Občan za dverami 2.10.2016

By | október 3, 2016

Veľký košický športový sviatok začal písať svoju ďalšiu kapitolu. Takto to vyzeralo v centre Košíc pred pár hodinami. V túto chvíľu už má 93. ročník MMM svojich víťazov. Podľa mňa sa medzi nich radí každý, kto sa odhodlal postaviť sa na štart a krédo “Prehráva ten, kto sa vzdáva” platí v športe i bežnom živote. A v súboji s úradmi ešte viac. Vitajte, je tu Občan za dverami. Po synovi zdedila dlžoby aj v zdravotnej poisťovni. Teraz spláca jeho 6 exekúcií. Neviem či to prežijem, alebo neprežijem. Platím, ale neviem dokedy a koľko. Notárka i štát ho spochybňujú ako jediného dediča po sesternici. Budí to vo mne dojem, aby to zostalo štátu. Život sa s ňou nemaznal. Napriek manželovmu alkoholizmu sa snažila udržať rodinu pokope kvôli deťom. Dnes vie, že to bola chyba. Synovia sa totiž podali na otca. Jednému po smrti nevesty vychovala deti. Na druhého prepísala pol chalupy. Odvďačil sa jej tým, že po smrti jej nechal dlžoby v zdravotnej poisťovni a hladných exekútorov. Pozrite si prvú reportáž. Keby aspoň raz prišiel exekútor. Pani sa do procesu dostala v štádiu, kedy nevie exekúciu zvrátiť. Kde bolo, tam bolo, v dedinke Polomka žila 84 ročná žena. S nebohým mužom si užila svoje. Dúfala, že aspoň na staré kolená bude mať pokoj. O problémy sa jej však postaral vlastný syn, na ktorého pod nátlakom prepísala pol chalupy. Syn zomrel a pani Bodáková zdedila späť časť domu, ktorý vlastne postavila. No okrem toho aj dlhy vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Celkov dlh je vo výške 3 558,35 eur. Jozef Bodák od apríla 2006 až do svojej smrti v júli 2013 sa nechodil hlásiť na úrad práce. Stal sa tak dobrovoľne nezamestnaným. To znamená, že zdravotné poistenie si mal platiť sám. No nerobil tak. Povedala som mu, Jožo, prečo to robíš? Posielala som ho na úrad práce, aby všetko dal do poriadku. Všeobecná zdravotná poisťovňa vymáha poistné priebežne. Ak je evidované obdobie, za ktoré poistenec neuhradil poistenie, poisťovňa zasiela niekoľko výziev na úhradu. V tomto prípade platiteľ nereagoval na výzvy. Nikdy mi neukázal papiere. Keď prišla poštárka a chcela som byť pri nich, syn to nedovolil. Poslal ma preč. Všetky papiere vždy spálil. Raz som našla obhorený papier a tam stálo, že má dlžobu.10-02_obcan-za-dverami03347911-36-51 Platiteľ poistného nereagoval na výzvy, preto poisťovňa bola nútená pristúpiť k návrhu na vykonanie exekúcie. Mária Bodáková tak zdedila šesť exekútorov. Piati vymáhali dlh pre zdravotnú poisťovňu a šiesty pokutu pre políciu. Dedič zodpovedá za dlhy svojho poručiteľa len do výšky ceny zdedeného majetku. Ak niečo zdedí, v tej sume musí dlhy plniť. Dedič má možnosť odmietnuť dedičstvo, ale nedá sa odmietnuť selektívne, len z časti. Na jednej strane sa môžem stať vlastníkom nehnuteľnosti, majetku, ale zároveň preberám na seba bremeno dlhov, exekúcií, či nepríjemnej finančnej histórie. Uvažovala som o tom, čo mám robiť. Mám ísť do domu dôchodcov? Dedičstvo aj s dlhmi prijala. Trpko však oľutovala prepis polovice domu na nebohého Jozefa. Teraz musím tú polovicu kúpiť. Keby som vedela čo ma čaká v starobe. PLAČ V tomto prípade sa pani do procesu dostala až v štádiu, keď už nevie exekúciu zvrátiť. Takejto osobe by som poradila zvoliť inštitút oddlženia, alebo osobného bankrotu. Ten však musí odobriť súd. No je tu jedno ale. Vzhľadom na vek sťažovateľky by súd zrejme takýto postup neschváli. V prípade osobného bankrotu sa predpokladá trvanie niekoľkoročnej skúšobnej doby, počas ktorej sa zisťuje, či sa dlžník osvedčí, či sa vie pričiniť o nejaký zárobok a to v tomto prípade je asi vylúčené. Rok po roku vznikal dlh na poistnom. Všeobecná zdravotná poisťovňa požiadala vždy iného exekútora, aby začal exekúciu voči tej istej osobe dlžníka. Nebolo by jednoduchšie, keby zdravotná poisťovňa dala vymáhať dlhy jednému exekútorovi voči jednému poistencovi? Výber súdneho exekútora je dispozičné právo oprávneného. A tak zdravotná poisťovňa zabezpečila prácu piatim exekútorom, čím vymáhanie dlhu predražila. No zaplatiť ho musí naša sťažovateľka. Predražovanie exekúcií u nás je spôsobené čiastočne aj tým, že nie je daná miestna príslušnosť exekútorov pre vymáhanie dlhu na tom ktorom území. Napr. exekútor z Michaloviec vymáha drobný dlh v Bratislave. Dve, či tri deklarované cesty z Michaloviec do Bratislavy výrazne predražia exekúciu. Samozrejme na ťarchu dlžníka, ktorý sa nemá možnosť brániť. Koľko zvyknú trovy na exekútora zhltnúť z tej čiastky? Spriemerovať sa to nedá. Záleží to od počtu vykonaných úkonov, od množstva služobných ciest, od výdavkov, ktoré boli vo veci vynaložené. Tie môžu byť vysoko individuálne. Napríklad odmena a trovy exekútora, ktorý vymáhal pokutu necelých 17 eur boli okolo 90 eur. Odmena je len jednou časťou trov exekúcie. Vždy sa musia zaplatiť v minimálnej výške, tak, ako je určené právnym predpisom Vyhláškou o odmeňovaní exekútorov. To je to isté, ako existuje minimálny súdny poplatok, minimálna mzda a ďalšie trovy, ktoré pozostávajú z hotových výdavkov, z DPH, ak je exekútor jej platiteľom, prípadných náhrad straty času. Prečo s ním neurobili také poriadky, ako teraz robia so mnou? Prečo aspoň raz neprišiel exekútor? A to boli šiesti. Neprišiel ani jeden. Aspoň jeden mohol prísť. Koľkokrát bol exekútor za dlžníkom, aký dlhý čas tam strávil a či si účtuje aj náhradu za stratu času, to sa dá veľmi ťažko dokázať. Jedine vyhlásením exekútora. Podarilo sa vám vymôcť dlžné poistné od samotného nebohého? Úhrady za dlh pána Bodáka poisťovňa prijala až po jeho smrti. Z dlhoročného neplatiča sa tak stala ochotná platkyňa. Sociálna poisťovňa jej zráža z dôchodku aj ďalšiu exekúciu. A to až do novembra 2017. Ak by povinný chcel vedieť koľko bolo splatené, aké boli trovy, podľa exekučného poriadku má možnosť jedenkrát ročne požiadať o bezplatné zúčtovanie stavu spisu. Dlh takmer 3 600 eur nebude splatený ani po 4 rokoch od synovej smrti. Dovtedy síce zaplatí vyše 4 200 eur, no z tejto sumy tretinu ukroja exekútori. Ten, kto dal návrh na vykonanie exekúcie môže vždy a bez akéhokoľvek dôvodu dať návrh na zastavenie exekúcie. Zdravotná poisťovňa môže pristúpiť k stiahnutiu exekúcie len za presne stanovených podmienok, ktoré určuje platná legislatíva. V týchto exekučných konaniach poisťovňa vymáha neuhradené poistné, v danom prípade podanie návrhu na zastavenie exekúcie nie je dôvodné. A toto je zrejme dôvod, prečo si poisťovňa myslí niečo iné. Ak dá návrh na zastavenie veriteľ, trovy exekúcie zaplatí on. Môže sa z exekútorom dohodnúť, že mu časť trov odpustí? Vieme, že trovy sú iné pri zaplatení do 14 dní. Dá sa s exekútorom dohodnúť, že časť trov mu odpustí? Exekútor by bol v probléme. Daň a všetky odvody musí odviesť z tej vyššej čiastky. On to musí mať účtovne v poriadku.10-02_obcan-za-dverami02147511-36-57 Zdravotná poisťovňa zatiaľ nevymáha exekučne zvyšný dlh vo výške okolo 670 eur. Dohody o splátkach si poisťovňa dohaduje s platiteľom individuálne. Dôležité je prísť na pobočku, informovať sa a dohodnúť si splátkový kalendár. Poisťovňa sa s vami nechcela dohodnúť, že to budete posielať priamo im? Takto mi to nepovedali. Keby sme sa dohodli, tak by som to platila. V takýchto prípadoch odporúčame poistencom obrátiť sa priamo na pobočku a preveriť si, či poistné nie je premlčané. V zmysle zákona sa právo zdravotnej poisťovne uplatniť si nárok na poistné premlčuje po uplynutí 5 rokov od dňa splatnosti poistného. Právo poisťovne vymáhať si poistné sa premlčuje do 3 rokoch od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povinnosti uhradiť poistné. Pre poistenca to znamená, že ho dlhy a exekútori môžu dobehnúť aj po 8 rokoch. A to nehovoriac o penále z omeškania. Toto je právo zdravotnej poisťovne. Penalizovať a pokutovať. V zákone sa píše, že môže. Či toto právo využije nevieme. V tomto prípade by mohla prihliadnuť na dobré mravy, aj na prípad hodný osobitného zreteľa, na vek sťažovateľky. Zdravotná poisťovňa môže odpustiť penále a úroky z omeškania v prípade, že je uhradené dlžné poistné. Poisťovňa si voči pánovi Bodákovi, ani voči dedička pani Bodákovej neuplatňuje a ani nebude uplatňovať úroky z omeškania v prípade pohľadávok, ktoré sú v exekučných konaniach. Neplatiči pozor, vaše dlhy v zdravotnej poisťovni smrťou nezanikajú. Zdravotná poisťovňa eviduje najviac dlžníkov v skupine samoplatiteľov a živnostníkov. Pokiaľ ide o exekučné konania, najviac ich eviduje v skupine samoplatiteľov a živnostníkov. Ak máte dlhy a aj majetok, rýchlo ho prepíšte na niekoho zodpovedného, aby po vás nezostala len nemilá spomienka. Platím a neviem dokedy a koľko. Neviem či to prežijem, alebo nie. Neviem čo bude. Notári svojim postavením a svojou činnosťou dbajú o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a pomáhajú predchádzať sporom. Tak sa píše na stránke notárskej komory. Nasledujúca reportáž však hovorí o opaku. Pán Křivánek sa totiž už viac ako 3 roky márne snaží presvedčiť notárku, štát a teraz už aj súd, že je oprávneným dedičom po svojej sesternici, o ktorú sa staral až do jej smrti. To ale dnes nikto nechce vidieť. Posledný rok by mala žiť v spoločnej domácnosti. To sa naplnilo tým, že žila u nás. V súdnom konaní treba preukázať, či tomu bolo skutočne tak. Túto vec mohla notárka skončiť na prvom notárskom sedení. Miroslav Křivánek sa o svoju sesternicu Vilmu Gálikovú staral až do jej smrti v máji 2013. V kontakte sme boli od roku 1965, kedy sme do Ilavy začali chodiť na prázdniny. Chodili jej pomáhať, pracovali v záhrade. Raz jej silný vietor zhodil škridle. Zavolala Mirkovi a on hneď prišiel. Do dôchodku som išiel predčasne. S manželkou sme sa rozhodli, že ju vezmeme k nám do Břeclavi. Toto je dom a záhrada kde sme spolu s ňou bývali. Vilma bola aj moja krstná. Bývala u nás viac ako rok. Pani Gáliková nezanechala závet. Nemala deti a prežila aj svojich súrodencov. Pán Krívánek sa po jej smrti prihlásil u notárky ako jediný dedič zo zákona. Bude dediť len v prípade, ak sa preukáže, že žil s poručiteľkou v spoločnej domácnosti aspoň po dobu jedného roku. Dodal som čestné prehlásenia od občanov v Břeclavi, že rok bývala u nás. Dodal som aj čestné prehlásenia z Ilavy. Chodila k nim na Vianoce. A posledný rok? Posledný rok tam bývala. Notárke Márii Zimanovej však toto na uznanie pána Křivánka ako dediča nestačilo. O vyjadrenie sme požiadali aj doktorku Zimanovú.10-02_obcan-za-dverami02284411-36-48 Rozhovor pred kamerou odmietla. Písomné stanovisko poslala až po viacerých urgenciách a po termíne. V odpovedi sme sa dočítali, že pred právoplatným ukončením predmetnej dedičskej veci nie je možné odpovedať na naše otázky. Túto vec mohla notárka skončiť na prvom notárskom sedení. Ak by bola akceptovala dedičské nároky pána Křívánka. Keď som ukázal advokátovi všetky veci, ktoré som predložil pani notárke, tak bol prekvapený z jej postupu. O čo jej ide? Povedal som, že to neviem. Pochybnosti u notárky mohlo vyvolať oznámenie z Mestského úradu v Ilave. Podľa neho mala pani Gáliková až do smrti trvalý pobyt na Slovensku. Prihlásil som ju u pani doktorky, ktorá si ju zobrala do stavu. Bol som aj na cudzineckej polícii, ale k prihláseniu nedošlo, lebo zomrela. Údaj o trvalom pobyte môže slúžiť ako určitá pomôcka. Nejde však o výlučný dôkaz o tom, že sa v mieste trvalého bydliska aj zdržiavala. Ďalšie spochybnenie dedičských nárokov pána Křivánka prišlo, keď notárka vypočula Karola Pátka a Helenu Kopačkovú z Bojníc. Boli uvedení ako kontaktné osoby na dokumentoch k pohrebu. Nie je to žiadna rodina. Iba k nim chodila. Vo svojej výpovedi uviedli, že pani Gáliková žila sama a o jej pobyte na Morave od apríla 2012 do mája 2013 nemajú žiadne informácie. Vypočula svedkov z Bojníc. Formou úradného záznamu. A to bez toho, aby mu dala vedieť. Preto si kladieme rovnaké otázky, ako vtedy pán Křivánek. Prečo si notárka nezavolala všetkých spolu, aby sa prípadné nezrovnalosti na mieste vysvetlili? A prečo nevypočula osobne svedkov, ktorí poskytli čestné vyhlásenia? Keď som povedal, že mám čestné prehlásenia, tak ich ignorovala. Nášmu sťažovateľovi odkázala, že dedičstva sa má domáhať na súde. Do dedičského konania prizvala aj Okresný úrad v Trenčíne. Ak by totiž dedičské právo nášho sťažovateľa neuznal ani súd, dom a pozemok po pani Gálikovej by pripadli štátu. Okresný súd v Trenčíne to vrátil späť, že ona musí rozhodnúť či som dedič, alebo nie som. Notárka si zavolala pána Křivánka a zástupcu štátu na spoločné stretnutie. K ukončeniu dedičského konania však nedošlo. Aj štát totiž viac presvedčili nič nehovoriace úradné oznámenia o trvalom pobyte pani Gálikovej, ako písomné svedectvá susedov, ktorí sa s ňou za jej života osobne stretávali. Čestné prehlásenia osôb z Moravy čestne prehlasujú, že pani Gáliková žila s pánom Křivánkom v spoločnej domácnosti, avšak bez podrobností. Tieto skutočnosti je potrebné v súdnom konaní preukázať. Či tomu bolo skutočne tak, alebo nie. Tvrdia, že ona nežila minimálne rok v spoločnej domácnosti s pánom Křivánkom. Pán Křivánek po takomto postupe čím ďalej tým viac nadobúda pocit, že o dom a záhradu môže mať záujem aj niekto ďalší. Niekto má záujem o dom. Aby dom pripadol štátu. K tomu sa neviem vyjadriť. My sme účastníkom dedičského konania a či má niekto takýto zámer… Len taká drobnosť na okraj. Hádajte kto sa vyše troch rokov stará o dom a platí inkaso a dane. Správne, štát to nie je. Priebeh dedičského konania a aj svoje podozrenia opísal pán Křivánek aj Notárskej komore. Odpovedali mi, že sa nič nedeje a všetko je v medziach zákona. Sťažnosť je neopodstatnená. Pán Křivánek teda musí svoj nárok na dedičstvo dokazovať pred súdom. Ak by žalobu nepodal, jeho dedičské právo by zaniklo. Na prvom pojednávaní Karol Pátek opravil svoje predchádzajúce tvrdenie a uznal, že pani Gáliková žila posledný rok na Morave. Vypovedať budú aj svedkovia z Břeclavi. Ak súd určí, že dedičom je pán Křivánek, notárka bude pokračovať v dedičskom konaní s pánom Křivánkom ako jediným dedičom. Predpokladám, že mu bude dedičstvo vydané. Bolo by nespravodlivé, keby bol z toho vylúčený. Jej súrodenci sú už mŕtvi. On má na to nárok. Podobné dedičské konania trvajú u nás v priemere 5,5 roka. Môže za to dôslednosť notárov a úradníkov, alebo zbytočná byrokracia, podozrievavosť, či vstup do hry iných záujemcov o dedičstvo? Každé dedičské konanie, ktoré trvá dlho, zaťažuje dedičov, štát, súdy a podobne. Spísanie závetu dokáže predísť mnohým komplikáciám. Keby sme sa o ňu naozaj nestarali, tak sa nebudem do toho miešať. Ale starali sme sa o ňu, žila u nás. Nevidím dôvod, prečo by som sa nemal prihlásiť. Na dnes je to všetko. Nabudúce sa okrem iného pozrieme aj na to, ako môže v priebehu niekoľkých dní pred vašim oknom vyrásť múr dvojposchodovej čiernej stavby, ktorú úradníci nemajú problém dodatočne povoliť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.