Auto nie je prepísané

By | február 25, 2015

Auto predal, ale nový držiteľ si ho neprihlásil na doprav. inšpektoráte. O pár mesiacov s ním nabúral. Čo myslíte, čo najviac potrebujú deti? Najmä pocit, že v živote rodičom nezavadzajú, že sa z nich rodičia tešia a ľúbia ich také, aké sú. Koľko detí však túto základnú istotu nemá? Akí rodičia z nich vyrastú a čo všetko môže život vrátiť starým rodičom? Problémy troch generácií rezonujú aj v nasledujúcej reportáži. Neviem kto a prečo bráni v tom, aby boli sestry spolu. Nechápem. V tomto prípade o biologických starých rodičov, ktorí prejavili ochotu sa o dieťa postarať, ak súd ich súd uzná vhodných na takúto starostlivosť. Pán Jašek má v náhradnej osobnej starostlivosti vnučku. Dieťa svojej akcii objavili aj neplnoleté dievčatá, ktoré istý pár nútil k prostitúcii. Žena z toho páru bola matkou dcéry pána Jašeka. Ten dcére potom poskytol domov a požiadal o zverenie prvej vnučky do náhradnej osobnej starostlivosti. Dcéra žila pri nás. Bol súd. Ona nie je schopná starať sa o dieťa. Tak bolo povedané, že bude s nami, že sa budeme všetci spolu starať. Mali sme prenajatý byt v Starej Hute v paneláku. Lebo tu boli nevyhovujúce podmienky. Tak sme sa presťahovali naspäť. Trvalo 7 mesiacov, kým sa Lucka vybavila. Milostivá pani dcéra ani nepočkala, kým príde domov a odišla preč. Netrvalo dlho a dcéra porodila druhé dieťa. Už nám dali vedieť zo sociálky, ale ona nám to povedala až keď bolo predbežné opatrenie na dieťa. Keby nám to povedala hneď, tak by som si ju zobral domov za sestrou do náhradnej osobnej starostlivosti. Už mohla byť tu s nami do rozhodnutia súdu. Teraz sa súdy dlho ťahajú a malá nemôže byť s nami. Keď sa matka rozhodla dieťa opustiť, musí sociálna právna ochrana detí a sociálna kuratela aktívne konať a zabezpečiť starostlivosť a bezpečnosť dieťaťa. To znamená, oni v tej chvíli nemali informáciu o tom, že existuje starý otec, pretože to bola akútna situácia a riešili ju tak, ako majú. Podali žiadosť na súd o vydanie predbežného opatrenia, aby bola zabezpečená starostlivosť o dieťa. V priebehu 2 dní bolo dieťa umiestnené do profesionálnej rodiny.02-15_13-05-11_STV1 (slo)_Občan za dverami[(026478)09-21-53] Ako je možné, že sociálny úrad nevedel o starom otcovi, ktorý už mal v osobnej náhradnej starostlivosti prvé dcérino dieťa? Je to jeden okres, v ktorom sa nachádza naše sociálno právna ochrana, matka sa pohybovala v ďalších okresoch bez trvalého bydliska. To znamená, že začína “pátracia akcia”, kedy sa zháňajú príbuzní. Takto sa nakontaktovali v priebehu niekoľkých dní na starého otca dieťaťa, ktorý prejavil vôľu postarať sa o dieťa a spolupracovali s ním aj pri žiadosti o zverenie do jeho starostlivosti. Žiadosť priniesol starý otec na súd v januári minulého roka. Uznesením zo dňa 11.3.2014 bol navrhovateľ vyzvaný na doplnenie návrhu. Spravil tak 22.4.2014. Následne bolo v Ústrednej evidencii väzňov Bratislava zisťované, či sa matka nenachádza vo výkone trestu odňatia slobody. Nenachádzala sa tam, bola totiž znova tehotná a preto požiadala o odklad výkonu trestu. Medzitým starého otca navštevovali sociálne pracovníčky a on chodil po doktoroch a inde. Z Detvy si dožiadali cez Lučenec, tak boli z Lučenca na kontrolu a potom boli aj z Fiľakova na kontrolu, či sú vyhovujúce podmienky. Podmienky sú vyhovujúce. Bolo povedané, že Lucka je tu šťastná, nie je problém, aby vyrastali spolu so svojou sestrou. Ja som musel chodiť na psychologické vyšetrenia, kompletné lekárske vyšetrenie, výpis z registra trestov. Potom ma predvolali na súd s tým, že nezohnali matku, potrebujú vypočuť otca, tak sa súd odročuje na neurčito. O otcovi počujeme prvýkrát. K otcovstvu sa priznal až potom, čo pán Jašek podal žiadosť na súd. Nie je to neznámy človek. Je to totiž syn družky pána Jašeka. Toho našli ľahko, práve bol vo výkone trestu. Keďže matku nenašli, ustanovil je súd v novembri minulého roka opatrovníka. Ešte by jej mal niekto pomôcť s traumami z detstva, ale na to nemáme u nás zavedený systém. 13.1.2015 bola vec predložená zákonnému sudcovi. Termín pojednávania je vytýčený na 27.2.2015. Ani pri najlepšej snahe v tomto prípade nemohol súd dodržať polročnú lehotu v záujme maloletého dieťaťa. To je už vyše roka v profesionálnej rodine, hoci príbuzní oňho stoja. V takomto prípade prebiehajú 2 súdne konania, ktoré by bolo dobré spojiť, aby o dieťati rozhodoval jeden sudca. A aby mohol starý otec reagovať na argumenty ohľadom druhého konania. Neprebieha súdne konanie vo veci zverenia dieťaťa do ústavnej starostlivosti, ale zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti starého otca na jeho vlastnú žiadosť. Čo znamená, že je to jednoduchšie, než by sme predpokladali. Starý otec by mohol požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý chráni záujem maloletého, aby zrušenie predbežného opatrenia navrhol súdu. Takisto by to mohol spraviť aj prokurátor, aby do konania vstúpil. Prokurátor môže vstúpiť sám, alebo na podnet súdu alebo niektorého účastníka konania. Keby bolo predbežné opatrenie zrušené, starý otec by mohol požiadať o vydanie nového predbežného opatrenie, kedy by mohla byť maloletá už počas konania o náhradnú osobnú starostlivosť. Škoda, že to nikto starému otcovi neporadil pri podávaní žiadosti o zverenie vnučky. Kedy sa naučíme poskytovať komplexné informácie občanom. Skutočne si musíme na každú vec najímať drahých advokátov, či sa vnucovať tým pre sociálne slabých? Dieťa dávno mohlo byť u svojich starých rodičov, ak je to v jeho záujme. Všetci teraz čakajú na súd. Ak by rozsudok súdu vo februári znel v neprospech starého otca, mohol by sa odvolať. V rámci odvolania by si mohol podať žiadosť o vydanie predbežného opatrenia, s tým, že je potrebné zvážiť, že maloletá je už dosť dlho v náhradnej profesionálnej rodine. Ešte by bolo možno vhodné, ak by starý otec požiadal matku alebo otca o písomný súhlas, že súhlasia, že maloletá sa bude nachádzať u neho v náhradnej osobnej starostlivosti. Čo by mu určite prospelo v rámci konania. Hovorí sa, že všetko, čo dáme našim deťom, sa nám raz vráti. Ale platí, že sa nám vráti aj to, čo im nedáme. To nebol pokus o báseň. To je fakt. Kúpite auto na spotrebný úver a po čase sa ho rozhodnete predať. Na nového dlžníka prevediete povinnosti a veríte, že je všetko v poriadku. No na koho sa môžete spoľahnúť na 100 %? Zrejme len na seba. Náš sťažovateľ sa o tom presvedčil na vlastnej koži. Auto sa právne prepísalo, len sa neprepísalo na doprav. inšpektoráte. Nie je dobré sa spoliehať na kohokoľvek komu dáme plnú moc. Treba si preveriť, či ten krok v mojom mene naozaj urobil Pre nás z hľadiska poistenia figuroval ďalej ako osoba, ktorá bola povinná uzatvoriť Povinné zmluvné poistenie (PZP). Pán Teplan si kúpil auto na spotrebný úver. Vlastníkom auta je veriteľ. V tomto prípade ČSOB Leasing, ktorá mu peniaze požičala a dlžník vystupuje ako držiteľ vozidla. Predal som ho a lízingová spoločnosť prepísala kúpno predajnú zmluvu vo formáte prevodu práv a povinností na nového držiteľa. Zmluva o prevode bola urobená medzi veriteľom, starým a novým dlžníkom. To bolo z pohľadu finančných záväzkov. Na dopravnom inšpektoráte však nestihli urobiť prepis vozidla zo starého na nového držiteľa. Pán, ktorý odo mňa kúpil auto o pár mesiacov nabúral. Volali mi z Trenčína, že rozbil to auto. Hovorím super, ani auto nie je prepísané, ani nič. Paragraf 116 hovorí o zmenách v evidencii vozidiel, ktoré sú oznamované osobne na orgáne policajného zboru. Píše sa, že držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu policajného zboru, kde je vozidlo evidované, prevod držby vozidla na inú osobu. Iná osoba môže za vlastníka alebo držiteľa vozidla konať, len ak jej bolo uvedené písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom vlastníka alebo držiteľa vozidla. Pri tejto zmluve o prevode práv a povinností s mojou súčinnosťou ma mal kontaktovať nový držiteľ a mali sme ísť na dopravný inšpektorát auto prepísať. Obaja dostali splnomocnenie. Pôvodný držiteľ na to, aby vozidlo odhlásil a nový držiteľ na to, aby vozidlo prihlásil. Prvýkrát sa tak udialo už v r. 2008. Neviem aké bolo znenie splnomocnenia. Tým, že sa prehlasovalo vozidlo nie v rámci okresu, ale v rámci dvoch. To v praxi znamená, že idú dvaja rôzny ľudia na dva rôzne dopravné inšpektoráty. Ale v praxi sa často deje, že nový držiteľ dostane plnú moc, ktorá sa týka oboch. T. z., že príde na dopravný inšpektorát starého držiteľa, kde auto odhlási, potom ide na svoj. V zmysle zmluvy o prevode práv a povinností sa lízingová spoločnosť rozhodla, že ako vlastník udelí plnú moc len novému držiteľovi. Majiteľom je ČSOB Leasing, ktorí sa v zmluve zaviazali, že oni si to celé odkontrolujú. Nebral som to do úvahy, pre mňa to padlo podpisom zmluvy. V zmluve o prevode práva a povinností je na 2 miestach uvedené, že nový držiteľ má vykonať zápis zmeny v evidencii a následne mal doručiť doklady na následnú kontrolu do lízingovej spoločnosti, ktorá to mala odkontrolovať, ale zrejme sa to nestalo, ani túto situáciu nedosledovala, inak si neviem vysvetliť prečo by takýto stav tolerovala.02-15_13-05-11_STV1 (slo)_Občan za dverami[(012742)09-21-49] Naša spoločnosť nemala dôvod preverovať, či došlo k odhláseniu a prihláseniu, nakoľko záväzok bol riadne splácaný novým držiteľom vozidla. Nemali sme tak dôvod pochybovať o tom, že došlo k nezrovnalosti či problému. Na druhom mieste v zmluve o prevode práv a povinností sa povinnosť pre nového držiteľa dupluje, pretože sa tam aj uvádza, že vozidlo musí byť havarijne poistené a musí mať PZP. Pokiaľ sa to nedeje cez lízingovú spoločnosť, tak nový držiteľ to musí vykonať sám. Dostali ste vyplatenú havarijnú poistku, auto išlo na tzv. totálku. Mohla ČSOB Leasing zasiahnuť, ak ide o vyradenie vozidla z evidencie? Čo sa týka tejto fázy, my sme dostali vyplatenú havarijnú poistku pri tejto nehode, ale v skrátenej výške, nakoľko bola nehoda spôsobená aj pod vplyvom alkoholu vodiča, následne vodič údajne z miesta nehody ušiel. Leasingová spoločnosť eviduje voči novému dlžníkovi z jej pohľadu už takmer nezaujímavú pohľadávku, ktorú rieši. Ide o spotrebný úver, kde majiteľom vraku je držiteľ vozidla. Ak nás nepožiadal o súčinnosť, nemáme dôvod vstupovať do tohto vzťahu, nakoľko boli záväzky na začiatku riadne splácané a k uvedeným problémom došlo až následne. Ak by mal dotyčný človek podpísanú lízingovú zmluvu a nie zmluvu o spotrebnom úvere, tak vy ako majiteľ vozidla môžete riešiť viac? Ak človek jazdí na aute, ktoré má cez lízing, tak má väčšie kompetencie aj lízingová spoločnosť. Len ako taký technický preukaz a zákon vedia toto rozlíšiť, však? Jediný, kto má problém, je náš sťažovateľ. Auto predal ešte v r. 2008. Prepis sa neuskutočnil, nový kupec havaroval pred 6 rokmi, no vozidlo je stále v evidencii a každé zaevidované auto musí mať PZP. Povinnosť mať uzatvorené PZP trvá až do doby, kedy bude prepísaná osoba držiteľa vozidla, čiže až keď bude zápis vykonaný v evidencii vozidiel. PZP však pán Teplan zrušil. Zmluva bola zrušená, všetky pohľadávky boli vysporiadané a klient dostal oznámenie o ukončení tejto zmluvy. Zánik poistnej zmluvy môže nastať rôznymi spôsobmi. V tomto prípade bolo žiaduce, aby držiteľ motorového vozidla urobil prvý krok na polícii a oznámil to poisťovni. V tom momente by bola poistná zmluva zanikla z dôvodu zmeny držiteľa a povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu by bola na novom držiteľovi. Bola táto zmluva zrušená na základe jeho žiadosti? Áno, zmluva bola zrušená, pohľadávky boli vysporiadané. Klient dostal oznámenie o ukončení zmluvy. Zmluva bola ukončená 15.12.2009 s účinnosťou k dátumu 21.11.2008, ako žiadal náš klient. Vzhľadom na to, že stále bol zapísaný ako držiteľ, stal sa “partnerom” Slovenskej kancelárie poisťovateľov, ktorá ho musela zaradiť do zoznamu neplatičov poistného alebo tých, ktorí nie sú poistení a na základe toho dostal pokutu za to, že neuzavrel poistnú zmluvu. My pravidelne posielame databázu nepoistených motorových vozidiel na okresné úrady podľa miesta bydliska majiteľov. Potom v správnom konaní môžu okresné úrady vymáhať sankciu voči takýmto osobám. Dostal som pokutu 16,60 eur, ktorú som uhradil, lebo to nie je veľká čiastka. Pre nás z hľadiska poistenia, figuroval ďalej ako osoba, ktorá bola povinná uzatvoriť PZP a keďže takáto zmluva nebola uzavretá, tak sme ho oprávnene nahlásili na okresný úrad. Pokuta sa týkala r. 2012. Vtedy už auto fyzicky neexistovalo. No papierovo existuje doteraz. Sankcionovanie trvá dovtedy, pokiaľ na vozidlo nie je uzavretá poistka. Pán Teplan je už mimo obliga. Predmetné vozidlo bolo z evidencie odhlásené 27.6.2014. Avizovaný budúci držiteľ si nesplnil v zmysle zákona povinnosť do 30 dní vozidlo prihlásiť. Vyzerá to tak, že tentokrát si problémy narobil nový neprihlásený držiteľ. Ale kto by prihlasoval neexistujúce vozidlo a uzatváral PZP? A čo tak vyradiť auto z evidencie? Dodnes nemáme informáciu, kde sa uvedený vrak nachádza. Nepodarilo sa nám ani skontaktovať s novým držiteľom vozidla. Nemáme ani informáciu o tom, kde sa nachádza. Toto vozidlo je momentálne v tzv. mŕtvej evidencii, nakoľko sa nedá vyradiť z doprav. inšpektorátu. Naša spoločnosť nemá doklad o tom, že vozidlo bolo naozaj zošrotované. Havária sa stala ešte pred 6 rokmi. V r. 2009 aj v r. 2012 platil tzv. generálny pardon. Vtedy sa dal vyradiť vrak z evidencie len na základe čestného vyhlásenia. Kto o tom mal vedieť? A kto to mohol urobiť? Majiteľ, či držiteľ? Na záver tu máme dobrú radu pre všetkých, ktorí plánujú predať auto. Logika veci hovorí, že mojím vlastným záujmom by malo byť, aby som si dal všetky veci do poriadku. Najlepšie je, ak si všetky veci ohľadom odhlásenia auta urobím sám. Netreba sa spoliehať na niekoho iného. Pozor si dávajte aj pri predaji cez autobazár. Obvykle sa vozidlá dávajú do komisionálneho predaja. Pôvodný vlastník odovzdá auto, možno dostane aj peniaze a dá plnú moc, aby v prípade, že sa auto predá, aby sa prepísalo na nového vlastníka. Nemá zaručené kedy to nastane a či to nastane. Pokiaľ neprebehne zmena v evidencii motorových vozidiel, je on zodpovedný za vozidlo a je povinný ho poistiť. Momentálne máme asi 60 000 takýchto dlhodobo nepoistených. Prípadov, kedy je auto krátkodobo nepoistené je asi 150 000 áut. Je to dosť veľa vozidiel, ktoré prichádzajú do úvahy ako možné subjekty, ktoré budú zodpovedať za škodu. Poistné sa spätne nevymáha, lebo neexistuje poistná zmluva. Tam je sankciou pokuta a obrovskou sankciou je, že by v prípade, ak by nastala poistná udalosť, Slovenská kancelária poisťovateľov za neho zaplatí škodu z garančného fondu, ale v plnom rozsahu ju bude od neho vymáhať. Pán Teplan mal v konečnom dôsledku šťastie. Veď čo je to pokuta za nezaplatené PZP oproti škode, ak by bola spôsobená nepoisteným autom, kde figuruje ako držiteľ. Všakže? Keďže to auto by nebolo v danom prípade poistené, máme právo postihu voči osobe, ktorá zodpovedá za škodu. V tomto prípade by zrejme prichádzal do úvahy postih proti držiteľovi, teda prevádzkovateľovi, prípadne vodičovi auta, ak by išlo o dva odlišné subjekty. Tí, čo nemajú PZP, nech si dávajú veľký pozor, aby nespôsobili dopravnú nehodu, a my čo ju máme, nech nás pán Boh chráni pred tými, ktorí ju nemajú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.