Občan za dverami 18.12.2016

By | január 25, 2017

Je ťažké bojovať 20 rokov o byty a nemať žiadne zbrane. A na druhej strane mať v obci strelnicu a báť sa čo sa stane. Nie, nebudem básniť po celý čas, aby som to neprehnala zas. Vitajte, medzi nami, občania za dverami. Pred vyše 20 rokmi požiadali privatizéra o odkúpenie bytov. Ten urobil niečo iné. Oznámil nám, že bytovku predal. Nie je možné zodpovedať otázku akým spôsobom to bude doriešené. Štát ani po roku policajnú stanicu v Rusovciach nepresťahoval. Stačí ak to trochu zdvihne a guľka skončí v Rusovciach. V zákonnej lehote po odstúpení od zmluvy zostali jeho práva nenaplnené Výrobky som im poslal doporučeným balíkom. Oni sa vôbec neozvali. Obyvatelia bytového domu v Liptovskom Mikuláši jednoducho nebývajú na správnej adrese. Práve preto sa už vyše 20 rokov snažia získať pôvodne podnikové byty do osobného vlastníctva. Mali právo odkúpiť ich za zostatkovú cenu, ako väčšina z nás. Lenže ich predbehol novodobý podnikateľ, ktorý bytovku sprivatizoval spolu s podnikom. Byty nepreviedol a zomrel. To vyzerá na pekné Waterloo. Viac v bojovej línii redaktorky Betky Švecovej. Zo zákona sme si požiadali o odkúpenie bytov. Prejudikovať rozhodnutia súdov nie je možné, preto nie je možné zodpovedať otázku akým spôsobom budú doriešené vlastnícke vzťahy k predmetným bytom. Nikto nevie čo bude. Máme si hľadať nové bývanie? Speňažovanie majetku robí notár. Neviem za akú cenu. Ide o našu strechu nad hlavou. V Liptovskom Mikuláši na Jánošíkovom nábreží stojí pred bytovým domom, ktorý patril štátnemu podniku Interhotely Ružomberok hlúčik nájomníkov. Ako zamestnanci služieb sme mali pridelené byty. V bytovke bývame 40 rokov. V rámci privatizácie sa v roku 1993 stal majiteľom bytového domu aj s vedľajším hotelom podnikateľ F. Bajnok. Platili sme mu toľko, koľko od nás chcel. Robil nám rôzne prieky. Jedenásť obyvateľov bytovky podalo písomnú žiadosť pánovi Bajnokovi, aby nám byty odpredal. To bolo ešte pred 20 rokmi. Privatizér bytového domu urobil úplne niečo iné. Zavolal nás do zasadačky v hoteli Jánošík. Sedeli tam dvaja mladí páni a on nám oznámil, že bytovku im predal. Povedali sme, že ako mohli kúpiť bytovku, keď sme si zo zákona požiadali o odkúpenie bytov. A zo zákona ich mal pán Bajnok predať nám Odpovedali nám, že v kúpno predajnej zmluve majú napísané, že nikto si nepožiadal o odkúpenie bytu. Papier znesie všetko. Nájomníci vedomí si svojich práv podali podnet na prokuratúru. Kataster nakoniec podnikateľa ako vlastníka nehnuteľnosti nezapísal. O svoje práva a najmä investíciu sa súdil s Úradom geodézie, kartografie a katastra. Až nakoniec na Najvyššom súde v roku 2015 definitívne prehral. Kúpna zmluva bola vyhlásená za neplatnú. Podnikateľovi sa naša návšteva neveľmi páčila. Na naše otázky reagoval len písomne a veľmi stroho. Predmetná nehnuteľnosť v súčasnosti patrí nebohému F. Bajnokovi, ako je to zapísané na liste vlastníctva. Privatizér zomrel v roku 2011. Odvtedy sa ťahá dedičské konanie. Nenašiel sa dedič. Verili sme, že majetok pripadne štátu a my sa po 23 rokoch dočkáme toho, že nám štát byty odpredá. V tomto prípade je štátom Okresný úrad Žilina. Okresný úrad Žilina ako účastník konania, ktorý bol opomenutý v tomto konaní sa odvolal. V pôvodnom rozhodnutí bola výška pasív 250 000 a hodnota majetku bola 357 436,24 eur. Napadli sme aj výšku pasív. To znamená pohľadávok, ktoré si do dedičského konania prihlásili veritelia. Tá najvyššia je práve nášho nemenovaného kupca bytovky, ktorý pochopiteľne nechce prísť o investované peniaze. Jeho pohľadávku sme napadli, nakoľko žiadnym právnym podkladom nemáme poukázanú jej výšku. To znamená, že nevieme či to zaplatil. Presne tak. Okrem toho sme poskytli návrhy, kde sme dedičstvo ponúkli na úhradu dlhov. Ak sa veritelia dohodnú, niektorý z nich môže prebrať celý majetok, ale musí vyplatiť všetkých veriteľov. Ale pri toľkých veriteľoch nepredpokladám, že sa dohodnú. Bavíme sa v rovine Občianskeho zákonníka. Zákon 182 je špeciálny zákon k všeobecnému predpisu OZ. Má prednosť v prípade úpravy, ktorá je osobitá a nie je upravená vo všeobecnom predpise. Ak sa veritelia nedohodnú, dedičstvo pôjde do likvidácie a začne sa speňažovanie majetku. Nájomníci sa opakovane pýtajú, budeme mať právo odkúpiť konečne svoje byty za zostatkovú cenu? Nikto nám nič nepovie nakoľko nie sme účastníkmi dedičského konania. Nájomníci sa pýtali na ministerstve vnútra, ktoré má pod palcom aj okresné úrady. To ich podnet poslalo na ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. To ich zasa odkázalo na ministerstvo financií. Písali sme na rôzne inštitúcie. Okresné, krajské, na ministerstvá, na pána prezidenta. Každý sa len vyhovára na zákony, ale vecou sa nikto nezaoberá. Prejudikovať rozhodnutia súdov nie je možné. Preto nie je možné povedať akým spôsobom budú riešené vlastnícke vzťahy k bytom. Otázku dokedy a za akých podmienok si vlastníci bytov môžu uplatňovať svoje nároky zo zákona o vlastníctve bytov treba adresovať gestorovi tohto zákona, t.j. ministerstvu financií, resp. ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja. Keby ste prijali dedičstvo, môžete tým nájomníkom pomôcť. Nemohli, lebo by sme nedokázali vysporiadať dlhy z dedičstva. Všetky nehnuteľnosti sú zaťažené. Dlhy z dedičstva sa dajú vysporiadať len v rámci likvidácie dedičstva. Každý nás ľutuje, ale nikto nám nepomôže. Sú tí ľudia v ohrození? Podľa mňa nie. Bude existovať niekto, kto im tie byty prevedie za zostatkové ceny? Na to vám neviem odpovedať. Na to by vám mal odpovedať notár. A tak sme sa pýtali notárky. Notár vykonávajúci likvidáciu dedičstva, ktorého aktívom je bytový dom ho nemôže voľne ponúknuť na trh, aby si ho kúpila nejaká osoba a obchodovala s ním. Musí dodržiavať zákon. V rámci speňaženia dedičstva ho môže ponúknuť len vybraným subjektom. A to jedine do vlastníctva štátu, obce, mesta, Slovenského pozemkového fondu, obchodnej spoločnosti s účasťou štátu. Notár v rámci likvidácie dedičstva nemôže bytovku previesť do vlastníctva “špekulanta”, ktorý by už nemal povinnosť ľuďom predať byty za regulované ceny. Nájomníci sú chránení. Slová advokáta potvrdila aj notárska komora v stanovisku plnom paragrafov. Teda, ak sme ho správne pochopili. Podľa toho, čo je k dispozícii, sa ukazuje najlepším riešením ak by v prípade likvidácie dedičstva notár ako súdny komisár rokoval priamo s mestom. Aby mesto ochránilo vlastných občanov a bytový dom kúpilo. A to v cene, ktorú obyvatelia mestu vedia vrátiť v podobe kúpnej ceny bytov. Aby mesto neškodovalo. 31. december je práve deň, keď sa končí možnosť podávania žiadostí o odkúpenie bytov do osobného vlastníctva. Naši sťažovatelia toto vedia, preto svoje žiadosti na Okresný úrad v Žiline poslali. Teraz len musia čakať. No nie dlhšie ako 2 roky. Po uplynutí tejto lehoty môže prípadný nájomník podať žalobu o uložení povinnosti prevodu, kde sa bude domáhať súdneho rozsudku, ktorým súd nahradí prejav vôle vlastníka domu. Hovorí sa, že trpezlivosť ruže prináša. Koľko rokov im pribudne k doterajším 23 rokom čakania nevie v tejto chvíli nikto. Štátne orgány sa vedia starať o všetko možné, o utečencov, o zvieratá, ale o svojich občanov, Slovákov sa postarať nevedia. Cítime sa diskriminovaní v tomto štáte. My máme najväčšie právo zabezpečiť si pokojnú starobu a mať strechu nad hlavou. Po roku sa vraciame k strelnici kde trénuje elitné policajné komando. Obyvatelia Rusoviec sa sťažovali na hluk a báli sa zablúdenej guľky. Ministerstvo sľúbilo strelnicu presťahovať. Náš sťažovateľ sa ale sľubov prejedol a dal vypracovať vlastný balistický posudok. Ten potvrdil ich obavy. Ministerstvo ale jeho odborné výsledky spochybňuje. Strelnica je nelegálna a nebezpečná. Aj podľa balistického posudku. Nenašli sme vhodnejšiu lokalitu. Zatiaľ zostáva lokalita Rusovce. Presun výcviku do inej lokality začalo Ministerstvo vnútra sľubovať v roku 2012. Reagovalo tak na petíciu, v ktorej asi 170 obyvateľov bratislavskej mestskej časti Rusovce žiadalo zrušenie strelnice. Kde sú tu zabezpečovacie zariadenia. Kde je plán streľby? To potrebuje každá strelnica v tejto republike. Odhlučnenie, vplyv na životné prostredie, bezpečnosť. Ministerstvo vnútra uvažuje o tom, že do roka by sme chceli výcvik preniesť do iného objektu, ktorý spadá pod Ministerstvo vnútra. Hľadali sme vhodnejšiu lokalitu na toto výcvikové stredisko. Faktom zostáva, že sme nenašli vhodnejšiu lokalitu ako je v Rusovciach. Z toho dôvodu nebola presunutá. Opätovný prísľub o presťahovaní cvičiska, konkrétne do Stupavy, zaznel v januári 2015, na zasadnutí parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť. Nová strelnica nebude vybudovaná skôr, ako za 24 mesiacov. Stále je tam problém s vyvlastňovaním. Ani tento sľub nie je dodnes splnený. Stupava bola jedna z možností. Ale cvičí tam viacero zložiek, preto je to pre nás kapacitne nevyhovujúce. Presťahovanie viazne aj preto, lebo areál v Rusovciach považujú za najideálnejšie miesto aj samotní kukláči. Vieme tu precvičiť všetky naše aktivity. Ofenzívnu pyrotechniku, streľbu z vrtuľníka, krátke a dlhé útočné zbrane. (ozýva sa streľba) Strelnica nie je vhodná pre elitný útvar. Zaslúžili by si lepšie priestory. Ďalej od obytných domov. Mohli by tam nerušene cvičiť a obyvatelia by nemali problémy s hlukom. Na presunutie výcviku výraznejšie netlačí ani samospráva. Tvrdí, že musí zastupovať obe skupiny obyvateľov. Sťažovateľov i vlastníkov pozemkov. Tým štát každý rok platí takmer 150 000 eur za ich prenájom. Samozrejme, že nepreferujeme, aby to tu bolo. Po roku sme sa boli v Rusovciach pozrieť opäť. Čo sa zmenilo? Pribudli tieto dve tabule. Takže sa neurobilo nič. Novinky mal však pán Turk. Keďže už sľubom štátu prestal veriť, o pomoc požiadal advokáta. Nedá sa donekonečna rozprávať do televízie a bojovať, keď protistrana vás absolútne ignoruje. Akú váhu majú slová ministra vnútra, keď verejne niečo prisľúbi a nič sa neudialo. Pán doktor Spišák sa obrátil na ministerstvo vnútra. Na základe čoho, akých právnych predpisov prevádzkujú strelnicu. Majú nejaké podklady? Ministerstvo vnútra po 15 rokoch odpísalo, že prebiehajú prípravy na obstarávanie balistického posudku. Náš sťažovateľ predbehol štát. O vypracovanie posudku požiadal balistika z ČR. Slovenskí balistici odmietli. Je to pochopiteľné, 99 % práce majú z ministerstva vnútra. Alebo sa boja, alebo sú opatrní. Pán znalec tu bol. Vypracoval balistický posudok, ktorý hovorí o tom, že strelnica je nebezpečná a nevyhovujúca. Vypracoval plán ohrozenia a ohrozených priestorov. Rozkladá sa okolo celej strelnice vo všetkých smeroch vo vzdialenosti 2,7 km. V čom je strelnica nebezpečná? Každá zbraň má určitý dostrel. Keď má zbraň dostrel 1 500 m, odrazená guľka môže mať dráhu letu tiež 1 500 m. Odrazený, alebo priamo vystrelený projektil je smrtiaci po celej dráhe letu. V lete 2008 guľka s takmer kilometer vzdialenej strelnice preletela pomedzi rodinné domy a skončila v obývačke tohto domu. Ministerstvo vnútra uznalo, že išlo o guľku akú používajú policajti vo svojich služobných zbraniach a majiteľke preplatilo škodu 42 eur ako náhradu za rozbité okno. Našťastie vtedy na sedačke nikto nesedel. Ale poďme späť do súčasnosti. Advokát pána Turka poslal znalecký posudok na Ministerstvo vnútra a žiadal o zastavenie výcviku v Rusovciach. Dodnes na to nikto nereagoval. Preto sa obrátili na súd so žalobou na ochranu osobnosti spolu s nárokom na nemajetkovú ujmu. Požiadali sme o vydanie neodkladného opatrenia. Sme presvedčení, že strelecká príprava, ktorá je vykonávaná zložkami policajného zboru v strelnici v Rusovciach, nespĺňa všetky bezpečnostné kritériá. Veci sa dali do pohybu. Preto sme sa do Rusoviec vybrali opäť. Objekt Ministerstva vnútra je už mesiac opustený. Nestrieľa sa tu. Dôvodom je predbežné opatrenie, ktoré vydal Okresný súd v Bratislave. Ako ohodnotíte toto rozhodnutie? Hodnotím to ako zvíťazenie zdravého ľudského rozumu. Takto by to malo v právnom štáte fungovať. Ministerstvo vnútra sa odvolalo voči predbežnému opatreniu, ktorým bol zakázaný strelecký výcvik v Rusovciach. O odvolaní bude rozhodovať krajský súd. Bude skúmať dôvody a argumenty uvedené ministerstvom vnútra v odvolaní. Potom rozhodne, či potvrdí neodkladné opatrenie, alebo ho zruší. O žalobe vo veci samej bude rozhodovať okresný súd. Ministerstvu vnútra sme adresovali aj ďalšie otázky. Napríklad ako pokročilo s prípravou sľúbeného protihlukového valu a či kukláči teraz vôbec necvičia. V porovnaní s minulým rokom bol rezort veľmi skúpy na slovo. Ktovie prečo. Najskôr sa budeme venovať odvolaniu a potom pristúpime k ďalším krokom. Nateraz nastal v Rusovciach pokoj. O tom, či to tak zostane aj naďalej rozhodne súd. Minimálne dovtedy sa domáci, ale napríklad aj cyklisti, nemusia obávať, že ich zasiahne guľka z policajnej zbrane. Nedá sa povedať, že som nadšený. Áno, je to lepšie. Ráno vstanete a nemusíte utekať preč z Rusoviec, pretože očakávate streľbu. Je to v pohode. Nestrieľa sa tu. Je tu pokoj. Tak, ako to má byť. Reklamy na výrobky, ktoré pôsobia priam zázračne, vedia nalákať množstvo zákazníkov. Jedným z nich bol aj náš divák, ktorý si kúpil skrášľovacie prostriedky pre svoje auto. A bol nepríjemne prekvapený. Po odstúpení od zmluvy bol prekvapený druhýkrát. Balíček obsahoval malý vysávač, 2x Renumax 1x Polis na vyleštenie laku. Toto som si objednal telefonicky na základe reklamy v teleshoppingu. Bola tam suma 52,50 eur. Tieto a iné výrobky ponúka spoločnosť TV OFFERS aj na svojej stránke na internete. Náš sťažovateľ zaplatil za výrobky na auto spolu s poštovným 58,50 eur. Išiel som to vyskúšať a zistil som, že to je podvod. Žiadnu ryhu mi to neopravilo. Zostalo to v pôvodnom stave. (TV) Všetci sme mali takéto veľké škrabance. Stačí potrieť ho Renumaxom a ísť preč. Vrstva zasychá a škrabanec mizne. Pozrite na ten lesklý a čistý povrch. Zdá sa že pán Klinec nie je sám, kto je presvedčený, že aj napriek sľubom v reklame výrobky nefungujú. Podobné názory a dajú nájsť aj na internete. V televíznej reklame povedali, že pokiaľ s výrobkom nie som spokojný, do 14 dní ho môžem vrátiť. A tak pán Klinec hneď odstúpil od zmluvy a žiadal vrátenie peňazí. Prvýkrát som odstúpil od zmluvy 6.9.20016. Na to mi ani neodpovedali. Keď sa neozvali, napísal som im druhýkrát, 12.10.2016. Dodávateľ je povinný do 14 dní odo dňa dôjdenia tohto listu uhradiť všetky platby, ktoré spotrebiteľ zaplatil. Ak sa dostane do omeškania, je povinný zaplatiť spotrebiteľovi úrok z omeškania, momentálne to je 5 %. Po druhom odstúpení do zmluvy telefonovala sťažovateľovi pracovníčka TV OFFERS. No nie zo Slovenska, kde výrobky objednával, ale z ČR, kde má firma sídlo. Pani mi povedala, aby som im poslal výrobky. 13.10. som výrobky poslal doporučeným balíkom. Viac sa neozvali. Od doručenia listu plynie lehota 14 dní na vrátenie peňazí a zároveň aj spotrebiteľovi na vrátenie tovaru. Keby aj spotrebiteľ nestihol poslať výrobky počas 2 týždňov od odstúpenia od zmluvy, podľa právnika by to nemalo mať vplyv na vrátenie peňazí. To, že ešte tovar nevrátil neznamená, že dodávateľ môže zadržiavať platbu. Náš sťažovateľ však výrobky poslal hneď na druhý deň po odstúpení od zmluvy. A to tam, kam mu telefonicky povedala pracovníčka firmy. Aj napriek tomu sa do 14 dní vrátenia peňazí nedočkal. Zatiaľ sme od spotrebiteľov dostali 5 sťažností na túto firmu. Týkali sa problémov pri odstúpení od zmluvy. Nevrátenia peňazí, keď sa spotrebiteľ rozhodol od zmluvy odstúpiť. Nebojujem len sám za seba, ale aj za ďalších odberateľov. Ide o českú spoločnosť. Spotrebiteľom sme odporúčali obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum v SR. To sa zaoberá problémami spotrebiteľov, ktoré súvisia so spoločnosťami mimo SR. Centrum je spotrebiteľom nápomocné keď niečo nakúpia v inom členskom štáte EÚ, prípadne na Islande, v Nórsku. Ak vznikne problém s predávajúcim a ide o cezhraničný spotrebiteľský spor, môžu sa na nás spotrebitelia obrátiť. Takéto spory riešime mimosúdne. Nemáme donucovaciu právomoc, ale na základe právnej argumentácie sa snažíme predávajúceho presvedčiť, že porušil spotrebiteľské práva. Keby sme neuspeli mimosúdne, spotrebiteľ má právo obrátiť sa aj na súd. Tak ďaleko tento prípad nezašiel. Počas spracovania našej reportáže nám pán Klinec oznámil, že spoločnosť TV OFFERS mu peniaze vrátila. Potvrdila nám to aj v písomnej odpovedi. Od druhej upomienky a vrátenia výrobkov uplynulo 1,5 mesiaca. Po tomto čase mi vrátili 58,50 eur. Odpoveď na to, prečo spoločnosť TV OFFERS nevrátila sťažovateľovi peniaze podľa zákona do 14 dní od odstúpenia od zmluvy sme nedostali. Na penále ani nepomysleli. Mali to pripočítať a vrátiť. Ak sa spotrebiteľ uspokojí so základnou sumou, tzv. istinou za tovar, je to v poriadku. Ale má nárok aj na úroky z omeškania. Nárok má, ale treba si ho vymáhať v občianskom súdnom konaní. Nemôže to vymáhať cez Slovenskú obchodnú inšpekciu, ani Európske spotrebiteľské centrum. O tomto spotrebiteľskom práve pán Klinec nevedel. Keď žiadal od spoločnosti vrátiť dlžnú sumu, úroky z omeškania k nej neprirátal. I keď v tomto prípade išlo o pár drobných. Ešte som sa nestrela v praxi s tým, že by nám spotrebiteľ oznámil, že mu niekto vrátil úroky z omeškania. Stačí mi to, čo som zaplatil. Som rád, že to vôbec poslali. Naša skromnosť a niekedy aj nevedomosť nahrávajú nezodpovednosti obchodníkov. Vedia, že nikomu sa neoplatí pre pár eur súdiť. Dajte najavo, že poznáte svoje práva a pri omeškaní vrátenia platby predajcom si vždy pýtajte aj úroky z omeškania, ktoré vám patria. Vianoce sú tu. Ale pozor na podobné ponuky z letákov. Kúpime od vás byt v hotovosti, ale vy v ňom zostanete bývať až do nového roka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.