prokurátora vychádzalo z presvedčenia, že nenastal taký vážny protiprávny stav, aby bolo treba zasiahnuť formou protestu. To je upravené zákonom. Na protest sa treba náležite zamerať a reagovať. Aplikačná prax je totiž taká, že nie všetkým upozorneniam treba vyhovieť. Existujú aj tzv. profuturo, teda vyvarovanie sa chýb do budúcnosti. Stavebný úrad v Marianke však dodatočne poslal sťažujúcim sa kolaudačné rozhodnutia a tak malo právo ako účastníci konania sa voči nemu odvolať. A to aj urobili. Stavebný úrad sa svojvoľne rozhodol, na základe upozornenia prokurátora, že zmení právny stav. Niet na to jediného dôvodu. Krajský stavebný úrad chcel papiere, ktoré patrili ku kolaudácii s tým, že náš stavebný úrad v Marianke zrejme nedokázal dokladovať tieto papiere. Krajský stavebný úrad mal problémy so stavebným úradom v Marianke a nie so mnou. Verejný činiteľ z časových dôvodov reagoval len písomne a tak myšlienka o tom, že sa chcel vyhnúť priamej konfrontácii pred našou kamerou, je neprípustná. Prečo ste krajskému stavebnému úradu neposkytli kompletný spis?06-21_ObĎcan za dverami[(028727)20-23-55] Administratívnou chybou pracovníka vzhľadom na rozsiahlosť spisu. Nikto neriešil toho, že ja som mal všetko v poriadku a nikto sa nezaujímal o doklady dozadu. Tam je toľko pochybností a toľko paragrafov, ktoré porušili. Krajský stavebný úrad zrušil moju kolaudáciu. A preto stavebný úrad v Marianke poslal stavebníkovi výzvu a keď splní nové podmienky, bude môcť opäť dodatočne kolaudovať. Stavebný úrad v Marianke ma vyzval, aby som predložil doklady, ktoré podľa mňa ta už mal mať, na základe čoho mi bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Nemala byť tá dokumentácia už na stavebnom úrade pri tej prvej kolaudácii? Ona tam určite musela byť. Bez toho by sa nemalo kolaudovať. Ako je možné, že moja zložka ja vyrabovaná a že to v nej nie je? A ako je možné, že oni ma znovu žiadajú po 2,5 roky, aby som im dal papiere k tomu, na základe ktorých som mal vydané kolaudačné rozhodnutie a ako je možné, že tam tie papiere nie sú? Vami žiadané dokumenty v jeho spise ešte z roku 2010 chýbajú, alebo ich musí predložiť znova? Áno, chýbajú, čo potvrdil aj krajský stavebný úrad. Pán starosta, a netvrdili ste predtým, že administratívnou chybou pracovníka úradu nedostal váš nadriadený orgán úplný spis? Tak podľa čoho sa rozhodoval? Ak raz bola dokumentácia odovzdaná, stavebný úrad bol povinný ju uchovávať. Ak ju stratil, je to jeho problém, ako si tie duplikáty obstará. Vie presne, kto je kompetentný z dotknutých orgánov a môže sa na ne obrátiť. Potrebuje napr. aj energetický certifikát? Ide predsa o budovu do 50 m2 a navyše, v roku 2010 to nebola povinnosť. Áno, je to budova na bývanie. Opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sa nevzťahujú na samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2. Toľko odpoveď ministerstva dopravy na otázku pána Štefeka, ktorého domček má úžitkovú plochu necelých 47 m2. Vlastník stavby mal v ruke kolaudačné rozhodnutie. Teraz sa stavba tvári, akoby bola čierna. Nie je čierna. V žiadnom prípade. Stavba bola povolená, bola vyznačená právoplatnosť, vlastník tejto stavby v dobrej viere nadobudol práva a v dobrej viere má právo, aby mu ostali zachované napriek tomu, čo je dnes v papieroch napísané. Ja som presvedčený, že neexistoval právny dôvod na to, aby právoplatnosť zanikla. Stavebný úrad napriek skutočnosti, že M. Štefek nedoložil niektoré požadované dokumenty v stanovenej lehote, konanie doposiaľ neukončil, nakoľko za daného stavy by zákonným dôsledkom bolo nariadené odstránenie stavby. Situáciu má teda pán Štefek veľmi zložitú. Vzhľadom na susedské spory i problémy so samotným stavebným úradom bude opakovaná kolaudácia zrejme veľmi náročná. Tu sa ukáže, kto je silnejší, či obyčajný človek alebo sused, mimochodom developer. To sme ešte nepovedali? Ten má v Marianke vlastné záujmy. Nepodarilo sa nám ním hovoriť, lebo sme nenašli žiaden kontakt na jeho firmy. Aj vám napadlo to, čo nášmu sťažovateľovi? Potrebujú tu väčšie priestory, aby tu mohli robiť výstavbu. Na úkor likvidácie 1 rodiny si tu bude 5 rodín užívať. To nie je s kostolným poriadkom. Situáciu komplikuje aj fakt, že pre nezhody s bratom, mimochodom jedným zo sťažovateľov, stratil prístup k vode. Dohodol sa so susedom oproti, že ju bude ťahať od neho a následne mu ju bude refundovať. A ešte bol tak zlatý, že mi povedal, že keby sa náhodou niečo stalo, tak to ošetríme s tým, že tú vodu budem môcť stále od neho ťahať. Takže sme išli na matriku, tam sme si to dali písomne, že budem môcť od neho odoberať vodu, o čom je doklad. So žiadosťou o spravenie drobnej stavby som išiel na obecný úrad. Bolo to v poriadku. Jediný problém bol rozkopať tú cestu, ktorá bola v tom čase poľná a neupravená. Zabezpečil som si železá, keby niekto potreboval ísť po ceste, aby sme ho neobmedzovali. Medzitým sem prišiel starosta a povedal, že sa nebude robiť žiadna voda, nič. Pred pozemkom stavebníka nie je verejný vodovod. Môže to urobiť tak, že sa napojí cez suseda a že si vyrieši dodávku vody cez suseda? Áno, určite, aj tak sa to dá. Potom mi vysvetľovať, že sa môžem napojiť tam dole. To je značná vzdialenosť a tu mám tiež stúpačku. Ja by som ísť vedľa cesty. Vlastník nemusí dobrovoľne súhlasiť, aby bol zaťažený vecným bremenom prípojky pre inú stavbu. Ale pokiaľ niet zdravého rozumu, tak existuje rozhodnutie súdu. Vecné bremeno sa zriaďuje napr. stavebným povolením a následne sa zapisuje do katastra, ale to je na základe normálnych vzťahov. Ak nie sú vzťahy normálne, je tu ešte súd, ale nie je isté, ako rozhodne. Viaceré nadriadené orgány konštatovali, že stavebný úrad pochybil, keď vydal kolaudačné rozhodnutie a rozhodnutie o dodatočnom povolení užívať stavbu. Táto skutočnosť zakladá nárok nášho sťažovateľa na náhradu škody, ktorá bola spôsobená nezákonným rozhodnutím, alebo nesprávnym úradným postupom tohto stavebného úradu v rámci výkonu verejnej moci. Status quo je teda takéto. Stavebný úrad vydal dodatočné stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie. Pochybením toho istého stavebného úradu oň staviteľ prišiel a nanovo by mal svoj dom skolaudovať. Môže žiadať skutočnú škodu, ušlý zisk a nemajetkovú ujmu, ktorá mu bola spôsobená. Je tu premlčacia lehota do 3 rokov, odkedy mu bolo doručené rozhodnutie o zrušení tohto nezákonného rozhodnutia. Uplatňuje sa voči štátu, príslušnému ministerstvu, ktorý tento nárok najprv posúdi v rámci predbežného prerokovania nároku. Pokiaľ s tým nesúhlasí, odkáže sťažovateľa na súdne konanie. Ak sme úspešní v súdnom konaní, štát túto škodu uhradí a potom ju žiada od územnej samosprávy a tá následne od zodpovedného pracovníka. V tomto prípade je to starosta. Áno. Ale to nie je všetko. Starosta mi odobral čísla na dome, ktorý je podľa pravidiel, aký má byť. Nakoľko bolo zrušené rozhodnutie o kolaudácii, v súčasnosti sa naďalej jedná o čiernu stavbu. Bolo potrebné zrušiť aj rozhodnutie o súpisnom čísle. Môže mať stavba, ktorá nemá kolaudačné rozhodnutie, súpisné a orientačné číslo? Môže mať. Zákon to umožňuje pre prípad poistenia stavby a pre prípad zmeny vlastníckeho práva, keď chcem stavbu, v ktorej bývame, poistiť, čo logicky chceme, lebo sa môže stať čokoľvek, tak pre dostatočnú identifikáciu stavby v poistnej zmluve je potrebné mať tieto čísla. A nakoniec mi zrušil aj pobyt v obci Marianka. V tomto prípade oznámenie o zrušení trvalého pobytu urobila ohlasovňa pobytu obce Marianka s odkazom na paragraf na ustanovenie zákona o hlásenie pobytu občanov, ktorý sa podľa mňa na daný prípad nevzťahuje, lebo zrušila trvalý pobyt z dôvodu, že prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých, falšovaných alebo pozmeňovaných dokladov, k čomu nedošlo. Postup ohlasovne pobytu sa dá preveriť v rámci výkonu prokurátorského dozoru, alebo napadnúť žalobou na súde. Od začiatku mi to posiela na starú adresu v Záhorskej Vsi. Pán Štefek má trvalú adresu v Marianke od októbra 2013, veď aj oznámenie o minuloročných komunálnych voľbách mu prišlo na túto adresu.06-21_ObĎcan za dverami[(034908)20-24-00] Na všetkých oficiálnych listoch na úrad do Marianky tiež uvádzal adresu trvalého bydliska podľa občianskeho preukazu. Prečo ste oznámenia zasielali na predchádzajúcu adresu? Podľa informácie povereného pracovníka to bolo na základe požiadavky M. Štefeka. Obec Marianka doručovala zrušenie trvalého pobytu aj zrušenie súpisného čísla na úplne iné adresu, než bola adresa trvalého pobytu. To je ďalší z dôvodov, prečo by sa mal iný dozorujúci orgán zaoberať týmto rozhodnutím, lebo nielen obsahovo nie je v poriadku, ale aj procesné úkony s tým spojené, neboli vykonané v súlade so zákonom. Ja nemôžem za to, že stavebný úrad pochybil, prečo by som mal trpieť? Načo mám guľaté pečiatky, načo máme odborníkov na tých miestach, kde sú? Raz som na niečo odborník, tak som si za to zodpovedný a keď je tam niečo napísané, tak to tam je napísané. Ale napadnúť niečo po 2 rokoch? Ako vidíte, po toľkých rokov bolo úplne zbytočné, kto robí odborní činnosti, lebo je tam jedna chyba za druhou. To isté sa týka ďalších. Aký je predpoklad, že tí ďalší, ktorí zložia skúšku, sa budú poctivo správať, keď tam nie je priamy dozor niekoho, kto je ešte kvalifikovanejší. Starosta obce, aj keby mal právne vzdelanie, je v skutočnosti laikom v oblasti stavebného práva. Aj napriek tomu, že možno 1 2 skúšky mal, ale nevykonával roky takú prax. Som presvedčený, že pokiaľ nebudeme mať 1 stavebný úrad po SR, presne na tej istej schéme, ako je štátna inšpekcia, nemôže nastať poriadok v SR. Na začiatku boli 2 kamaráti, ktorí študovali na 1 gymnáziu i univerzite. Dnes sú obaja učitelia. Ale podľa prvého by ten druhý mal vrátiť vysokoškolský diplom. Prečo? Bývalý kamarát a súčasný mestský poslanec mu totiž skopíroval stredoškolskú prácu a použil ju vo svojej diplomovej. V roku 2014, teda 4 roky potom, čo som doštudoval v B. Bystrici, som zistil, že môj bývalý spolubývajúci má diplomovku napísanú od názvu, cez kapitoly, čo sa týka obcí v okrese Gelnica, že ten text súhlasí s mojou stredoškolskou odbornou činnosťou z roku 2004. P. Lendacký je absolvent gelnického gymnázia a univerzity M. Bela v B. Bystrici. Spolu s nemeckým jazykom vyštudoval dejepis a dnes pôsobí ako učiteľ na ZŠ. Počas štúdia na gymnáziu sa v 3. ročníku zapojil do stredoškolskej odbornej činnosti. Téma bola história obec a miest v okrese Gelnica. To som si vybral a zbieral som informácie rôznym spôsobom, či už cez internet, alebo cez archív baníckeho múzea v Gelnici, alebo som si dopisoval s obecnými úradmi a dostal som brožúry, dostal som odkazy na literatúru, odkiaľ som čerpal a vlastne celý školský rok 2003/2004 som zbieral tie informácie. Je to môj bývalý študent, bol som mu triednym učiteľom. Ku všetkému takto poctivo pristupoval, takže som presvedčený, že je to jeho práca, viem, že robil stredoškolskú odbornú činnosť, viem, že sa zaujímal o dejiny. Tu je vlastne aj dôkaz, výpožičný reverz, že si z nášho archívu požičal materiály. Bolo to v roku 2003? V roku 2003, je tu presne zaevidovaný dátum, kedy si zapožičal a kedy materiály vrátil. Kópiu sme odovzdávali v škole učiteľke slovenčiny, takisto CD s napálenými dokumentmi, teda je iba jedna kópia v škole, teda mala by byť, 3 roky sa mala archivovať a druhá kópia a CD sú u mňa. K svojej stredoškolskej práci sa plánoval vrátiť a použiť ju ako základ doktorandskej práce, prípadne po dopracovaní a doplnení ju vydať aj knižne. Vlani však náhodne zistil, že tak urobiť nemôže, lebo prácu použil jeho bývalý spolubývajúci na vysokoškolskom internáte do svojej diplomovej práce. Totožné texty, čo sa týka obcí, takisto opisuje mesto Gelnica a obce v okrese Gelnica. Ak si vyberiem Smolnícku hutu, strana 51 a ja si vyberiem vo svojej SOČ históriu Smolníckej huty. Čítam: “Smolnícka huta je pôvodne banská obec, ktorá sa prvý raz spomína v roku 1681. Ako samostatné banské mestečko vystupuje v daňovom súpise z roku 1828.” Jediné, čo nesedí, sú asi odseky. Ale text je totožný. Pokiaľ som mal možnosť prejsť si obe práce, musím skonštatovať, že tá prvá pána Lendackého bola napísané v roku 2004 a tá druhá v roku 2009. Takže už z toho je zrejmé, kto bol prvý, kto napísal určité texty. Prekvapuje ma, že pomerne veľa textu je do slova prevzatého, teda bez akejkoľvek úpravy, takže došlo k zjavnému porušeniu autorských práv. Autorom diplomovej práce je R. Ďurica, tiež bývalý absolvent gelnického gymnázia a univerzity M. Bela v B. Bystrici. Je poslancom mestského zastupiteľstva v Gelnici, predsedom komisie školstva, je členom viacerých školských rád a tiež členom dozornej rady mestskej organizácie Správa domov. Súčasne sa dopustil aj porušenia trestného zákona, lebo trestný zákon pozná skutkovú podstatu porušenia autorských práv. R. Ďurica je zamestnaný ako učiteľ na ZŠ v Smolníku, kde sme ho aj požiadali o rozhovor. Teraz? Ak je to možné. My sa prispôsobíme. Dohodnem sa s právnikom a potom. Potrebujete sa dohodnúť s právnikom? Čiže kedy by vedeli? Vy mi necháte kontakt a ja sa vám ozvem. Teraz to nevieme urobiť? Dnes? Určite nie. Ani tie základné informácie, či priznávate, že ste časť tej práce skopírovali? Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Mám tu aj vašu diplomovú prácu aj stredoškolskú odbornú činnosť. Moju máte skadiaľ? Od pána Lendackého. Sme novinári, tak máme svoje zdroje. A sú tam viaceré sekvencie, ktoré sú od slova do slova opísané. Záväzný termín do konca týždňa? Do konca týždňa. Sa mi teda ozvete, či pôjdete pred kameru a dáte nám ten rozhovor, alebo to budete riešiť inak. Záväzné slovo? Áno. Napriek danému slovu a podaniu si rúk sa nám pán Ďurica viac neozval. A tak sme sa rozhodli porovnať sami obe práce. Teda stredoškolskú prácu P. Lendackého z roku 2004 a jeho diplomovú prácu z roku 2009. Výsledok? Zo 60 obsahových strán bolo 33 takmer úplne rovnakých. Ako na to pozerám, tak skutočne tie state sú vyslovene totožné, takže ak aj nie celá práca, tak niektoré jej časti sú totožné. Som z toho prekvapený, lebo vidím to po prvý raz. My zamestnávame ľudí podľa ich diplomov.06-21_ObĎcan za dverami[(048801)20-23-57] Samozrejme u pedagóga takáto práca, alebo proste takto skopírovať cudziu robotu, doslova ju ukradnúť a potom ju vydávať za svoju, je niečo, čo by u nás pedagógov nemalo byť. Je tu porušený aj zákon o vysokých školách, lebo ten dáva podmienky, za ktorých študent má spracovať práce a za akých podmienok môže získať titul a podmienkou je, že tá práca, ako ju autorský zákon kvalifikuje, školské dielo, má byť výsledkom vlastnej tvorivej činnosti toho študenta, ktorý ju predkladá. Stanovisko univerzity, ktorú P. Lendacký vlani upozornil na celú situáciu, bolo ale jednoznačné. Bola posúdená originalita jeho záverečnej práce v centrálnom registri záverečných prác s výsledkom 0 %. Keďže práca P. Lendackého, podobne ako žiadne iné stredoškolské práce, v centrálnom registri nie je evidovaná, výsledok overovania musel byť jasný ešte pred jeho začiatkom. Toto by systém nikdy nemohol vyhodnotiť, preto aj tá zhoda nemohla byť vykázaná. Moja SOČ nie je v centrálnom registri prác a diplomová práca R. Ďuricu je. To znamená, že keby som ju vydal teraz, tak by to išlo cez centrálny register. A zrazu by ste boli plagiátor. A ja by som bol plagiátor. Napriek tomu, že P. Lendacký poslal na univerzitu aj kópiu svojej práce, na rektoráte ju podľa všetkého fyzicky porovnali s diplomovkou R. Ďuricu až vtedy, keď sme sa o tento problém začali zaujímať my. Je otázne, ako mohla diplomová práca, ktorá je kvalitou aj rozsahom na horšej úrovni, než stredoškolská práca P. Lendackého, vôbec prejsť procesom obhajoby. Okrem skopírovanej časti obsahu a systematiky je podľa nášho overovania fiktívna aj časť uvádzaných použitých zdrojov. Napriek tomu strata diplomu ani titul Mgr. R. Ďuricovi od univerzity nehrozí. Pozrel som si to, podľa mňa je dosť podobná jedna práca druhej, ale počkám, kým budeme vedieť presný výsledok. Pán Ďurica je mestský poslanec, je členom dozornej rady mestskej organizácie, je členom školských rád základnej školy aj základnej umeleckej školy, je šéfom školskej komisie. Z pohľadu etiky a morálky s tým nemáte ako primátor mesta problém? Momentálne ho stále beriem ako člena mestského zastupiteľstva aj ako poslanca a keď budem vedieť výsledok, tak sa k tomu vyjadrím. Riaditeľ ZŠ, kde R. Ďurica pôsobí tiež nechcel vynášať predčasné závery, ale na rozdiel od primátora Gelnice bol priamejší a menej diplomatický. Z môjho osobného ľudského pohľadu je pre mňa ťažké spolupracovať s takýmto človekom. P. Lendacký sa viackrát pokúšal s R. Ďuricom spojiť a vykonzultovať si celý problém, no R. Ďurica nereagoval. Ak sa teda bude chcieť domôcť aspoň morálnej satisfakcie a originality svojej práce, bude sa musieť obrátiť na súd. A dokiaľ ten právoplatne nerozhodne, bude pán Ďurica požívať status morálne čistej, bezúhonnej a verejne činnej osoby s vysokoškolským titulom a diplomom. Keby v SR platil aspoň kostolný poriadok, bolo by tu sveta žiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.